Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia – KN - líniová stavba

Zverejnené: 29.04.2019

OBEC  PODBREZOVÁ

Stavebný  úrad

Sládkovičova 76/6,  976 81 Podbrezová

________________________________________________________________

zákl. č. spisu: 660/2019                                                                           

zo  dňa: 17.04.2019

  1. č.: 02/2019

 

 

VEC:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica

- rozhodnutie  o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

___________________________________________________________________________

 

 

ROZHODNUTIE

 

         Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest so sídlom Skuteckého 32, Banská Bystrica podala dňa 01.02.2019 na tunajšom úrade žiadosť o predľženie platnosti územného rozhodnutia č. 738/2013, ev.č. 3/2013 zo dňa 19.07.2013 o umiestnení stavby

“I/66 Podbrezová – prieťah, rekonštrukcia“  na pozemku parc.č. KN - líniová stavba v kat. úz. Podbrezová . Na predmetnú stavbu vydala Obec Podbrezová – stavebný úrad  dňa 20.11.2015 pod č. 1874/2015, ev.č. 3/2015 rozhodnutie o predľžení platnosti uvedeného územného rozhodnutia.

          Obec Podbrezová v zastúpení starostom obce  ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v náväznosti na § 40 ods. 3 a § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil účastníkom konania začatie konania o predľžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou, preskúmal žiadosť stavebníka a po preskúmaní podľa § 40 ods. 3 a ods. 1  stavebného zákona

predlžuje

 

platnosť územného rozhodnutia vydaného Obcou Podbrezová – stavebným úradom  dňa 19.07.2013 pod číslom 738/2013, ev.č. 03/2013  do doby 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

           Územné rozhodnutie nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

           V konaní nebola uplatnená žiadna námietka účastníkov konania.

 

 

Odôvodnenie :

          Obec Podbrezová stavebný úrad zaevidovala dňa 01.02.2019 žiadosť Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest so sídlom Skuteckého 32, Banská Bystrica o zmenu územného rozhodnutia na stavbu “ I/66 Podbrezová – prieťah, rekonštrukcia“  na pozemku parc.č. KN - líniová stavba v kat. úz. Podbrezová. Žiadateľ podal žiadosť dostatočne včas pred uplynutím lehoty platnosti územného rozhodnutia, ktorá bola určená do 09.02.2019 Na základe žiadosti stavebný úrad oznámil všetkým známym účastníkom konania začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.  V konaní nebola uplatnená žiadna námietka účastníkov konania.

       Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré bola žiadosť podaná a vyhovel žiadosti, pretože predpoklady, za ktorých bolo územné rozhodnutie vydané, sa nezmenili.

       Žiadateľ je v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od uhradenia poplatku oslobodený.

 

POUČENIE : Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení

                                    neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie

                                    do 15 dní odo dňa  oznámenia rozhodnutia na Stavebnom úrade - Obec

                                    Podbrezová so sídlom Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová. Toto

                                    rozhodnutie  možno  preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých

                                    riadnych  opravných prostriedkov.

 

 

 

                                                                                       Mgr. Ladislav Kardhordó

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona  a musí byť v nadväznosti na § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                                                                 Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                                                                 potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

 

Na vedomie:

1) SSC, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

2) BBRSC, Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica