Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto Brezno vyhlasuje VZN - 02/ 2019, VZN - 03/ 2019, VZN - 04/ 2019, VZN - 05/ 2019

Zverejnené: 05.04.2019

Mesto Brezno v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhlásilo zverejnením na úradnej tabuli :

VZN - 02/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna Trhový poriadok príležitostného trhu

VZN - 03/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Breznaktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta
Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

VZN - 04/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

VZN - 05/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samosprávnej pôsobnosti mesta