Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby - Prestavba hospodárskej budovy na stavbu na bývanie

Zverejnené: 01.02.2019

 

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ-2019/01984-11

ROZHODNUTIE

 

            Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - stavebný zákon podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny poriadok v náväznosti na § 88 odst. 1 písm. b) a § 90 stavebného zákona oznámilo účastníkom konania listom č. MsÚ 2018/2595-08 zo dňa 06.09.2018 verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku začatie konania o odstránení stavby “Prestavba hospodárskej budovy na stavbu na bývanie“ na pozemku parc. č. KN C 1985/1 – KN E 3571/2 (geometrickým plánom č. 36639729-170/16 presnejšie odčlenenie na pozemok parc. č. KN C 1985/20) v k. ú. Brezno   žiadateľky o dodatočné povolenie stavby Denisy Pustajovej, bytom Vrbová 12, Brezno, uskutočnenej bez stavebného povolenia.

            Na základe výsledkov tohto konania podľa § 88 ods. 1 písm. b),  § 88a ods. 2 a 6 písm. a) stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

nariaďuje

 

vlastníčke stavby Denise Pustajovej, bytom Vrbová 12, Brezno odstránenie stavby

 

„Prestavba hospodárskej budovy na stavbu na bývanie“

 

postavenej na pozemku parc.č. KN C 1985/1 ( KN E 3571/2) katastrálne územie Brezno.

 

Pre odstránenie určuje tieto podmienky:

  1. Stavba bude odstránená do 90 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odstraňovaná stavba- jedná sa o jednopodlažnú stavbu pôdorysných rozmerov cca 4,0 m x 7,5 m, pôvodne drevenú, neskôr zateplenú, obsahujúcu izbu a kuchyňu, realizovanú neznámym stavebníkom v presne nezistenom čase (podľa fotodokumentácie, ktorá je súčasťou spisu).

2) Odstránenie stavby bude uskutočňované postupným rozoberaním      svojpomocne

3) Odborný dozor nad prácami spojenými s odstraňovaním stavby rodinného domu bude      vykonávať  odborne spôsobilá osoba, ktorú stavebník nahlási stavebnému úradu pred začatím odstraňovania.

4)Stavba sa musí odstrániť tak, aby neohrozovala bezpečnosť a stabilita iných stavieb,     bezpečnosť osôb a aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami     zbytočne a nad príslušnú mieru neobťažovali. Odstraňovaná časť stavby musí byť preukázateľne odpojená od rozvodov inžinierskych sietí. Rešpektovať ochranné pásma a chránené územia v zasiahnutej lokalite.

5) Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách,      pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. Náklady, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný      stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby.

6) Odvážaným stavebným odpadom nesmie byť znečistená verejná komunikácia.

7) Po odstránení stavby  pozemok vyčistiť, upraviť terén a zabezpečiť nezávadné odvádzanie      povrchových vôd.

8) Rešpektovať podmienky týkajúce sa odpadového hospodárstva:

-odpad stavebného charakteru, zaradený podľa vyhlášky MŽP SR Č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, odovzdať prednostne do zariadení určených na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpad na zneškodnenie na skládku "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno);

-zabezpečit' materiálové zhodnotenie odpadov, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógové čísla 17 02 01 - drevo, 17 02 02 - sklo a 17 04 05 - železo a oceľ;

-zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie (v územnom celku okresu Brezno je možnost' odovzdať uvedené druhy odpadov na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno);

-odpady odovzdat' na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

9) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátumy začatia a ukončenia odstránenia stavby.

10) Pri plnení ohlasovacej povinnosti o odstránení stavby, predložiť príslušnému stavebnému        úradu doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov        vzniknutých pri búracích prácach.

           

        Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania neuplatnili námietky ani pripomienky.

           

Odôvodnenie:

 

         Dňa 28.10.2016 podala Denisa Pustajová, bytom Vrbová 12, Brezno na stavebnom úrade mesta Brezno žiadosť o stavebné povolenie stavby “Prestavba hospodárskej budovy na stavbu na bývanie” na pozemku parc. č. KN C 1985/1 (KN E 3571/2) v katastrálnom území Brezno,. Stavebný úrad vyzval žiadateľku na doplnenie dokladov nevyhnutných na posúdenie  listom č. 2190/2017-02 zo dňa 21.08.2017 a konanie prerušil.

       Po prevzatí výzvy bolo pri osobnom stretnutí so žiadateľkou objasnené, že mesto Brezno – stavebný úrad vykonal dňa 01.10.2015 štátny stavebný dohľad na stavbe na pozemku parc. č. KN C 1985/1 (KN E 3571/2) v katastrálnom území Brezno vlastníčky Márie Puškovej, bytom Vrbová 12, Brezno a že pôvodná vlastníčka Mária Pušková (matka Denisy Pustajovej) medzičasom umrela. Vlastníkmi pozemku pod stavbou sú podľa listu vlastníctva č. 6885  Klára Puškárová, bytom Vrbová 1776/14, Brezno a Ján Oláh, zomrelý 13.12.1959.

