Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ul. Vránskeho

Zverejnené: 11.01.2019

Vec : OZNÁMENIE o začatí stavebného konania  a  upustenie od  ústneho pojednávania – verejná vyhláška.

 

MsÚ-2019/00276-06

 

Dňa 07.12.2018 podal a dňa 07.01.2019 doplnil Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení splnomocneným Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  “Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ul. Vránskeho, Novomeského, UO 02544, 02555” na pozemkoch parc.č. KN C – líniová stavba   v kat. úz.    Brezno.

Popis zámeru - stavebné objekty:

SO 01 STL plynovody

SO 01.1 Prepoje a odpoje

SO 02 STL prípojky plynu

Existujúce STL plynovody a prípojky plynu budú obnovené pokládkou potrubia plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom, s ponechaním odpojeného existujúceho (pôvodného) potrubia plynovodov a prípojok v zemi, ďalej bezvýkopovou metódou - vťahovaním (relining) do pôvodných oceľových potrubí alebo podvrtmi. Staré oceľové potrubie bude nahradené materiálom PE 100RC. Po obnovení plynovodov sa vykoná napojenie na existujúci STLl plynovod DS. Vykoná sa na ul. Vránskeho-Sekurisova inštalovanie nových skríň domových regulačných zostáv (DRZ s regulátorom a plynomerom), resp. na ul. 'Novomeského osadenie nových HUP v existujúcich vyhovujúcich skrinkách domových regulačných zostáv.

Lokalita č. 1 – začiatok pri cintoríne – križovatka s ul. Školská, ďalej na sever a na ul. Vránskeho po dom č. 193/2, odbočka na sever na ul. Kozmonautov, odbočka na západ na ul. Moyzesova, ďalej na západ na ul. Sekurisova a na sever po nej po dom č. 107/32, celková dľžka navrhovaných plynovodov je 1214,1 m, počet prípojok spolu 74 ks

Lokalita č.2 – začiatok pri ceste/chodníku medzi ŠLN 25 a čerpacou stanicou Oktan, ďalej cca na východ po ŠLN 1, tam odbočka na juhozápad cca po ŠLN 7, celková dľžka navrhovaných plynovodov je 501,7 m, počet prípojok spolu 8 ks

Celková dľžka rekonštruovaných prípojok plynu v oboch lokalitách je cca 450,2 m

Predmetom rekonštrukcie na ul. Vránskeho-Sekurisova bude tiež NTL plynoinštalácia - úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu. Pôvodný HUP bude zrušený (odpojený). Hlavný uzáver plynu bude inštalovaný v skrinke DRZ na vlastníckej hranici pozemkov, tak aby DRZ bola prístupná z verejného pozemku.

 

 Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel v náväznosti na § 61  stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatie stavebného konania a pretože  sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

         Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.                                                 

        Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na   Mestskom úrade – stavebnom úrade so sídlom na Nám. Gen. M. R. Štefánika 1 v Brezne, prízemie, č. dverí 12.

        Ak  sa nechá niektorý z účastníkov  konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc.

         

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

 

v zastúpení Mgr. Zuzanou Ďurišovou,

prednostkou MsÚ Brezno

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 a ods. 4 stavebného zákona  a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                   Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                     potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

Súbory na stiahnutie

c.1-celkova-situacia-brezno-vranskeho PDF - dokument 437.94 kB

c.2-celkova-situacia-brezno-novomeskeho PDF - dokument 285.80 kB