Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Rekonštrukcia rozvodov tepla v meste Brezno

Zverejnené: 20.04.2017

          

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

 

   Mesto Brezno (IČO:00313319), Nám.gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, podali dňa 18.04.2016 a doplnili dňa 31.08.2016, 20.02.2017 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu “Rekonštrukcia rozvodov tepla v meste Brezno“ na poz.parc.č.KN – líniová stavba v k.ú.Brezno.

 

K dotknutým pozemkom majú vlastnícky vzťah: Mesto Brezno, Banskobystrický samosprávny kraj, vlastníci bytov v bytových domoch, fyzické osoby.

 

   Obec Valaská, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 a § 119 ods.3 zákona číslo 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle listu Krajského stavebného úradu v B.Bystrici číslo 2004/2553-Sl zo dňa 7.7.2004, preskúmal  žiadosť stavebníka  v  stavebnom  konaní  s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto, stavba

 

“Rekonštrukcia rozvodov tepla v meste Brezno“

 

na pozemkoch parc.č. KN – líniová stavba v k.ú.Brezno, pozostávajúca z výstavby vonkajších podzemných tepelných rozvodov ústredného kúrenia (ÚK) a teplej vody (TÚV) od objektov plynových kotolní k jednotlivým odberným miestam,  sa  podľa § 66 stavebného  zákona a § 10 vyhlášky  MŽP SR  č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona               

povoľuje

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1)  SO 01 Vonkajšie rozvody tepla, okruh PK2 Mazorník      

     9.mája 11-14, 9.mája 15-22, 9.mája 23-31, 9.mája 32-35.   

Trasa rozvodov je navrhnutá v trase súčasného teplovodného betónového kanála.  Navrhované rozvody sú dvojrúrové z predizolovaných rúr, budú vedené  z objektu plynovej kotolne k jednotlivým odberným miestam. Celková dĺžka navrhovanej trasy ÚK = 424,9 m.

Materiálové riešenie: teplonosná rúra C-oceľ (St 37.0, k=0,1 mm), plášťová rúra PEHD, tepelná izolácia bezfreónová PUR-pena, 1x zosilnená hrúbka izolácie s monitorovacím systémom. Dimenzie potrubia DN 125 (ø 114,3 x 3,6) až DN 40 (ø 48,3 x 3,2).   Vonkajšie rozmery potrubia ø 250 až ø 125. Typ dodávky potrubné tyče dĺžky 12 a 6 metrov.

Navrhovaná trasa križuje 1x asfaltové komunikácie, 2x parkovacie a spevnené plochy, 24x chodníky pre peších. Križovania sú riešené prekopávkou, potrubia budú uložené v hĺbke

 

min. 1,1 m (vrch potrubia) od povrchu plochy. Po uložení potrubia sa spevnená plocha obnoví podľa požiadaviek správcu.

Začiatok výstavby – jún 2017, ukončenie výstavby – september 2017.

       

   Vonkajšie rozvody tepla, okruh PK3 Mazorník

MPČĽ 2, MPČĽ 3-10, MPČĽ 12-13, MPČĽ 45-53, MPČĽ 36-44, základná škola.

Výstavba je plánovaná do etáp a to nasledovne:

Vetva „B“ bude rozdelená na dve časti:

Časť „B1“ od objektu kotolne PK3 po lomový bod LB5 (vrátane odbočky ODB1)

Časť „B2“ od lomového bodu LB5 po objekt MPČĽ 36-44

Vetva „C“  

Trasa rozvodov je navrhnutá z časti v trase súčasného teplovodného betónového kanála a z časti v novej trase. 

Rozvody ÚK:

Navrhované rozvody sú z predizolovaných rúr, celková dĺžka navrhovanej trasy ÚK = 577,8 m. Vetva „B“ časť „B1“ = 157,4 m, časť „B2“ = 142,9 m, vetva „C“ = 277,5 m. 