         Na štátnom stavebnom dohľade bolo zistené, že na pozemku parc.č. KN C 1985/1 v  k.ú. Brezno sa nachádza jednopodlažná stavba rozmerov cca 17,5 m x 4,0 m prekrytá sedlovou strechou, obsahujúca  izbu a kuchyňu. Je napojená na rozvod elektrickej energie zo susedného  domu a rozvod vody (neznámy zdroj). Vlastníčka stavby Mária Pušková ju zdedila po otcovi, nepredložila stavebné povolenie.             Žiadosť sa po upresnení Denisy Pustajovej zmenila na žiadosť o dodatočné povolenie stavby, žiadateľka k žiadosti priložila geometrický plán č. 36639729-170/16, úradne overený dňa 23.05.2016.

      Dňa 30.04.2018 žiadateľka k žiadosti priložila územnoplánovaciu informáciu č. 2018/1195-89, 10304/2018 zo dňa 10.04.2018 od architektky mesta Ing. Halásovej, ktorá upozornila na riziko poškodenia stability a následného zosuvu svahu v tesnej blízkosti stavby a podmienila súhlas so zámerom vybudovaním opatrení pre stabilizáciu svahu. Stavebný úrad listom č. 2018/2595-04 zo dňa 30.05.2018 oznámil výkon štátneho stavebného dohľadu (šsd) na stavbe na deň 18.06.2018 s cieľom doplniť zistený skutkový stav a upresniť vlastníctvo k stavbe. Napriek tomu, že žiadateľka prevzala oznámenie o výkone šsd v dostatočnom predstihu dňa 05.06.2018, bez ospravedlnenia sa dohľadu nezúčastnila. Následne stavebný úrad listom č. 2018/2595-06 zo dňa 19.06.2018 vyzval žiadateľku na predloženie dokladov, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami s upozornením, že nesplnenie výzvy bude mať za následok nariadenie odstránenia stavby.

         Pretože v určenej lehote žiadateľka nedoplnila požadované doklady, stavebný úrad oznámil listom č. 2018/2595-08 zo dňa 06.09.2018 začatie konania o nariadení odstránenia stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a na uplatnenie námietok a stanovísk určil primeranú lehotu. Vlastníctvo stavby potvrdila Mgr. Iveta Cerovská, terénny sociálny pracovník MsÚ Brezno, odbor starostlivosti o obyvateľa. Vlastníčka stavby Denisa Pustajová požiadala listom zo dňa 19.09.2018 o predľženie lehoty na predloženie požadovaných dokladov, zdôvodnila to o.i. aj tým, že oslovila projektanta na vypracovanie projektu. Projektant Ing. Peter Škrovina písomne potvrdil, že sa ústne dohodli a vyjadril stanovisko, že stavba v súčasnom prevedení nespľňa požiadavky na bývanie a odporučil stavbu odstrániť po základovú konštrukciu a postaviť novú vrchnú časť. Lehota dokladovania bola predľžená rozhodnutím č. 2018/2595-10 zo dňa 25.09.2018, Denisa Pustajová ho prevzala dňa 28.09.2018, doručenie verejnou vyhláškou nastalo dňa 12.10.2018. Lehota márne uplynula dňa 12.12.2018.

        Stavebný úrad na základe  poznatkov získaných z miestneho šetrenia pri výkone štátneho stavebného dohľadu a v priebehu konania skonštatoval, že odstránením stavby nebudú  ohrozené záujmy spoločnosti ani ohrozené resp. obmedzené oprávnené záujmy  účastníkov konania a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

         Podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nariadi stavebný úrad odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním; odstránenie sa nenariadi len v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, čo žiadateľka nepreukázala.

         Skutočnosť, že predmetná stavba bola postavená bez stavebného povolenia, bola v konaní nepochybne preukázaná.

         Podľa § 105 ods. 3 písm. e) stavebného zákona: Priestupku sa dopustí a pokutou do 33 193,92 € sa potresce ten, kto v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

 

Poučenie: 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení                                     neskorších predpisov (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na  Meste Brezno  – stavebnom úrade,  Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

 

 

    JUDr. Tomáš Abel. PhD,

      primátor mesta

 

Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka MsÚ

     na základe poverenia

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou  vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

Vyvesené dňa:.............                                                                             Zvesené dňa:..................

 

Pečiatka a podpis organizácie

potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie