Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rodinný dom (novostavba)

Zverejnené: 26.03.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

Územné rozhodnutie

 

 

        Veverka Daniel, bytom ČSA 70/48, Brezno v zastúpení Dušanom Strelcom, Žltý piesok 103, 974 01 B. Bystrica podal dňa 14.1.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Rodinný dom a prípojky na siete tech. vybavenia územia“ RD na pozemku parc. č. C-KN 4490/7, vodovodná prípojka, miesto napojenia na verejnú kanalizáciu a elektrická prípojka na pozemku C-KN parc. č. 4490/2, 4363 v k.ú. Brezno.

Začatie konania bolo oznámené známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom formou verejnej vyhlášky. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 13.03.2019.  

     K pozemku C-KN parc.č. 4490/7 (RD, prípojky na siete techn. vybavenia územia) má žiadateľ vlastnícky vzťah podľa LV č. 13974, k pozemku C-KN parc.č. 4490/2 (prístupová komunikácia, prípojky na siete techn. vybavenia územia) má žiadateľ spoluvlastnícky vzťah podľa LV č. 13958 a súhlasy spoluvlastníkov.

         Mesto  Brezno ako príslušný správny orgán v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom  plánovaní a  stavebnom poriadku  (stavebný zákon)  v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §  37 a §  38 zákona číslo  50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon), v  znení neskorších noviel zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

 

Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39, 39a) stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

 

„Rodinný dom (novostavba), garáž a prípojky na siete technického vybavenia územia“

 

RD  na poz. C-KN parc.č. 4490/7, vodovodná, elektrická a kanalizačná prípojka na poz. C-KN parc.č. 4490/2, 4363, tak ako je to zakreslené  v situačnom  výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia.

 

 

Pre umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1) Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku C-KN parc. č. 4490/7 v k.ú. Brezno to nasledovne:

 • od severnej hr. poz. 4490/7 (spol. hr s parc. č. 4490/6) ...............................................4,00 m
 • od východnej hr. poz. 4490/7 (spol. hr s parc. č. 4490/1) ..........................18,95m - 17,73 m
 • od južnej hr. poz. 4490/7 (spol. hr s parc. č. 4490/8).....................................7,75m - 6,25 m
 • od západnej poz. 4490/7 (spol. hr s parc. č. 4490/2).............................12,43m - 10,00 m

 

Z hľadiska architektonického sa jedná o objekt jednopodlažný, bez obytného podkrovia a bez podpivničenia so sedlovou strechou. Navrhnutý objekt má tvar obdĺžnika s najväčšími pôdorysnými rozmermi 11,20 m x 8,70 m a výškou hrebeňa cca 3,90 m nad úrovňou terénu. Objekt bude napojený na inžinierske siete (vodovod, elektrika a kanalizácia)

 

Dispozičné riešenie rodinného domu:

I.NP – zádverie, chodba, kúpeľňa + WC, 3x izba, kuchyňa + jedálenský kút, obývacia izba.

 

Napojenie na siete technického vybavenia územia:

Stavba bude napojená na rozvody inžinierskych sietí:

 • nová elektrická prípojka bude realizovaná napojením na existujúce vzdušné vedenie NN z podperného bodu č. 47 ( parc.č. 4363) bude cez skrinku SPP zvedený kábel NAYY-J 4x25 mm do zeme a vedený parcelou č. 4490/2 do navrhovaného elektromerového rozvádzača RE ( oplotenie ) a odtiaľ bude zemou vedená káblová prípojka k rozvádzaču RD/25A.
 • splašková kanalizácia bude odvádzaná do združenej , tlakovej kanalizačnej prípojky HDPN DN 100 na pozemku C-KN p. č. 4490/2. Pripojenie RD na združenú, tlakovú, kanalizačnú prípojku bude pomocou potrubia PE menovitej svetlosti DN 40 pomocou navŕtavacieho pásu. Pripojenie navrhovaného objektu bude cez šachtovú čerpaciu stanicu s odvetraním DN 100 na pozemku C-KN p..č. 4490/7 Dažďové vody zo striech budú zvedené voľne na terén
 • vodovodná prípojka bude napojená na verejný vodovod cez vodomernú šachtu umiestnenú na poz. C-KN parc.č. 4490/7.
 • prístup na pozemok bude z miestnej komunikácie (ul. Podkoreňová) cez súkromnú prístupovú cestu na poz. C-KN parc.č. 4490/2 so súhlasmi ostatných spoluvlastníkov