Materiálové riešenie: teplonosná rúra C-oceľ (St 37.0, k=0,1 mm), plášťová rúra PEHD, tepelná izolácia bezfreónová PUR-pena, 1x zosilnená hrúbka izolácie s monitorovacím systémom. Dimenzie potrubia DN 125 (ø 139,7 x 3,6) až DN 40 (ø 48,3 x 3,2).   Vonkajšie rozmery potrubia ø 250 až ø 125. Typ dodávky potrubné tyče dĺžky 12 a 6 metrov.

 

  Rozvody TÚV:

Navrhované rozvody sú z predizolovaných rúr, celková dĺžka navrhovanej trasy TÚV = 577,8 m. Vetva „B“ časť „B1“ = 157,4 m, časť „B2“ = 142,9 m, vetva „C“ = 277,5 m. 

Materiálové riešenie: teplonosná rúra polyetylén PE-Xa (St 37.0, k=0,007 mm), plášťová rúra PEHD, tepelná izolácia bezfreónová PUR-pena, 1x zosilnená hrúbka izolácie s monitorovacím systémom. Dimenzie potrubia DN 80 (ø 90/73,6) až DN 25 (ø 32/26,2).   Vonkajšie rozmery potrubia ø 180 až ø 110. Typ dodávky potrubné tyče dĺžky 12 a 6 metrov resp. potrubia v kotúčových zväzkoch.

 

 Navrhovaná trasa križuje 5x asfaltové komunikácie, 4x parkovacie a spevnené plochy, 6x  chodníky pre peších.

  Začiatok výstavby – jún 2017, ukončenie výstavby – september 2017.

 

 Vonkajšie rozvody tepla, okruh PK4 Mazorník

  MPČĽ 26-29.

Trasa rozvodov je navrhnutá z v trase súčasného teplovodného betónového kanála. Rozvody ÚK:

Navrhované rozvody sú z predizolovaných rúr, celková dĺžka navrhovanej trasy ÚK = 115,8 m.   

Materiálové riešenie: teplonosná rúra C-oceľ (St 37.0, k=0,1 mm), plášťová rúra PEHD, tepelná izolácia bezfreónová PUR-pena, 1x zosilnená hrúbka izolácie s monitorovacím systémom. Dimenzie potrubia DN 65 (ø 76,1 x 3,2) .   Vonkajšie rozmery potrubia ø 160. Typ dodávky potrubné tyče dĺžky 12 a 6 metrov.

 

  Rozvody TÚV:

Navrhované rozvody sú z predizolovaných rúr, celková dĺžka navrhovanej trasy TÚV = 115,8 m.

 

Materiálové riešenie: teplonosná rúra polyetylén PE-Xa (St 37.0, k=0,007 mm), plášťová rúra PEHD, tepelná izolácia bezfreónová PUR-pena, 1x zosilnená hrúbka izolácie s monitorovacím systémom. Dimenzie potrubia DN 50 (ø 63/51,6) a DN 40 (ø 50/40,8).   Vonkajšie rozmery potrubia ø 140 a ø 125. Typ dodávky potrubné tyče dĺžky 12 a 6 metrov resp. potrubia v kotúčových zväzkoch.

 

Navrhovaná trasa križuje 1x asfaltové komunikácie, 1x parkovacie a spevnené plochy, 1x chodníky pre peších.

Začiatok výstavby – jún 2017, ukončenie výstavby – september 2017.

 

Vonkajšie rozvody tepla, okruh PK ČSA

Hradby 1-7, ČSA 20-38.

Trasa rozvodov je navrhnutá  v súbehu s trasou súčasného teplovodného betónového  kanála. 

Rozvody ÚK:

Navrhované rozvody sú z predizolovaných rúr, celková dĺžka navrhovanej trasy ÚK = 273,1 m.   

Materiálové riešenie: teplonosná rúra C-oceľ (St 37.0, k=0,1 mm), plášťová rúra PEHD, tepelná izolácia bezfreónová PUR-pena, 1x zosilnená hrúbka izolácie s monitorovacím systémom. Dimenzie potrubia DN 150 (ø 168,3 x 4,0) až DN 50 ((ø 60,3 x 3,2).   Vonkajšie rozmery potrubia ø 280 a ø 140. Typ dodávky potrubné tyče dĺžky 12 a 6 metrov.

