Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 05.02.2019

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Vagnár, parcela   C-KN č. 5725/36 – TTP o výmere  714  m², LV 5804

 

do vlastníctva:  Katarína Čellárová, Malinovského 14, 977 01 Brezno

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Vagnár, parcela   C-KN č. 5725/38 – TTP o výmere  1041  m², LV 5804

 

do vlastníctva:  Jaromír Žák, Černákova 8, 977 01 Brezno

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Vagnár, parcela   C-KN č. 5706/3– TTP o výmere  811  m², LV 5804

 

do vlastníctva:  Dušan Kováč,  Bernolákova 3, 974 05 Banská Bystrica

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Vagnár, parcela   C-KN č. 5706/4– TTP o výmere  1326  m², LV 5804

 

do vlastníctva:  Miroslav Jurga, Ul. Víťazstva 631/37, 972 41 Koš

                          Zuzana Jurgová, Prekážka 722/1,  033 04 Liptovský Hrádok

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Zadné Halny - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 5577/4 – zastavané plochy a nádvoria,   o výmere 923 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 50855719-119/2018, ktorý vyhotovil Ing. Ján Fusek – geodetické práce, SNP 658/130, Polomka  odčlenením   od pozemkov  :

parc. reg. E-KN  č. 15424/2/2 - ostatné plochy, o  výmere 105 m2

parc. reg.  E-KN č.  15425/1 – trvalé trávne porasty, o výmere 759 m2,

parc. reg. E-KN č. 4333 – ostatné plochy,  o výmere 355 m2 ,

 

všetky v k.ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 5804 v podiele 1/1 v prospech mesta Brezno

 

do vlastníctva :   Orto Sen, s.r.o., IČO : 36625817, sídlo : Bystrá 108, 977 65 Bystrá,   

 

  • parcela C-KN 3595/5 – trvalý trávny porast o výmere 37 112 m2 , k. ú. Brezno, obec Brezno vedená  na LV 2351

 

Do vlastníctva spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r. o., IČO 36 618 675, Padličkovo 3, 977 01 Brezno

 

  • parcela C-KN 449/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 ma parcela  C-KN 449/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, k. ú. Jarabá, obec Jarabá vedená  na LV 136

 

Do vlastníctva Mateja Loviča, Okružná 1320/14 977 01 Brezno

 

 

 

2/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 a to :

 

  • pozemok v k. ú. Breznona Školskej ulici v Brezne, parcela   C-KN  č. 2956/1 - ostatné plochy o výmere 1528 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade  Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 2351,

 

Nájomca:  Súkromná stredná odborná škola pedagogická EGB,

                 Školská 5, 977 01 Brezno, IČO: 42 004 802

 

V Brezne, 04.02.2019           

 

 

                                                                                               JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                  primátor mesta, v. r.