 

2Dodržať   požiadavky  dotknutých  orgánov  spolupôsobiacich v konaní:

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. vodnej správy,  vyj.č.  OU-BR-OSZP-ŠVS-2019/001202-002, Ev.č. vyj /02/2019 z 08.01.2019

 • Napojenie novobudovanej vodovodnej prípojky pre RD na navrhovanú .adruženú
  vodovodnú prípojku" zrealizovať so súhlasom a za dodržania technických podmienok jej
  vlastníka a prevádzkovateľa, ako aj so súhlasom a za dodržania technických podmienok vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu, na ktorý bude "združená vodovodná
  prípoj ka" napojená, a to až po jej uvedení do užívania.
 • Napojenie novobudovanej kanalizačnej prípojky splaškových odpadových vôd z RD na
  navrhovanú "združenú tlakovú kanalizačnú prípojku HDPE DN 100" zrealizovať so
  súhlasom a za dodržania technických podmienok jej vlastníka a prevádzkovateľa, ako aj so
  súhlasom a za dodržania technických podmienok vlastníka a prevádzkovateľa verejnej
  kanalizácie, na ktorú bude "združená tlaková kanalizačná prípoj ka HDPE DNI OO" napojená,
  a to až po jej uvedení do užívania.
 • Tunajší orgán štátnej vodnej správy doporučuje investorovi vybaviť navrhovanú šachtovú
  čerpaciu stanicu dvomi čerpadlami o potrebnom výkone na prečerpávanie splaškových OV,
  pričom jedno z nich by malo tvoriť 100 %-tnú rezervu.
 • Vypúšťanie dažďových vôd zo strechy rodinného domu cez dažďovú kanalizáciu do
  vsakovacieho systému a následne do "podzemných vôd" je prípustné len na základe
  vykonaného hydrogeologického prieskumu, ktorý preukáže, že geologické podložie v danej
  lokalite je vhodné na takého odvádzanie dažďových vôd, pričom ich vypúšťaním do podložia nedôjde k ohrozeniu a znehodnoteniu okolitých nehnuteľností. Vopačnom prípade, zvážiť možnosť vypúšťani a dažďových vôd zo strechy objektu
  rodinného domu voľne na terén, resp. do zberných nádrží s využitím dažďovej vody na
  polievanie terénu.
 • V žiadnom prípade nie je možné (prípustné) vypúšťanie dažďových vôd, resp. vôd
  z prípadného odvodnenia pozemku investora, cez novovybudovanú vonkajšiu
  kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizácie obce!!!
 • K umiestneniu a k realizácii navrhovanej "združenej vodovodnej prípojky" a "združenej
  tlakovej
  kanalizačne] prípojky HDPE DN 100", obidve na pozemku parcel.č. KN-C 4490/2
  v k.ú. Brezno, miestna časť Podkoreňová, sa tunajší orgán štátnej vodnej správy vyjadrí
  z hľadiska ním chránených záujmov, až po predložení projektovej dokumentácie, riešiacej
  túto stavbu.
 • Tunajší orgán štátnej vodnej správy si vyhradzuje právo doplniť, zmeniť podmienky
  tohto vyjadrenia, ak to vyplynie z projektovej dokumentácie, riešiacej "združenú vodovodnú
  prípojku" a "združen ú tlakovú kanalizačnú prípojku HDPE DN 100"
  na pozemku parcel.č.
  KN-C 4490/2 v k.ú. Brezno, na ktoré majú byť napojené nehnuteľnosti na pozemkoch
  parcel.č. KN-C 4490/6,7,8,9 v k.ú. Brezno, miestna časť Podkoreňová.

 

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. ochrany prírody a krajiny, vyj. č. OU-BR-OSŽP-2019/000756-002, Ev.č. 19//2019 z 10.01.2019