 

Rozvody TÚV:

Navrhované rozvody sú z predizolovaných rúr, celková dĺžka navrhovanej trasy TÚV = 273,1 m. 

Materiálové riešenie: teplonosná rúra polyetylén PE-Xa (St 37.0, k=0,007 mm), plášťová rúra PEHD, tepelná izolácia bezfreónová PUR-pena, 1x zosilnená hrúbka izolácie s monitorovacím systémom. Dimenzie potrubia DN 80 (ø 90/73,6) a DN 25 (ø 32/26.2).   Vonkajšie rozmery potrubia ø 180 a ø 110. Typ dodávky potrubné tyče dĺžky 12 a 6 metrov resp. potrubia v kotúčových zväzkoch.

 

Navrhovaná trasa nekrižuje žiadnu dopravnú komunikáciu, križuje resp.je vedená v súbehu len s chodníkmi pre peších.

Začiatok výstavby – jún 2018, ukončenie výstavby – september 2018.

      

Vonkajšie rozvody tepla, okruh PK Západ

Fraňa Kráľa 3-5, Fraňa Kráľa 7-9, Fraňa Kráľa 11-13, Domov dôchodcov Luna, ŠLN 22-25, ŠLN 18-21, ŠLN 26-28, ŠLN 29-33.

Trasa rozvodov je navrhnutá  z časti v trase súčasného teplovodného betónového kanála a z časti v novej trase.  

Rozvody ÚK:

Navrhované rozvody sú z predizolovaných rúr, celková dĺžka navrhovanej trasy ÚK = 751,2 m. Z toho vetva „B“ = 436,1 m, vetva „C“ = 315,1 m.             

Materiálové riešenie: teplonosná rúra C-oceľ (St 37.0, k=0,1 mm), plášťová rúra PEHD, tepelná izolácia bezfreónová PUR-pena, 1x zosilnená hrúbka izolácie s monitorovacím systémom. Dimenzie potrubia DN 150 (ø 168,3 x 4,0) až DN 32 ((ø 42,4 x 4,0).   Vonkajšie rozmery potrubia ø 280 a ø 125. Typ dodávky potrubné tyče dĺžky 12 a 6 metrov.

 

 

Rozvody TÚV:

Navrhované rozvody sú z predizolovaných rúr, celková dĺžka navrhovanej trasy TÚV = 751,2 m.  Z toho vetva „B“ = 436,1 m, vetva „C“ = 315,1 m.

Materiálové riešenie: teplonosná rúra polyetylén PE-Xa (St 37.0, k=0,007 mm), plášťová rúra PEHD, tepelná izolácia bezfreónová PUR-pena, 1x zosilnená hrúbka izolácie s monitorovacím systémom. Dimenzie potrubia DN 80 (ø 90/73,6) a DN 25 (ø 32/26.2).   Vonkajšie rozmery potrubia ø 180 a ø 110. Typ dodávky potrubné tyče dĺžky 12 a 6 metrov resp. potrubia v kotúčových zväzkoch.

 

Navrhovaná trasa križuje 7x asfaltové komunikácie, 3x parkovacie a spevnené plochy, 10x chodníky pre peších.

Začiatok výstavby – jún 2018, ukončenie výstavby – september 2018.

 

  2)Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v  stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto  rozhodnutia,  prípadné  zmeny  nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia  stavebného úradu.

 

  3)Pri  uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  a technických  zariadení,  dbať  na  ochranu  zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko musí  byť  zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta,  kde  môže  dôjsť   k  ohrozeniu    života

alebo zdravia. Pre prísun stavebného materiálu  a  prístup mechanizmov použiť  len  stavebný pozemok, na ktorý bude  vjazd z jestvujúcej  komunikácie.

  Stavebné výrobky a mechanizmy musia byť bezpečne uložené.

  Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak,  aby  bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na  stavenisku  a  v  jeho  okolí,  ako  aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

 

4)Stavba bude ukončená do 30.09.2018.

 

5)Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom.  Stavebník   do  15  dní odo  dňa  ukončenia  výberového  konania  oznámi  stavebnému  úradu  meno  a adresu oprávneného zhotoviteľa stavby.

