Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda (poslanec) Ing. arch. Ján Králik
Členovia (poslanci) Ing. Miroslav Fašang
  Milan Palovčík
  Ing. Milan Macuľa
Členovia (neposlanci) Ing. arch. Pavol Kupec
  Vladimír Oravkin
  Bc. Pavel Belko
  Ing. Martin Sladký
Sekretár Ing. Barbora Halásová
  048/6306 286
  barbora.halasova@brezno.sk

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry

 • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja mesta,
 • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ,
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
 • usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v meste,
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu mesta – jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
 • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti mesta z územnoplánovacieho hľadiska,
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,
 • posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu mesta a plynofikáciu mesta,
 • spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
 • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
 • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,
 • kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody.
 • spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja bývania na roky 2014 – 2020,
 • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.