Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 20.03.2019

 

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

NÁJOM, ZAŤAŽENIE A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

 

  • parcela C-KN 449/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 ma parcela  C-KN 449/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, k. ú. Jarabá, obec Jarabá vedená  na LV 136

 

Do vlastníctva Mateja Loviča, Okružná 1320/14, 977 01 Brezno

 

V Brezne, 19.03.2019        

 

                                               

                                                           JUDr. Tomáš Abel, PhD. v r.

                                                           primátor mesta