 

6)Projektovú    dokumentáciu   stavby   číslo zákazky 15/36-3, 15/35-3, 15/34-3, 15/33-3,  15/32-3  vyhotovil   v   02/2016 spoločnosť Fabian & Vaňko, s.r.o., Skuteckého 30, Banská Bystrica, autorizačne overil Ing. Igor Vaňko, autorizovaný stavebný inžinier, č.autor:2586*Z*2-3,4.

                             

7)Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, zodpovedá stavebník.

                                

8)Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

 

9)Pri stavbe použiť  vhodné  stavebné výrobky v zmysle zák.č. 90/1998  Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

10)Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich  v tomto konaní:

BBSK, Oddelenie investícií, správy majetku a dopravy  (vyj:07122/2016/ODDISMD-2, 15747/2016)

-Pri tvorbe dokumentácie, ako aj samotnej realizácii výkopov zabezpečiť vytýčenie trasy
a pripojenie za účasti správcu objektov tak, aby sa minimalizovali škody na nehnuteľnostiach.

-Na pozemkoch neumiestňovať iné zariadenia.

 

-Dohodnúť so správcom objektov časový harmonogram prác zameraný na zabezpečenie
ochrany obyvateľov, pracovníkov a návštevníkov domova dôchodcov ,ich bezpečného prechodu
cez areál a zabezpečiť nerušený chod zariadenia.

-Vzhľadom na charakter zariadenia, v súčinnosti so správcom koordinovať práce tak, aby bol
minimalizovaný čas odpojenia objektov od teplej úžitkovej vody, prípadne zabezpečiť jej náhradnú
dodávku.

- Po skončení stavebných prác uviesť nehnuteľnosť do predošlého stavu.

Banskobystrický samosprávny kraj, ako vlastník pozemkov a objektov, si s ohľadom na ich
ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek dopĺňať alebo meniť, ak si to vyžaduje verejný záujem.

 

      Technické služby Brezno  (vyj:358/2016)

       -Sieť verejného osvetlenia bola zakreslená do priložených situácií.

       -Pred samotnou realizáciou výkopových prác je nutné požiadať TS o presné vytýčenie sietí.

       -Po ukončení prác dať miestne komunikácie a zelené plochy do pôvodného stavu podľa vopred dohodnutých podmienok a protokolárne odovzdať  Technickým  službám Brezno.  

 

      Mesto Brezno – Mestský úrad Brezno, OŽSP – referát dopravy (vyj:MsÚ-2016/4932-02, 18923/2016)

-Pred realizáciou prác požiadať Mesto Brezno ako príslušný cestný správny orgán o zvláštne
užívanie miestnej komunikácie, uzávierku miestnej komunikácie a určenie dopravného
značenia (prenosné aj trvalé).

-

  -K žiadostiam doložiť vyjadrenia ORPZ ODI Brezno, Technické služby Brezno ako správcu
miestnych komunikácií a verejnej zelene.

 

     Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek ŠSOH (vyj:OU-BR-OSZP-2016/001628-002)

      -V prípade vzniku, zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadu. zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. pod katalógovým číslom činnosťou R 12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R 1 až R11 (činnosť uvedená v prílohe č. l k zákonu č. 97/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

     -Odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom: 17 09 04 zmiešané
odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,  17 09 02 a 17 09 03 nie je
dovolené použiť na terénne úpravy, v prípade možnosti využiť len ako stavebný
materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených
(prednostne do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení
-súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušný mi okresnými úradmi v sídle
kraja. v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpad na zneškodnenie
na skládku „ Sekológ"  prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno).

 

-Zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie odpadov, vzniknutých pri realizovaní stavby zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové čísla: 17 02 01 - drevo: 15 01 03 obaly z dreva; 17 04 05 - železo a oceľ.

     -Odpady, u  ktorých nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie, odovzdať na
zneškodnenie. Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zncškodnenic len oprávnenej osobe na ich nakladanie  v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     -Tunajšia štátna správa v odpadovom hospodárstve požaduje svoju účasť na
kolaudačnom konaní kde investor predloží:

-doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

 

     Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek ŠSOPaK (vyj:OU-BR-OSZP-2016/001607)

      -Trasu potrubného rozvodu viet' tak, aby bola minimalizovaná, na maximálnu možnú mieru, potreba výrubu drevín (hlavne hrubších a hodnotnejších jedincov).

