Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 19.03.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brez

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

ZÁMER

  

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • časť parcely C-KN 16164/3 – ostatná plocha o výmere 273 m2 , k. ú. Brezno, obec Brezno vedená  na LV 5804

 

Do vlastníctva Jozefa Ridzoňa, Pestovateľská 1812/6,  977 01 Brezno

 

 

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

 

  • jednoizbový byt  na ulici ŠLN č. 1230/8 byt č. 14 pre nájomcu p. Ivana Čutku, jednoizbový byt na ulici ŠLN 1230/8 byt č. 15 pre nájomcu Ivetu Murínovú  a jednoizbový byt na ulici Nálepkova 1194/11 byt č. 37 pre nájomcu MUDr. Hussaina Allwaima spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

         

V Brezne 19.03.2019

 

 

 

                                                                                  JUDr. Tomáš Abel, PhD. v .r.

                                                                                            primátor mesta