 • Z dôvodu realizácie stavby by nemalo dôjsť k výrubom drevín. V prípade odstránenia
  drevín, resp. krovín je investor povinný požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany
  prírody a krajiny (Mesto Brezno) na výrub drevín, pričom musí postupovať v súlade
  s § 47 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírode a krajiny v znení neskorších
  predpisov.
 • Stavbu zrealizovať v súlade s územným plánom mesta Brezna a jeho regulatívmi. Stavbu vhodne zakomponovať do scenene okolitej krajiny, z. vlastnú stavbu architektonicky a materiálovo prispôsobiť lokalite ako aj jestvujúcim stavbám v tejto lokalite.
 • Všetky práce musia byť vykonávané, čo najšetrnejšie voči okolitému prostrediu. Pre
  zriadenie staveniska používať pozemok navrhnutý na zástavbu.
 • Všetky stroje a mechanizmy musia byť v dobrom technickom stave, s cieľom
  predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie. Pohyb mechanizmov obmedziť na prístupovú komunikáciu a stavebný pozemok. Zemné ako aj stavebné práce vykonávať hlavne v suchom období, aby nedochádzalo k poškodzovaniu pôdneho a vegetačného krytu a vytváraniu koľají. Zabrániť deštrukcii vegetačného krytu. Nevytvárať depónia výkopovej zeminy a stavebného materiálu vo voľnej krajine.
 • Výkopovú zeminu (hlavne vrchnú humusovú vrstvu) využiť na opätovný zásyp
  stavebných rýh a úpravy terénu v okolí stavby, príp. umiestniť na skládke. Všetky
  plochy narušené stavebnou činnosťou je potrebné zrekultivovať, pričom na
  zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy tráv a bylín.
 • V prípade, že sa v predmetnej trase stavby vyskytnú invázne druhy rastlín najmä
  (zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), netýkavka žliazkatá (Impatiens
  glandulifera)
  , pohánkovec japonský (Falopiajaponica)) a iné je potrebné ich sledovať
  a pravidelne likvidovať v súlade s § 7b ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z.z .. Ak sa takéto rastliny (najmä pohánkovec japonský a zlatobyľ kanadská) vyskytnú na
  dotknutom území počas výkopových prác je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri
  výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni
  ďalšiemu rozšíreniu inváznych druhov rastlín.
 • Po ukončení stavebných prác vykonať dôslednú rekultiváciu plôch dotknutých
  stavebnou činnosťou, s výrazným ohľadom na plochy dotknuté zemnými prácami
  a prejazdom mechanizmov, pričom na zatrávnenie sa môžu použiť len lokálne druhy
  tráv a bylín. V prípade plánovaných sadových úprav využiť len miestne domáce (neintrodukované) druhy drevín a k

 

MsÚ Brezno – OPaM, úsek správy a evidencie majetku, vyj.č. 2018/9694-02 z 1.06.2018

 

1/ vodovodná a kanalizačná prípoj ka bude napojená na verejný vodovod a kanalizáciu podľa
predloženej projekt. dokumentácie vypracovanej fi. AQUAMAT, s.r.o., Lúčna 48, 974 O 1 Nemce.

2/ žiadateľ je povinný požiadať odbor životného prostredia a stavebného poriadku Mestského
úradu Brezno o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávkových prác,
3/ po realizácii uloženia inžinierskych sietí - vodovodnej a kanalizačnej prípojky, je žiadateľ
povinný vykonať porealizačné zameranie rozsahu vecného bremena. Následne je povinný
s Mestom Brezno uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena a to za jednorazovú odplatu
stanovenú znaleckým posudkom, ktorý bude vyhotovený na náklady žiadateľa,

4/ zriadenie prípojky vykonáva prevádzkovateľ, v odôvodnenom prípade zriadenie prípojky môže vykonať aj iný subjekt, oprávnený k vykonávaniu týchto prác ale len so súhlasom
prevádzkovateľa. Pre pripojenie na verejný vodovod a kanalizáciu kontaktujte prevádzkovateľa technické služby Brezno so sídlom Rázusova 16, 977 01 Brezno.

 

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, vyj. č. OU-BR-PLO-2018/009111-2 z 10.12.2018

 

 1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto
  stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
  samo náletu drevín.
 2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej
  hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením
  a rozprestretím na iné parcely poľnohospodárskej pôdy.
 3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
  nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku - z trvale
  trávnych porastov na zastavanú plochu. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad
  Brezno, katastrálny odbor, Brezenská 4.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyj.č. 6611832960 z 26.11.2018

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
 4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

 1. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel" pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku

 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

 

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, vyj.č. 4300091574 z 20.06.2018

 