       -V prípade vedenia potrubného rozvodu v blízkosti kmeňov drevín, zabezpečiť hranu ich
územkov pred mechanickým poškodením od mechanizmov (obložiť kmeň ochranným materiálom). Rovnako sa vyhýbať, alebo minimalizovať na nevyhnutný možný rozsah, poškodzovanie koreňovej sústavy drevín.

       -V prípade nevyhnutnej potreby výrubu drevín, alebo krovín, z dôvodu realizácie stavby, postupovať v zmysle § 47 ods. 3, zákona Č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

   -Výrub realizovať, až po vydaní právoplatného stavebného povolenia na stavbu a s ohľadom na možný hniezdny biotop vtákov.

       -Za vyrúbané dreviny, realizovať priamo v lokalitách výrubu, alebo v čo najbližšej vhodnej lokalite od lokality výrubu, náhradnú výsadbu drevín. Dreviny pri výsadbe, lokalizovať s ohľadom na ich budúce predpokladané biometrické rozmery a priestorové nároky.

       -Narušené trávnaté plochy (aj od kolies mechanizmov), ako aj povrchy rýh po rozvodoch, uviesť do pôvodného stavu (urovnať a vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie, prípadne priamo ozeleniť).

 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,, s.r.o., Bratislava  (vyj: 6611603730)

 -Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., stavebník je povinný rešpektovať nižšie uvedené podmienky.

   -Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

   -Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

  -Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.

 

  -V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

   -Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

    -Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

   -V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

  -Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

   -V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

-Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45 5321630, 0902719521.

    V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho. vydania.


   -Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

   -Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

   -Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

    -Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

 

  Všeobecné podmienky ochrany SEK:

      -V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

 

    V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia} s rôznou funkčnosťou.

-Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísíol2129
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia

  vykonané bez ich vedomia)

     UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

    -V prípade požiadavky napojenia lokality, resp, objektu, na VSST {verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

    -Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 60005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

 

StVPS, a.s.,  Banská Bystrica  (vyj: 10608/2016/ZC3278-871)

-V mieste stavby sa nachádzajú podzemné vedenia a zariadenia v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. , Banská Bystrica ( ďalej len StVPS a.s., Banská Bystrica) informatívne vyznačené do priložených mapových podkladov.

 -     Upozorňujeme     na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré nie sú vyznačené v priložených situáciách.

-Podzemné vedenia v správe StVPS a.s. , Banská Bystrica , ako aj prípojky vody a kanalizácie,požadujeme vytýčiť priamo v teréne zástupcami našej spoločnosti a spísať zápis o vytýčení týchto vedení. Vytýčenie vodovodného potrubia vykonáme na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre StVPS a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova 4, Brezno.

-Požadujeme rešpektovať ochranné pásmo v zmysle Zákona 442/2002 Z.z. Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany

 1. a) 1, 5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
 2. b) 2, 5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

-V ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákonu 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách zakázané:

 • vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 • vysádzať trvalé porasty,
 • umiestňovať skládky,
 • vykonávať terénne úpravy

-V ochrannom pásme verejného vodovodu , verejnej kanalizácie požadujeme realizovať výkop ručne.

-Pri prípadnom obnažení potrubia verejného vodovodu resp. verejnej kanalizácie požadujeme k zásypu prizvať zástupcov našej spoločnosti a o neporušenosti podzemných vedení resp. zariadení spísať protokol resp. zápis do stavebného denníka ( zabezpečí pre vodovodné potrubie Bc. Peter Javorčík ,vedúci prevádzky vodovodov Brezno, tel. kontakt +421918706547 , pre kanalizačné potrubie -Ing. Dušan Gregorčok - vedúci prevádzky ČOV a kanalizácií Brezno, tel. kontakt +421907834081).

