Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územné rozhodnutie – MOK BR Nálepkova 3 Flexicomm

Zverejnené: 01.04.2019

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE

 

Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, Levice, konateľom spoločnosti Vladimírom Tuhým, v zastúpení Ing. Ľubomírom Frátrikom, podal 06.02.2019, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,MOK BR Nálepkova 3 Flexicomm“ – líniová stavba na pozemkoch C-KN parc. č. 3363/1, 910, 911, 912/1, 952 a 1070/1 - pozostávajúca z pozemkov E-KN parc. č. 2499/4, 7, 8, 9, 10, 2472, 2473, 2474/1, 2 a 2475/1,  v k.ú. Brezno.

K stavbou dotknutým pozemkom majú vlastnícky vzťah právnické a fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,   podľa ktorého podnik,   ktorý   poskytuje   verejnú   sieť,  je  vo   verejnom  záujme  a  v nevyhnutnom  rozsahu oprávnený zriaďovať a prevádzkovať  verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti a v súvislosti s týmito verejnými sieťami aj vstupovať na cudziu nehnuteľnosť. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., je spoločnosťou, ktorá v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách poskytuje verejnú sieť a služby v oblasti elektronických komunikácií.

 

Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1  zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov  konania.

 

Na podklade tohto vydáva podľa § 39 a § 39a) stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č.453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ STAVBY

,,MOK BR Nálepkova 3 Flexicomm“

 

líniová stavba na pozemkoch C-KN parc. č. 3363/1, 910, 911, 912/1, 952 a 1070/1 - pozostávajúca z pozemkov E-KN parc. č. 2499/4, 7, 8, 9, 10, 2472, 2473, 2474/1, 2 a 2475/1,  v k.ú. Brezno tak, ako  je  to zakreslené  v projektovej dokumentácii pre územné konanie, ktorá tvorí nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia (len pre stavebníka).

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie  vypracovala v  2019/01 spoločnosť STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, Levice, autorizačne overil Ing. Ľubomír Frátrik, autorizovaný stavebný inžinier, č. autor. 6362*A2.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Líniová stavba bude umiestnená v intraviláne k.ú. Brezno – napojenie bude z nového PODB (pre pripájanie objektov v lokalite) pripojeného novým optickým minikáblom z existujúcej rezervy (nová deliaca spojka) na existujúcom optickom minikábli OK:2796 výkopom do pripájaného objektu (vchodu Nálepkova 3), ďalej vnútornými priestormi vchodu na strechu objektu. Po vybudovaní IS od hlavnej cesty (ul. Švermova) na pozemku C-KN parc.č. 3363/1 bude optické pripojenie pre predmetnú lokalitu začínať križovaním Sládkovičovej ulice (poz. C-KN parc.č. 910) a ďalej bude prechádzať pozemkom C-KN parc. č. 1070/1 - pozostávajúca z pozemkov E-KN parc. č. 2499/4, 7, 8, 9, 10, 2472, 2473, 2474/1, 2 a 2475/1 a pozemkami C-KN parc.č.  911 (ul. Nálepkova), 952 a 912/1 (bytový dom a okolie bytového domu).

 

Stavené práce, vykopanie zemnej ryhy ako aj samotná montáž technologických zariadení budú realizované cez cestné komunikácie, chodníky, spevnené plochy, nespevnené zatrávnené plochy, zeleň a súbor inžinierskych sietí. Montážne práce budú pozostávať z okruhov ako montážne práce spojené s pokládkou multirúry a chráničiek do výkopov a pretlakov, montážne práce  spojené s delením a spájaním multirúr a chráničiek vo výkopoch a s ukončovaním multirúr a chráničiek v objektoch mesta Brezno, montážne práce spojené so zaťahovaním alebo zafukovaním optických káblov do existujúcich HDPE rúr v trase od ulice Švermova popod cestu ulice Sládkovičova cez trávnatú plochu pred bytovkami smerom k pripájaného objektu – vchodu bytového domu, ďalej vnútornými priestormi vchodu na strechu do zariadenia. Výkopové práce budú realizované ručným spôsobom a pokiaľ to dovolia podmienky budú realizované strojovo s použitím malých mechanizmov. Pri križovaní miestnych cestných komunikácií, chodníkov a spevnených plôch budú multirúry uložené do plastových chráničiek DN 110 pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9m, v prípade že by nebolo možné pretláčanie, bude križovanie riešené prekopaním v hĺbke min. 0,9m a uložením plastových chráničiek. Po dokončení montáže káblov budú vonkajšie priestory  a časti budov uvedené do pôvodného stavu. Verejné priestory sa počas výstavby zabezpečia zábranami alebo ekvivalentným spôsobom.

