Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Odbor starostlivosti a obyvateľa

Poskytuje sociálne služby všetkým cieľovým skupinám na území mesta – seniori, ťažko zdravotne postihnutí, rodina deti a mládež, marginalizovaná rómska komunita a občania bez prístrešia v zmysle zákona o sociálnych službách (Zák. č. 448/2008 Z.z.) Vykonáva osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych dávok  a poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle platnej legislatívy, realizuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (Zák. 305/2005 Z.z.) Realizuje projekty v sociálnej oblasti a vykonáva komunitnú sociálnu prácu. Zabezpečuje ďalšie služby v sociálnej oblasti v zmysle platných zmlúv a VZN (sociálny taxík, príspevok pri narodení dieťaťa, poukážky pre seniorov)

 

Vedúca odboru

Lemberková Janka, PhDr. - 048/6306 240, mob. 0911996020 janka.lemberkova@brezno.sk

na úseku sociálnoprávnej ochrany a kurately zariadenia núdzového bývania a komunitnej sociálnej práce,
Zacharová Ľubomíra, Mgr. - 048/6306 242, lubomira.zacharova@brezno.sk

na úseku pomoci v hmotnej núdzi, bytovej politiky, komunitnej sociálnej práce, komunitného centra
Nepšinská Petra, Mgr. - 048/6306 241, petra.nepsinska@brezno.sk

na úseku opatrovateľskej služby a požičovne pomôcok
Zubáková Janka, Mgr. - 048/6306 243, janka.zubakova@brezno.sk

na úseku sociálnoprávnej ochrany a kurately, opatrovateľskej služby, komunitnej sociálnej práce
Zifčáková Iveta, Mgr. - 048/6306 245, iveta.zifcakova@brezno.sk

na úseku výkonu opatrovníckych práv a povinností, sociálny taxík
Lemberková Janka, PhDr. - 048/6306 240, mob. 0911996020 janka.lemberkova@brezno.sk

Terénni sociálni pracovníci
Bevilaguová Jarmila, Mgr. - 048/6306242, mob. 0910996037, jarmila.bevilaquova@brezno.sk
Demová Mária, Mgr. - 048/6306 242, mob. 0910996040,  maria.demova@brezno.sk
Demeterová Andrea, Mgr. - 048/6306 242, mob. 0911996024, andrea.demeterova@brezno.sk
Cerovská Iveta Bc.  -  048/6306 242 , mob. 0910996031, iveta.cerovska@brezno.sk


Pracovisko: Denné centrum PRAMEŇ

Rázusova 2, Brezno

Kokavcová Katarína - 048/611 4056, katarina.kokavcova@brezno.sk

Pracovisko: Útulok "NÁDEJ", nízkoprahové denné centrum "LÚČ"

Mládežnícka 4, Brezno

sociálny pracovník
Šuchaňová Janka, Mgr. - 048/612 2489, utulok.nadej@slovanet.sk

domovník
Nadežda Trnková -048/6122489 nadezda.trnkova@brezno.sk
Michálik Milan - 048/612 2489, utulok.nadej@slovanet.sk
Poliak Ján - 048/612 2489, utulok.nadej@slovanet.sk