Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

O BANÍCKY KAHANEC

Literárna súťaž

Mesto Brezno, Miestny odbor Matice Slovenskej Brezno a Občianske združenie Horehronská banská cesta Brezno

Štatút literárnej súťaže


O banícky kahanec


Preambula
Štatút literárnej súťaže mladých začínajúcich spisovateľov O banícky kahanec je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.


I. Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je: Mesto Brezno, Miestny odbor Matice Slovenskej Brezno a Občianske združenie Horehronská banská cesta Brezno. Súťaž sa koná pod záštitou primátora mesta JUDr. Tomáša Abela PhD.
II. Téma súťaže
Téma I. ročníka literárnej súťaže je: história baníctva a život baníkov v Brezne a okolí.
Literárna forma: I. Próza
II. Poézia
III. Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je podporiť mladých začínajúcich autorov.
IV. Čas konania súťaže
Súťaž sa začína vyhlásením súťaže primátorom mesta v mesiaci máj kalendárneho roka. Vyhodnotenie súťaže sa koná v mesiaci október daného kalendárneho roka. I. ročník súťaže bude vyhlásený v roku 2017.
V. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci ZŠ ( 1. – 9. ročník ) a študenti SŠ ( 1. – 3. ročník ) z okresu Brezno, na základe riadne vyplnenej a zaslanej prihlášky do 20. 6. 2017 na adresu uvedenú v článku VI. tohto Štatútu.
Súťaží sa v troch vekových kategóriách:
A/ žiaci ZŠ 1. - 4. ročníka
B/ žiaci ZŠ 5. - 9. ročníka
C/ študenti SŠ 1. – 3. ročníka
VI. Pravidlá súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť len autori s pôvodnou a nepublikovanou prácou napísanou v slovenskom jazyku.
Účastník súťaže môže do súťaže poslať iba jednu prácu v kategórii próza v rozsahu maximálne 5 strán textu Times New Roman veľkosti 12 ( 9000 znakov vrátane medzier ) a najviac tri básne v kategórii poézia ( minimálne 12 veršov 1 báseň ).
Účastníci súťaže zasielajú práce v tlačenej podobe v štyroch identických vyhotoveniach na adresu: Mestská knižnica Brezno, Rázusova 2, 97701 Brezno označené „ súťaž O BANÍCKY KAHANEC“ a tiež jedenkrát v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: monika.bacova@brezno.sk. Na žiadnej strane vytlačeného príspevku sa neuvádza meno autora. Údaje o autorovi - meno, priezvisko, vek, bydlisko, kontakt, škola, ročník pripojí účastník súťaže k prácam na samostatnom papieri. V prípade, ak účastník nesplní akúkoľvek podmienku, môže byť diskvalifikovaný. Prijaté práce sa autorom nevracajú naspäť. Prihlásením do súťaže autor súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Údaje budú spracované iba pre potreby organizátorov súťaže a nebudú zverejňované, ani poskytované tretej strane.
Uzávierka tohto ročníka súťaže je 30. 9. 2017
VII. Hodnotenie súťaže
1/ hodnotenie: vykoná 5-členná porota, zložená zo zástupcov MO MS Brezno, mesta Brezna a OZ HBC.
2/ Hlavná cena je banícky kahanec.
3/ V každej kategórii zvlášť budú oceňovaní prví traja účastníci vecnými cenami.
4/ Výhercovia budú zverejnení na stránke mesta Brezna: www.brezno.sk.
VIII.Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tento Štatút a zrušiť súťaž z dôvodu: účasť prihlásených do jednotlivých kategórií menej ako 3.

 Prihláška na stiahnutie