-Požadujeme rešpektovanie vzdialenosti všetkých navrhovaných a existujúcich podzemných vedení v súlade s STN 73 60 05 pri ich vzájomnom križovaní t.j. min. zvislú vzdialenosť 20 cm pri križovaní vodovodného potrubia a min.zvislú vzdialenosť 10 cm pri križovaní kanalizačného potrubia.

-Doporučujeme dodržať ochranné pásma min. 2,00 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne , min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne .

 -Za prípadné poškodenie zariadení a podzemných vedení vodárenskej infraštruktúry v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. , Banská Bystrica pri realizácii prác súvisiacich s vyššie uvedeným stavebným zámerom zodpovedá zhotoviteľ resp. investor stavby.

-Objednávku na vytýčenie podzemných vedení v správe našej spoločnosti prejednať na Zákazníckom centre StVPS  a.s. ,Banská Bystrica, Sekurisova 4 , Brezno.

 

   SSE – Distribúcia, a.s., Žilina  (vyj:4600022110)

   -V predmetnej lokalite sa nachádza nadzemné vzdušné VN vedenia, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Orientačná trasa našich vedení, Vám už bola poskytnutá v minulosti (celé mesto vo formáte PDF), (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22 KV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné).

   -Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 656/04 Z.z. a príslušných noriem STN.  (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na
každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu l meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

    -Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska Technická príprava a RP Brezno, tel. 041/5193808.

 -Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom pracovisku.

-Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

    -V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

         -Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

            

              SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava   (vyj:TD/243/Zv/Ba/2016, TD/241/Zv/Ba/2016, TD/240/Zv/Ba/2016,

                TD/238/Zv/Ba/2016, TD/239/Zv/Ba/2016)

              -V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL plynovod/STL prípojka.

              -Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.  

       -Orientačné    znázornenie   má   výhradne  informatívny  charakter  a nenahrádza   vytýčenie        plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

   -Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

 -V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

-Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel.č. +421 482424801) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

-Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

-Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

-Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

-Prístup k akýmkoľ'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

-Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 

-Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150000,- €.

-Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä ** STN 38 64 05, TPP 906 01, TPP 702
01, TPP 702 02, TPP 700
02 **.

-Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

-Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01.

-Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

 

OSOBITNÉ PODMIENKY:

-Stavebník je povinný v prípade ponechania starých teplovodných vedení v zemi túto skutočnosť prejednať so správcami dotknutých inžinierskych sietí, vlastníkom pozemku, tak aby ich poloha bola zrejmá zo stavebnej dokumentácie, ako aj že, v budúcnosti nebude požadovať jeho odstránenie.

-Stavebník je povinný pri umiestnení vonkajšieho obvodu šachty na tepelných rozvodoch voči existujúcemu PZ – STL plynovod / STL prípojka dodržať min. vodorovnú vzd. - 1 m po vonkajší obrys PZ.

 

11) Pred začatím prác spojených s uskutočňovaním stavby zabezpečiť vytýčenie elektronickej komunikačnej siete UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, (v súčasnosti v k. ú. mesta Brezno je vo výstavbe).

        Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých sietí v dotknutom území tak, ako to vyplýva zo stanovísk vydaných v tomto konaní.

 

12) 30 dní   pred   uvedením  stavby   do  užívania   požiadať  príslušný  stavebný  úrad  o  vydanie

     kolaudačného rozhodnutia.

 

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky  účastníkov konania.

ODÔVODNENIE:

   Obec Valaská, stavebný úrad zaevidoval dňa 18.04.2016 žiadosť   Mesta Brezno (IČO:00313319), Nám.gen.M.R.štefánika 1, Brezno, o stavebné povolenie na stavbu “Rekonštrukcia rozvodov tepla v meste Brezno“ na poz.parc.č.KN – líniová stavba v k.ú.Brezno.

   Vzhľadom k tou, že k žiadosti neboli doložené všetky doklady potrebné  na jej riadne posúdenie, vyzval stavebný úrad stavebníka listom číslo  550/2016 zo dňa 09.05.2016 na doplnenie žiadosti a zároveň listom číslo 550/2016 zo dňa 09.05.2016 stavebné konanie prerušil.

Vo výzve číslo 550/2016 zo dňa 09.05.2016 stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy. 

