Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 11.01.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

 

Z Á M E R

 

  

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

dvojizbový byt  na ulici ŠLN č. 1230/8A byt č. 11 pre nájomníčku p. Slávku Kaniarikovú spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

 

         

V Brezne 11.01.2019

 

 

 

                                                                                  JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

                                                                                            primátor mesta