 

 • Dodržať požiadavky vlastníkov dotknutých pozemkov a dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

Mesto Brezno – OIŽPSP, vyj. č. MsÚ-2019/1679-02, 1251/2019 zo dňa 14.01.2019

 • Plánovaná trasa je vedená po parcelách súkromných vlastníkov, preto je nutné dodržať podmienky zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, resp. získať súhlasy vlastníkov pozemk
 • Pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnych komunikácií, uzávierku miestnych komunikácií a určenie dopravného značeni
 • k žiadostiam doložiť vyjadrenia ORPZ ODI Brezno, Technické služby Brezno ako správcu miestnych komunikácií a verejnej zelene so schváleným projektom dopravného značenia.
 • Pred realizáciou prác požiadať vlastníkov sietí o presné vytýčenie uložených sieti. (SSE, SPP, VEOLIA, TS, UPC., TELEKOM, MO SR)
 • križovanie miestnych komunikácií riešiť bezrozkopávkovou technológiou podvŕtaním komunikácie a uložením optickej siete do chráničky s tým, že štartovacia a koncová jama
  bude zriadená mimo komunikácie, minimálna hĺbka uloženia chráničky pod komunikáciou je 90 cm.
 • Hĺbku uloženia sietí realizovať podľa platných STN a v súlade s vyjadrením správcu zelene TS Brezno.
 • Počas realizácie prác výkopy označiť a ohradiť proti hrozbe pádu do výkopu podľa platných STN, dočasný priechod pre chodcov zabezpečiť cez lavicu res premostenie
 • Pred realizáciou prác oznámiť skutočný termín realizácie prác
 • V prípade poškodenia jestvujúcich obrubníkov je nutné poškodené obrubníky nahradiť
  novými s uložením do betónového lôžka, za dodržania priečneho aj pozdĺžneho sklonu.
 • Zásah do telesa komunikácie je možný len v nevyhnutných prípadoch po preverení
  skutkového stavu a dohode s mestom Brezno a TS Brezno. O zmene realizácie prác. ktorá
  nebude v súlade s vydaným rozhodnutím je nutné urobiť zápis zúčastnených strán.
 • Práce realizovať za dodržania podmienok zákona č. 135/1961 o pozemných
  komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.
  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Žiadne zariadenie nesmie byť uložené do telesa komunikácie resp. chodníka. minimálna
  vzdialenosť pre uloženie IS je l m od okraja chodníka.
 • Vykopaná zemina a stavebný materiál nesmie byť uložený na miestnej komunikácii ani do
  odvodňovacích zariadení dotknutých pozemných komunikácií a nesmie spôsobovať ich
  znečistenie. Stavebník musí vykonať potrebné aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácií počas realizácie prác. Po ukončení prác komunikácie vyčistiť.
 • Zásyp ryhy v zelených plochách je možné realizovať vykopanou zeminou tým. že vrchná
  vrstva v hrúbke 20 cm bude zasypaná ornicou, zásyp postupne zhutňovať, ryhu výškovo
  upraviť zatrávniť, miesto kde bol uložený vykopaný materiál zbaviť nečistoty, upraviť
  v prípade nutnosti zatrávniť
 • V mieste zásahu do komunikácie, chodníkov a zelene si uplatňujeme záruku 36 mesiacov od ukončenia prác. Ak počas záručnej doby dôjde k vzniku nerovnosti komunikácie v dôsledku poklesu rozkopávky a jej okolia v šírke l m okolo miesta zásahu, žiadateľ je povinný na vyrozumenie správcu komunikácií nedostatok bez meškania odstrániť
 • Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli správcovi komunikácie ako aj tretím osobám z
  dôvodu nekvalitne vykonaných prác, nedostatočného udržiavania dotknutej časti miestnej komunikácie a ostatných činností
 • Po ukončení prác žiadame doručiť elaborát geodetického zamerania skutkového stavu vo
  formáte PDF a DVG

 

Mesto Brezno – Architekt mesta, vyj. č. MsÚ-2019/238-14, 2542/2019 zo dňa 21.01.2019

