Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Projekty s externou finančnou dotáciou

"Vzdelávanie – cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít“

V roku 2012 začala realizácia projektu s názvom „Vzdelávanie – cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít“ s nenávratnou finančnou dotáciou zo zdrojov EÚ a ŠR v rámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginanlizovaných rómskych komunít.

Po dvoch rokoch je čas rekapitulovať a hodnotiť. Do projektu boli zapojení žiaci prvého stupňa základných škôl, rodičia detí a lokálni aktivisti z MRK.  Projekt sa realizoval niekoľkými aktivitami zameranými na konkrétne cieľové skupiny.

Do aktivity 1.1 – Podpora základného vzdelávania s využitím prvkov alternatívneho vzdelávania a zavedením doučovania a tútoringu, ktorá trvala najdlhšie – 24 mesiacov, bolo zapojených priebežne 88 – 96 žiakov všetkých základných škôl v Brezne. V deviatich skupinách sa žiakom venoval vždy jeden tútor. Hlavným cieľom aktivity bolo zvýšenie adaptability žiakov z MRK v školskom prostredí formou tútoringu, ich príprava na vyučovanie, doučovanie a organizovanie voľnočasových aktivít. Podľa hodnotenia žiakov a predovšetkým tútorov sa žiakom výrazne zlepšili manuálne zručnosti, jemná motorika, pamäťové myslenie, čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť. Tento projekt zlepšil nielen prospech žiakov, ktorí boli v projekte zapojení, ale  zlepšila sa aj ich dochádzka a vzťah ku škole.

Aktivita 2.1 – Učiaca sa rodina – komplexné vzdelávanie rodičov detí z MRK bola zameraná na realizovanie osvetových, výchovných a výchovno-vzdelávacích programov pre dospelých Rómov. Aktivity boli orientované  tak, aby výchova a primerané formy vzdelávania vytvorili predpoklady zmien hodnotového systému vo vnútri rómskych rodín, aby sa vzdelanosť stala akceptovanou hodnotou a zároveň predpokladom na úspešné riešenie vlastných etnických - národnostných, spoločenských, kultúrnych, sociálnych, ekonomických problémov samotnými vzdelanými Rómami. Vzdelávacia aktivita bola zložená z piatich modulov (1. Uplatnenie sa na trhu práce; 2. Právne minimum; 3. Starostlivosť o dieťa a rodinu; 4. Ekonomika rodiny; 5. Rodov stereotypy). Vzdelávanie ukončilo certifikátom 25 frekventantov.

Ako posledná v poradí začala aktivita 3.1 -  Vzdelávací program rómskych lídrov. V troch blokoch (1. Poradensko – vzdelávací blok; 2. Sociálna práca s rómskou komunitou; 3. Práca s PC v prostredí Windows) sa vzdelávalo 10 potenciálnych aktivistiek, z ktorých po absolvovaní bolo vybratých šesť. Tieto sa aktívne venujú práci s rómskou komunitou, poskytujú poradenstvo klientom v rámci svojich možností, pomoc pri riešení problémov príslušníkov MRK, ako napríklad písomný styk s úradmi a inštitúciami, organizujú aktivity preventívneho charakteru pre deti a rodičov z MRK, poskytujú pomoc a poradenstvo pri starostlivosti o maloleté deti, pri vedení domácnosti, vykonávajú intervencie na podnet pediatrov alebo na podnet škôl, motivujú klientov k plneniu si základných povinností, navštevujú rodiny spoločne so psychológom, spolupracujú s pracovníkmi MsÚ, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a Úradom práce. Svoju prácu vykonávajú v Komunitnom centre Plamienok, ale aj v teréne a priamo v rómskych rodinách.

Aktivita je prínosom nielen pre klientov, ale aj samotné lokálne aktivistky, ktoré vďaka absolvovaniu vzdelávania zlepšili svoje komunikačné zručnosti, získali pracovné návyky, zaradili sa do pracovného procesu, zvýšila sa úroveň ich osobnostného rozvoja, vedomostí a zručností a v neposlednom rade sú pozitívnym vzorom pre ostatných príslušníkov MRK.

Na záver možno konštatovať, že ciele projektu boli naplnené, podporuje sa dokončenie základného vzdelania u žiakov z MRK, rozvíjajú a posilňujú sa zručnosti a vedomosti rodičov detí z MRK a prostredníctvom cieleného vzdelávania rómskych lídrov sa perspektívne formuje vedomie komunity. Zostáva veriť, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú príslušníci MRK naďalej využívať v bežnom živote, pomôžu im uplatniť sa na trhu práce, budú ich v budúcnosti využívať, aby sa tak podporila ich integrácia do majoritnej spoločnosti.

18.11.2014


Stavebné úpravy Synagóga Brezno

Mesto Brezno sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu "Stavebné úpravy Synagóga Brezno"

Židovská synagóga v Brezno je jedinou sakrálnou židovskou pamiatkou v celom regióne Horehronie, nachádzajúca sa v centrálnej mestskej zóne.

Cieľom projektu je kompletná rekonštrukcia objektu pre možnosť budúceho využitia na kultúrne a spoločenské aktivity. Realizáciou projektu sa zvýši kultúrny potenciál regiónu, prispeje sa k zachovaniu a prezentácii kultúrneho dedičstva, zvýši sa atraktivita mesta a regiónu a tým aj návštevosť a v neposlednom rade sa prispeje k rozvoju kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.

22.5.2014


Elektronizácia služieb mesta Brezno

Mesto Brezno získalo dotáciu z Operačného programu informatizácia spoločnosti na realizáciu projektu "Elektronizácia služieb mesta Brezno".

Cieľom projektu je implementovať nové flexibilné riešenie, ktoré spĺňa štandardy používateľnosti, integrovateľnosti a bezpečnosti. Zavedením predmetných elektronických služieb sa výrazne zvýši komfort pri administrácii žiadostí smerovaných na jednotlivé oddelenia MsÚ Brezno zo strany občanov a podnikateľov, zároveň výsledok prispeje k efektívnosti práce úradu a zníženiu časovej náročnosti vybavovania podaní.

 22.5.2014