Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí územného konania - 10764-Bystrá-pri jaskyni-predľženie NN kábla

Zverejnené: 13.03.2019

OBEC  VALASKÁ

Stavebný úrad

Nám. 1. mája 460/8,  976 46 Valaská

 

zákl. č. spisu: 427/2018

zo  dňa: 28.02.2019

Vybavuje: Ing. Dzubáková (č. tel. 048/6306282), email: gabriela.dzubakova@brezno.sk

 

 

VEC:

 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

 

 

          Dňa 11.09.2018 podala a dňa 26.02.2019 doplnila  spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení spoločnosťou eExar sro, Mlynská 42, Selce so splnomocneným Ing. Petrom Falušom, Šalgotariánska 3, Banská Bystrica na tunajšom úrade žiadosť žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu “10764-Bystrá-pri jaskyni-predľženie NN  kábla z 417/ts/bystra_obec.4” na pozemkoch parc.č. KN  - C líniová stavba v kat. úz. Valaská.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Popis zámeru:

SO 01 : PredÍženie NN kábla AYKY – J3x240+120 mm2.

Zemné káblové vedenie bude pripojené v 417 /ts/bystrá _ obec.4 z piatej odbočky rozvádzača RST. Bude použitý kábel A YKY -J3x240+ 70, ktorý bude vedený v zemi v káblovej ryhe 80/35 cm, kde bude v korugovanej chráničke FXKVR 110 mm. Kábel bude privedený do skrine PRlS3, ktorá bude osadená na mieste križovania s káblom AYKY-J3x120+70 ktorý vedie od TS Jaskyňa ku skrini HDS. Tento kábel bude pri skrini rozrezaný a zaústený do novej PRlS3 a to tak že jeden koniec bude odrezaný dlhší, aby došiel do novej skrine. Druhý koniec kábla bude naspojkovaný a zapojený- viď. výkr. 03_CSS_001_171 0764 . Do výkopu s káblom A YKY -J3x240+ 120 bude uložený aj pozinkovaný zemný pás FeZn 30/4 mm za účelom vybudovania uzemnenia rozpojovacej skrine. Pri skrini PRlS3 musí byt' hodnota zemného odporu Rz~15Q. Nad káblom 30 cm pod úrovňou terénu sa uloží výstražná fólia červenej farby Š. 33 cm. Rezy káblovou ryhou sú na výkrese 06_DSO _001_1710764. Na mieste trafostanice TS Jaskyňa bude osadená ďalšia rozpojovacia skriňa PRIS2.1 do ktorej bude pripojený existujúci kábel A YKY-J3xI20+70, ktorý bude v RST TS odpojený. Do tejto skrine bude potom zapojený aj vývod na jaskyňu.

SO-02 : Demontáž VNP.

Po uvedení do prevádzky novovybudovanej trasy pre napájanie jaskyne bude možné zdemontovať 417/ts/bystra_jaskyna. Demontáž bude začínať odpojením vodičov na PB 94, ktoré bude urobené pri vypnutom vedení Č. 417. Po odpojení vodičov sa následne zdemontuje

podperný bod s úsekovým odpínačom a vodiče prípojky.

SO-03 : Demontáž trafostanice 417/ts/bystra_jaskyna.

Demontáž trafostanice bude možné vykonávať súčasne s demotážou VNP. TS bude zdemontovaná celá.

 

          Obec Valaská v zastúpení starostom obce ako príslušný správny orgán v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších noviel  (stavebný úrad) a podľa § 61 stavebného zákona  oznamuje účastníkom konania začatie  konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

                                                                       -2-

 

          Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr 15 dní  od doručenia tohto oznámenia , inak k nim nebude prihliadnuté.

              Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade - stavebnom úrade so sídlom na Nám. gen. M. R. Štefánika č. 1, prízemie, č. dv. 12 v pracovných dňoch.

          

 

                                                                                               Mgr. Peter Jenča

                                                                                                   starosta obce

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona  a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                                                                 Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                                                                 potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

 

Na vedomie:

Ing. Peter Faluš, Šalgotariánska 3, 974 04 Banská Bystrica

Projektant – Ing. Ivan Babjak, F. Švantnera 1181/1, 974 01 Banská Bystrica