 1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD: nachádzajú
  nadzemné VN, NN vedenia.
 2. Pripojenie bude vyhotovené v zmysle platných noriem EN STN a platných zákonov. SSD
  zabezpečí v zmysle platnej legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu
  elektroenergetického zariadenia potrebného na napojenie objektu na elektrinu umiestneného
  na parcele číslo KN-C 4490/7.
 3. Odovzdávacie miesto bude riešené z novovybudovanej distribučnej sústavy v danej
  lokalite po vypracovaní projektovej dokumentácie zo strany SSD. Presné umiestnenie istiacej
  skrine potrebnej pre pripojenie odberného miesta bude zrejmé po vypracovaní projektovej
  dokumentácie zo strany SSD. Vybudovanie nového elektro energetického zariadenia SSD je

vedené pod akciou SW: 10849 a pozostáva z nasledovných krokov:

 1. a) Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení so
  žiadateľom o pripojenie
 2. b) Uhradenie pripojovacieho poplatku zo strany odberateľa ( za úhradu pripojovacieho
  poplatku sa považuje pripísanie pripojovacieho poplatku na účet SSD)
 3. c) Príprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu ssn pre
  vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, trafostanica a pod.)
 4. d) Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a stavebné povolenie, prípadne
  oznámenie o drobnej stavbe v závislosti od rozsahu technického riešenia
 5. e) Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSD
 6. f) Spustenie do prevádzky - preberacie konanie+ kolaudačné rozhodnutie

Aktuálne sa uvedená žiadosť nachádza v stave riešenia: ., Príprava technického riešenia a
zaradenie stavby do investičného plánu SSD pre vybudovanie nového elektroenergetického
zariadenia (nové vedenie a pod.)".

 1. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x32 Ampér.
  Termín pripojenia na elektro energetické zariadenie bude možný do 24 mesiacov od vydania
  právoplatného stavebného povolenia alebo vydania súhlasného stanoviska k ohláseniu
  drobnej stavby.
 2. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE)
  umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí
  vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie
  elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby.
  Pred rozvádzačorn merania RE musí byt' voľný rovn)': priestor aspoň 800mm.V rozvádzači

RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť
mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie
realizovať, Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 50812009 Z.z.
Podrobnosti o podmienkach merania nájdete v dokumente "Zásady merania PDS" na našej
internetovej stránke www.ssd.sk.

 1. Po vybudovaní elektroenergerického zariadenia SSD potrebného na pripojenie
  odberného miesta je potrebné predložiť do SSD na schválenie projektovú dokumentáciu
  (ďalej PD) NN
  prípojky, z dôvodu kontroly a odsúhlasenia konkrétneho bodu
  pripojenia Vášho odbcrného miesta k novej distribučnej sústave SSD. Bez odsúhlasenia
  PD NN prípojky zo strany SSD nebude možné pripojenie na odber elektriny.
 2. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje
  žiadateľ na vlastné náklady, pričom je povinný rešpektovať "Všeobecné podmienky k
  vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti
  Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD, a.s.)" zverejnené na www.ssd.sk.
 3. Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu
  zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.
  9. Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSD, po splnení všetkých podmienok
  tohto vyjadrenia a vybudovaní a označení elektrického prívodu vrátane RE v súlade s "
  Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do
  distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)" je potrebné
  predložiť do SSD:

"Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického
zariadenia do distribučnej sústavy SSD" (ďalej "Čestné prehlásenie"), ktoré je

zverejnené na stránkach www.ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané
písomné potvrdenie o jeho prijatí.

·Každé vybudované energetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o
odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od
elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerov)' rozvádzač) v súlade so
zákonom Č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou Č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške
elektrornerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný' predložiť na požiadanie SSD
v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

·10. SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať
distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného
miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobil ov, je žiadateľ
povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta
.
Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charakter)' odberu sú podmienené
predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto
sadzieb.

·11. Po predložení a odsúhlasení dokladov uvedených v bode 9. bude potrebné uzatvoriť
Zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybratým dodávateľom elektriny, ktorý
následne požiada SSD o montáž elektromera pre Vaše odberné miesto. Bez uzatvorenia tejto
Zmluvy nie je možné zahájiť dodávku elektriny.

·12. Platnosť tohto vyjadrenia jc 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných
údajov, súvisiacej legislatívy apod.).

 

3) Dodržať všeobecné podmienky dotýkajúce sa odpadového hospodárstva vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:

 • pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 • vzniknuté odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Ak pri stavebných prácach dôjde k poruche na vodovodnom potrubí, ktoré vybudovalo JRD ČSSP v Brezne na základe vodohospodárskeho rozhodnutia č. PLVH-1413/79-Dš zo dňa 21.09.1979 k pani Anne Paučovej, bytom Podkoreňová 11, Brezno túto poruchu bezodkladne opraviť resp. dať do pôvodného stavu.