Stavebník výzvu stavebného úradu prevzal dňa 13.05.2016 (podľa doručenky v spise), teda lehota na doplnenie žiadosti plynula do 13.07.2016.

Dňa 13.07.2016 stavebník požiadal stavebný úrad o predĺženie lehoty na doloženie dokladov o ďalších 60 dní z dôvodu časovo náročného administratívneho procesu na získanie chýbajúcich dokladov.

Obec Valaská – stavebný úrad žiadosti stavebníka vyhovel a rozhodnutím vydaným pod číslom 871/2016 zo dňa 18.07.2016 predĺžil lehotu na doloženie dokladov do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Stavebník rozhodnutie o predĺžení lehoty na doloženie dokladov prevzal dňa 18.07.2016, teda lehota na doloženie dokladov plynula do 18.09.2017.

Stavebník požadované doklady čiastočne doplnil dňa 31.08.2016 a posledný doklad doplnil dňa 20.02.2017.       

   Obec Valaská – stavebný úrad listom číslo 550/2016 zo dňa 13.03.2017 oznámil jednotlivo známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre jej riadne posúdenie, stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, Pre uplatnenie námietok stavebný úrad určil lehotu do 30.03.2017.

Začatie stavebného konania bolo zároveň oznámené po dobu 15 dní formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce mesta Brezno (zároveň sídlo spoločného obecného úradu) a webovej stránke mesta Brezno, úradnej tabuli obce Valaská a webovej stránke obce Valaská.

Predmetom projektu je výstavba vonkajších podzemných tepelných rozvodov ústredného kúrenia a teple vody. Súčasné potrubné trasy pre prepravu vykurovacej vody a teplej vody do jednotlivých pripojených objektov sú morálne a fyzicky opotrebované a nehospodárne (kanálové 4-trubkové vonkajšie vedenia v betónových podzemných kanáloch predstavujú značnú stratu tepla a majú vysokú prevádzkovú náročnosť). Použitím technológie predizolovaných potrubí sa výrazne zvýši účinnosť prenosu tepla. Navrhovaná stavba využitím moderných technológií pre distribúciu tepla výraznou mierou prispeje k zníženiu energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov tepelnej sústavy v dotknutom území a to v súlade so súčasnými ekologickými trendami.

Stavba je umiestnená v zastavanom mestskom území s vysokou hustotou cestných komunikácií a podzemných inžinierskych sietí.

 

Predmetný investičný zámer je  v súlade  so záväznou časťou Územného plánu  mesta  Brezno,  ktorý  bol  schválený   uznesením   Mestského zastupiteľstva v Brezne pod číslom 134/2001 zo dňa 14.12.2001 v znení platných zmien a doplnkov.

 

K povoleniu predmetnej stavby sa vyjadrili: Okresný úrad  Brezno, OSŽP – úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy ochrany prírody  a krajiny, Banskobystrický samosprávny kraj, Technické služby Brezno, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, StVPS,a.s.,Z-01 B.Bystrica, SSE-Distribúcia, a.s., Žilina, ST, a.s.,B.Bystrica, SPP - distribúcia, a.s., Bratislava,

Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť  o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach  §  62 odst.1 a odst.2 stavebného zákona a zistil,

že  uskutočnením  stavby  nie sú ohrozené záujmy spoločnosti  ani  neprimerane  obmedzené  či  ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

 

Správny poplatok v zmysle sadzobníka zákona NR SR číslo  145/1995   Z.z.  -  o  správnych   poplatkoch  v  znení  neskorších  predpisov  žiadateľ neuhrádza.

 

POUČENIE: Podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu  možno  podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho  doručenia  na  obec Valaská – stavebný úrad, Nám.1.máj 460/8, 976 46 Valaská. 

 

                       Toto rozhodnutie  je  preskúmateľné  súdom po vyčerpaní riadnych opravných

                        prostriedkov.

                                                                                         

 

         Toto  rozhodnutie má  povahu  verejnej  vyhlášky  podľa  § 69  ods.2 stavebného zákona    a   musí  byť  vyvesené  po  dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a webovej stránke mesta Brezno, na úradnej tabuli obce Valaská a webovej stránke obce Valaská.