Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra-Siete

Zverejnené: 05.04.2019

 

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

MsÚ-2018/1728-06

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

VEC
OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania.

 

     Dňa 27.12.2018 podali ISTROFINAL a.s. Mydlárska 8718/7A 010 01 Žilina v zastúpení Antonom Gregušom, bytom Okružná 18/B, 022 04 Čadca na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu “Brezno Kasárne – komunikácie a technická infraštruktúra, SO-06:Plynovod; SO-07:Rozvod tepla;, SO-08:Trafostanica: SO-09:VN prípojka, SO-10:NN rozvody; SO-11: Verejné osvetlenie na pozemku C-KN parc.č. 1/1, 2, 610/1, 610/25, 610/81, 610/88, 610/89, 610/90, 610/93, 610/95,  610/96, 610/97, 610/101, 612/2, 612/6 v k.ú. Brezno. Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

 

    Mesto Brezno ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), oznamuje účastníkom konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a dotknutým orgánom podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona začatie stavebného konania  a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

2.5.2019 (štvrtok) o 11:00 hod.

so  zrazom  na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 3, Brezno.

 

 Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Brezne, nám. Gen. M. R. Štefánika č.1, Stavebný úrad č. dverí 13 v úradných  dňoch (pracovné dni okrem štvrtku) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci   konania   môžu   svoje   námietky  k  žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa  na ne  neprihliadne. V  rovnakej lehote  môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí   predložiť jeho  zástupca písomnú plnú  moc.

 

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

    JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

 

v zastúpení Ing. Ivanom Kamenským,

vedúcim OIŽPSP

 

 

 

Vyvesené dňa ......................                                                         Zvesené dňa ......................

 

                                                                                Pečiatka a podpis organizácie,
                                                                                ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

 

Súbory na stiahnutie

2019_04_05_kasarne-brezno-situacia_sp PDF - dokument 1.53 MB