 

4) Ak pri stavebných prácach dôjde k  poruche na vodovodnom potrubí, ktoré vybudovalo JRD ČSSP v Brezne na základe vodohospodárskeho rozhodnutia č. PLVH-1413/79-Dš zo dňa 21.09.1979 k pani Anne Paučovej, bytom Podkoreňová 11, Brezno túto poruchu bezodkladne opraviť resp. dať do pôvodného stavu.

 

 

5) Pre povolenie stavby rodinného domu a prípojok na siete technického vybavenia územia postačí v zmysle § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona ohlásenie jednoduchej stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.  

 

V konaní  uplatnilo podmienku Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, so sídlom Podkoreňová 3, Brezno ako účastník konania a realizátor stavby vodovodného potrubia k pani Anne Paučovej, ktoré v prípade poruchy na vodovodnom potrubí požaduje opravu resp. uvedenie vodovodu do pôvodného stavu. Táto podmienka je zohľadnená v bode č. 4 tohto rozhodnutia. Taktiež stavebník akceptuje zvýšenú hlučnosť, prašnosť a zápach z existujúcich objektov PD Ďumbier v danej lokalite.

 

Toto  rozhodnutie platí podľa § 40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie súhlasu s ohlásenou jednoduchou  stavbou rodinného domu, garáže a prípojok na siete technického vybavenia územia umiestnených týmto rozhodnutím.

 

 

O  D  Ô  V  O  D  N  E  N  I  E  :


            Dňa 14.01.2019 na tunajšom úrade podal a dňa 25.01.2019 doplnil Daniel Veverka, bytom ČSA 70/48, Brezno v zastúpení Dušanom Strelcom, Žltý piesok 103, Banská Bystrica, návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby Rodinný dom (novostavba) a prípojky na siete technického vybavenia územia“ RD na poz. C-KN parc.č. 4490/7, vodovodná, elektrická a kanalizačná prípojka na poz. C-KN parc.č. 4490/2, 4363  v k.ú. Brezno.

 

Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 20.02.2019 oznámil listom č. MsÚ-1904/2019-05 známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na 13.03.2019. Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe nie sú zahájené, umiestnenie stavby je navrhované v urbanizovanom okrsku č. 11 Podkoreňová – Ivančíkovo,, z hľadiska územného určenia v území ZV – zmiešané územie vydiecke. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s platnou územno-plánovacou dokumentáciou Mesta Brezna, schválenou  MsZ v Brezne zo dňa 14.12.2001 pod číslom 134/2001/II s účinnosťou od 01.01.2002 ani následnými doplnkami.

 

Pri ústnom prejednaní bola uplatnená podmienka Poľnohospodárskeho družstva Ďumbier, so sídlom Podkoreňová 3, Brezno ako účastníka konania a realizátora stavby vodovodného potrubia k pani Anne Paučovej, ktoré požaduje v prípade poruchy na vodovodnom potrubí opravu resp. uvedenie vodovodu do pôvodného stavu. Táto podmienka bola zohľadnená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri  miestnom šetrení a schválený územný plán mesta Brezno.    

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa  § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje životné prostredie. 

K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili:

MsÚ Brezno - architekt mesta; MsÚ Brezno – OPaM, úsek správy a evidencie majetku, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. vodnej správy; Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, Slovak Telekom a.s. Bratislava; Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a.s. Bratislava; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B. Bystrica. Ich  stanoviská  neboli záporné  ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

            Stavba  vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určením zák. č. 237/2000 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon v znení neskorších noviel.

 

            Správny poplatok uhradený v zmysle ustanovení zákona číslo 145/1995 Z.z.- o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 40,- eur do pokladne Mestského úradu v Brezne.

 

POUČENIE :

Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia  na stavebný  úrad  mesta Brezna, Nám. gen. M. R. Štefánika 1.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 

                                   JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

                                     primátor mesta

                                    Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                                    na základe poverenia

 

 

Toto rozhodnutie má  povahu  verejnej  vyhlášky a musí byť v  zmysle § 26 zák. č. 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania.

 

 

 

Vyvesené dňa .............................................       Zvesené dňa .............................................

 

 

 

           Pečiatka a podpis organizácie,
           ktorá potvrdzuje vyvesenie
            a zvesenie