 • realizáciu rekonštrukcie vedenia realizovať v súlade s platnými technickými normami.
 • požiadať mesto Brezno povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkových prác v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • v trase podľa situácie – ul. Sládkovičova a Nálepkova – v križovaní s komunikáciou požadujeme realizovať stavbu bez prekopania (pretlakom)
 • trasu vytýčiť tak, aby nedošlo k narušeniu koreňového systému drevín – VZN č. 07/2012 o ochrane zelene na území mesta Brezno
 • počas realizácie stavebných prác je zakázané skladovanie stavebného materiálu, výkopovej zeminy na komunikácií, cestnom pozemku a v jeho blízkosti. Pri výjazde vozidiel zo staveniska nesmie dôjsť k znečisteniu a poškodeniu existujúcich komunikácií. Prípadné znečistenie a poškodenie komunikácie je potrebné bez meškania odstrániť a upraviť do pôvodného stavu. Po ukončení prác požadujeme dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu

 

Technické služby Brezno, vyj.,č. 104/2019, TS-104/2019, zo dňa 07.01.2019

 • križovanie s chodníkmi a miestnymi komunikáciami vykonávať pretlakom, resp. podvrtom
 • z dôvodu budovania spevnených plôch, stojísk na kontajnery a plánované opravy chodníkov požadujeme uloženie káblov vo verejnej zeleni a v chodníkoch – 70 cm a pri križovaní ciest 90 cm
 • dôjde ku križovaniu s podzemným vedením VO, pred realizáciou bude potrebné požiadať TS Brezno o vytýčenie sietí na Sládkovičovej a Nálepkovej ulici
 • všetky zásahy do zelených plôch ošetriť zhutnením výkopov, previesť parkové úpravy a vysadiť trávniky
 • zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie chodníkov, miestnej komunikácie a zelene vzniknuté stavebnou činnosťou a poklesom po výkopoch a pretlakoch po dobu 36 mesiacov od odovzdania správcovi
 • po ukončení prác požiada zhotoviteľ správcu miestnych komunikácií a verejnej zelene, TS Brezno o zápisničné prebratia prác

 

OÚ BR, OSŽP, úsek ŠSOPaK, vyj. č. OU-BR-OSZP-2019/001306-002, Ev.č.:vyj./21/2019 zo dňa 10.01.2019

 1. Stavbu realizovať v súlade a v rozsahu s predloženou projektovou dokumentáciou.
 2. V prípade vedenia trasy, siete v blízkosti kmeňov drevín, zabezpečiť ochranu ich
  územkov pred mechanickým poškodením (obložiť kmeň ochranným materiálom).
  Rovnako sa yyhýbať, alebo minimalizovať na nevyhnutný možný rozsah poškodzovanie
  koreňovej sústavy drevín. Pokiaľ je to možné, viest' výkop vo vzdialenosti minimálne 1,5
  m od kmeňov drevín.
 3. V prípade vedenia výkopu, vo vzdialene ti menšej ako 1,0 m od priľahlej časti kmeňa
  dreviny, realizovať výkop, v intervale minimálne 1.5 m pred a 1,5 m za kmeňom dreviny,
  ručne.
 4. V prípade nevyhnutnej potreby výrubu drevín, z dôvodu realizácie stavby, postupovať
  v súlade s § 47. ods., 3. zákona č, 543/2002 Z.z. znení neskorších predpisov,
 5. 5. Narušené trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu (urovnať a prípadne vytvoriť
  podmienky na opätovné ozelenenie).
 6. 6. Nevytvárať depónia stavebného materiálu a výkopovej zeminy vo voľnej krajine.
  Výkopovú zeminu použiť na terénne úpravy dotknutej parcely, prebytky z miesta bezo
  zvyškov odviesť. Narušený povrch do stavu blízkeho pôvodnému stavu, urovnať.
 7. Pri stavebných prácach používať stroje, len v dobrom stavebno-technickom stave
  s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
 8. 8. V prípade, že sa v predmetnej trase výstavby siete vyskytnú invázne druhy rastlín
  najmä (zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), netýkavka žliazkatá (Impatiens
  glandulifera
  ), pohánkovec japonský (Falopia japonica); a iné je potrebné ich sledovať
  a pravidelne likvidovať v súlade s § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z,z ..
 9. Ak sa takéto rastliny (najmä pohánkovec japonský a zlatobyľ kanadská) vyskytnú na
  dotknutom území počas výkopových prác je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri
  výkopoch resp, odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu. čím sa zabráni ďalšiemu
  rozšíreniu inváznych druhov rastlín,

 

OÚ BR, OSŽP, úsek ŠSOH, vyj. č. OU-BR-OSZP-2019/000564-002, Ev.č.:20/vyj./2019 zo dňa 18.01.2019

 • zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku;
 • nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
  stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné
  množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa
  vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z.. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
  neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako
  uvedené v 17 05 03, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno odovzdať do zariadenia
  na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o .. Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku
  odpadov ,,Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o. Brezno. Pre využitie zeminy mimo
  stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • odpady stavebného charakteru, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou
  sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné
  ako uvedené v 17 03 01 (množstvo cca 70 t), pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané
  odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 0l, 17 09 02 (množstvo cca 23 t) a
  pod katalógovým číslom 17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 0l a 17 06
  03 odovzdať prednostne do zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných
  zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle
  kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady do zariadenia na zber
  odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku
  odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o .. Brezno;
 • odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej
  nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu
  štátnu správu odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5.
  zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov, kde súčasťou žiadosti budú doklady o množstve, mieste a spôsobe
  zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri danej stavbe.

 

OR PZ v Brezne, ODI, vyj. č. ORPZ-BR-ODII-2-133/2018, zo dňa 31.12.2018

Dodržať podmienok ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. Pred zahájením stavby je potrebné predložiť návrh dočasného dopravného značenia. ak dôjde pri realizácii horeuvedenej stavby k obmedzeniu cestnej premávky.

 

KPÚ Banská Bystrica, vyj. č. KPUBB-2019/2959-2/1582/MIŇ, zo dňa 09.01.2019

 • ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.
 • podľa 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455824. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 

StD, a.s. Žilina, vyj. č. 4600049600, zo dňa 14.01.2019

 1. V predmetnej lokalite katastra mesta Brezno, podľa priloženej situácie - MOK Brezno,
  Nálepkova 3, Flexicomm, sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia
  a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese
  ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou
  plnou čiarou NN podzemné vedenia),
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
  251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN a NN zemné
  káblové vedenie na každú stranu l. meter). Pri realizácii výkopových prác. žiadame
  neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
  určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri
  prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky
  legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa
  bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov
  a križovaní.
 5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť
  pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000,
 6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
  smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk. link:
  https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD,
 7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor
  prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo
  potvrdia buď v ,,Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp, zápisom do stavebného
  denníka,
 8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor
  min. l meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
  zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

 

StVPS, a.s., B. Bystrica, vyj. č. 2618/2019-ZC 786-210 zo dňa 11.03.2019

Pri Vašich zámeroch požadujeme dodržať ochranne pásmo verejného vodovodu v zmysle Zákona 442/ 2002 Z. z.

 • 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
 • mi 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm
 • ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 pri križovaní podzemných vedení - zvislá vzdialenosť 0,2 m od vonkajšieho okraja potrubia verejného vodovodu (kanalizácie)
 • ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 pri súbehu podzemných vedení –vodorovná vzdialenosť 0,4 m od vonkajšieho okraja potrubia verejného vodovodu a min. 0,5 m od vonkajšieho okraja potrubia verejnej kanalizácie

 

V pásme ochrany verejného vodovodu je zakázané:

 1. vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav
 2. vysádzať trvalé porasty
 3. umiestňovať skládky
 4. vykonávať terénne úpravy
 5. žiadna stavba nesmie zasahovať do ochranného pásma vodovodného potrubia

 

Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop, ku križovaniu a v súbehu vodovodného (kanalizačného) potrubia prizvať zástupcov našej spoločnosti o neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s. spísať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

 

Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so zákazníckym centrom StVPS, a.s. Závod 01 )Banská Bystrica, Sekurisova č. 4, Brezno (objednávka na vytýčenie existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti)

 

V prípade, ak realizáciou a prevádzkou stavby predmetných optických sietí dôjde k poškodeniu zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve StVPS, a.s., vzniknuté poškodenia odstráni prevádzkovateľ/vlastník optických sietí – Slovak Telekom, a.s., bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

 

V prípade, ak realizáciou predmetnej stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma verejného vodovodu/kanalizácie a prevádzkou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie dôjde k poškodeniu predmetných komunikačných sietí, ktoré budú uložené v ochrannom pásme inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti, nebude si prevádzkovateľ/vlastník komunikačných sietí (Slovak Telekom, a.s.) voči vlastníkovi/prevádzkovateľovi verejných sietí (verejný vodovod a kanalizácia) uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky za prípadné poškodenie stavieb optickej siete.

 

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu:

Porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.

 

SPP-D, a.s., Bratislava, vyj. č. TD/NS/0014/2019/Ka zo dňa 03.01.2019

 1. a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (spp-distribucia.sk).
 2. b) v zaujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
 3. c) stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení
 4. d) stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D
 5. e) v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných predpisov požadujeme. aby stavebník:
 • rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo Ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
 • pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
 • zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam.
 • zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
 • zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou

 

Veolia Energia Brezno, a.s., vyj.č. 5/2019, zo dňa 08.01.2019

 • dodržať všetky podmienky stanovené zákonmi a technickými normami súvisiacich s predmetnou stavbou

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o, vyj. č. 216181796, zo dňa 20.12.2018

 1. podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka
 2. investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. priestorové vytýčenie sietí a zariadení pred zahájením výkopových prác
 3. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. elektronických komunikáciách a príslušných STN
 4. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení tzn. len ručný výkop
 5. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy
 6. v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor
 7. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami
 8. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou
 9. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC
 10. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC
 11. žiadame dodržať ust. zákona č. 351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyj.č. 6611834734, zo dňa 17.12.2018

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z, o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu. dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzval spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902 719 521
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA. s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/20112.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
  pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
  požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,
  televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom. a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby. žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom. a.s.
  13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

 

 

3)    Na uskutočnenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím sa v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona  sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. 

 

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov  konania.

 

Toto  rozhodnutie  platí   podľa   § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení  jeho noviel tri roky  odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti.  Nestratí  však  platnosť,  ak  v  tejto  lehote budú začaté stavebné práce súvisiace s uskutočnením stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

 

 

Odôvodnenie:

Mesto Brezno – stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 ods.1  zákona číslo 50/1976 Zb. o  územnom   plánovaní   a   stavebnom  poriadku  (stavebný zákon) v  znení  neskorších    predpisov,  zaevidoval dňa 06.02.2019 návrh spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, Levice, konateľom spoločnosti Vladimírom Tuhým, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  ,, MOK BR Nálepkova 3 Flexicomm“ – líniová stavba na pozemkoch C-KN parc. č. 3363/1, 910, 911, 912/1, 952 a 1070/1 - pozostávajúca z pozemkov E-KN parc. č. 2499/4, 7, 8, 9, 10, 2472, 2473, 2474/1, 2 a 2475/1,  v k.ú. Brezno.

 

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania listom č. MsÚ-2019/3099-03 zo dňa 27.02.2019 stavebníkovi a dotknutým orgánom jednotlivo a ostatným účastníkom konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v nadväznosti na § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) verejnou vyhláškou a nariadil ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň 26.03.2019

 

Predmetný investičný zámer  je v súlade s územným plánom mesta Brezno, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva pod číslom 134/2001 zo  dňa 14.12.2001 v znení neskorších zmien a doplnkov. Podkladom pre vydanie rozhodnutia sú   predložené doklady, vyjadrenia  dotknutých  orgánov spolupôsobiacich v konaní,  vyjadrenia účastníkov konania a  skutočnosti zistené pri miestnom zisťovaním. Pri ústnom pojednávaní boli doložené doklady: súhlasné stanovisko od Slovanet, a.s, súhlasné stanovisko od StVPS

 

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby  podľa  §  37 stavebného zákona  a  zistil,  že  jej  umiestnenie neodporuje hľadiskám  starostlivosti  o  životné prostredie ani neohrozuje životné prostredie. Na základe uvedeného bolo možné rozhodnúť tak, ako je  uvedené  vo  výroku  tohto rozhodnutia.        

       

         K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili dotknuté orgány spolupôsobiace v konaní podľa osobitných predpisov.  Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté  do  podmienok tohto rozhodnutia.

 

Správny  poplatok  v zmysle zák.  NR SR č.145/1995 Z.z. -  o správnych poplatkoch  v  znení  neskorších predpisov vo výške 100,00 € bol uhradený do pokladnice Mestského úradu.

       

Poučenie: Podľa  §  53  a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v  znení  neskorších  predpisov,   proti   tomuto  rozhodnutiu   možno   podať   odvolanie   v    lehote   15  dní odo dňa jeho doručenia na  Mesto  Brezno  –  stavebný úrad,  Nám. gen. M. R. Štefánika č.1, 977 01 Brezno. Toto  rozhodnutie  je preskúmateľné  súdom  po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.

 

 

                                                                          JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

                                                                                primátor mesta,

                                                                    Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                                                                               na základe poverenia

Toto rozhodnutie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 36 ods.  4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

Príloha:1xPD pre stavebníka

 

Vyvesené dňa .............................................       Zvesené dňa .............................................

 

 

 

 

 

 

 

           Pečiatka a podpis organizácie,
           ktorá potvrdzuje vyvesenie
            a zvesenie