Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozhodnutie o odstránení stavby - Prístavba maštale

Zverejnené: 09.01.2019

OBEC  LOM  nad  RIMAVICOU 

Stavebný úrad

Lom nad Rimavicou 13  976 53 Lom nad Rimavicou

___________________________________________________________________________________

zákl. č. spisu: 271/2018

dňa 18.12.2018

ev.č. 01/2018 DzG

 

ROZHODNUTIE

 

            Obec Lom nad Rimavicou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") podľa § 90 stavebného zákona v náväznosti na § 88 odst. 1 písm. a) stavebného zákona a  § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny poriadok   oznámila účastníkom konania  listom zo dňa 09.11.2018 verejnou vyhláškou  začatie konania o nariadení odstránenia stavby „Prístavby maštale“ na pozemkoch parc.č. KN C 319, 323, 320 v k.ú. Lom nad Rimavicou vtedajšej vlastníčky    Anny Beňušovej, bytom Lom n./Rim. 22.

            Na základe výsledkov tohto konania podľa § 88 ods. 1 písm. a) stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

nariaďuje

 

súčasným vlastníkom a užívateľom stavby Emílii SojkovejJozefovi Sojkovi, obaja bytom Lom nad Rimavicou 22

 

odstránenie stavby

 

„Prístavba maštale“

 

postavenej na pozemkoch parc.č. KN C 319, 323  v k.ú. Lom nad Rimavicou.

 

Pre odstránenie určuje tieto podmienky:

1) Stavba bude odstránená do  31.12.2019.

Jedná sa o drevenú prístavbu k západnej stene murovanej maštale pôdorysných rozmerov cca 6,7 m x 6,0 m, zrealizovanú cca v roku 1957 predošlými vlastníkmi.

2) Odstránenie stavby bude uskutočňované postupným rozoberaním      svojpomocne

3) Odborný dozor nad prácami spojenými s odstraňovaním stavby rodinného domu bude      vykonávať  odborne spôsobilá osoba, ktorú stavebník nahlási stavebnému úradu pred začatím odstraňovania.

4) Stavba sa musí odstrániť tak, aby neohrozovala bezpečnosť a stabilita iných stavieb,     bezpečnosť osôb a aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami     zbytočne a nad príslušnú mieru neobťažovali. Odstraňovaná časť stavby musí byť preukázateľne odpojená od rozvodov inžinierskych sietí. Rešpektovať ochranné pásma a chránené územia v zasiahnutej lokalite.

5) Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách,      pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. Náklady, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný      stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby.                                                          

6) Odvážaným stavebným odpadom nesmie byť znečistená verejná komunikácia.

7) Po odstránení oboch prístavieb  pozemok vyčistiť, upraviť terén a zabezpečiť nezávadné odvádzanie      povrchových vôd.

 

                                                                       -2-

                                                                                 

8) Dodržať podmienky na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva:

- dôsledne triediť odpady vzniknuté pri odstraňovaní stavby v mieste ich vzniku;

- zabezpečiť zhodnotenie odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové čísla: 170201 - drevo, 170202- sklo, 17 04 05 - železo a oceľ;

-odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovými číslami: 1701 02 - tehly; 1709 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 0903, v prípade možnosti využit' len ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdat' do zariadení k tomu účelu určených (prednostne do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadenia na zber odpadov spoločnosti ROLTA, s.r.o., Brezno, ktorá následne zabezpečuje ich zhodnotenie mobilným zariadením;

-zabezpečit' zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

-vzniknuté odpady odovzdat' na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi v zmysle zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-doklad o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia vzniknutých odpadov odstránením stavby je potrebné predložit' bezprostredne po ukončení búracích prác obci Lom nad Rimavicou

 

9) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátumy začatia a ukončenia odstránenia stavby.

           

        Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania neuplatnili námietky ani pripomienky.

           

Odôvodnenie:

 

         Obec Lom nad Rimavicou – stavebný úrad vykonala dňa 15.08.2018 na základe  žiadosti Jolany Kišovej, bytom Cementárenská 4647/20, Banská Bystrica o vydanie povolenia na odstránenie stavby štátny stavebný dohľad na stavbe “Prístavby maštale” na pozemkoch parc. č. KN C  319, 323, 320 v katastrálnom území Lom nad Rimavicou. 

         Na štátnom stavebnom dohľade bolo zistené, že pri murovanej maštali sa nachádza drevená prístavba k západnej stene murovanej maštale pôdorysných rozmerov cca 6,7 m x 6,0 m a drevená prístavba k východnej stene murovanej maštale  pôdorysných rozmerov cca 1,97 m x 5,0 m, zrealizované cca v roku 1957 predošlými vlastníkmi    ako doplnkové stavby k rodinnému domu na pozemku parc.č. KN C 316   (podľa listu vlastníctva č. 68 bola v čase dohľadu vlastníčkou domu Anna Beňušová, bytom Lom nad Rimavicou 22), stavba maštale                nemá založený list vlastníctva, len sa spomína v poznámke na liste vlastníctva č. 65 k pozemku parc.č. KN C 319. Obe prístavby boli v zlom stavebnotechnickom stave (súčasťou spisu je fotodokumentácia), nemožno ich hospodárne opraviť. Ako vlastníci pozemkov pod prístavbami (parc.č. KN C 319, 320 a 323) sú na liste vlastníctva č.65 uvedení - Jolana Kišová, Anna Hazuchová, Katarína Sihelská, Rozália Hriňová, Zlatica Ursíková, Emília Válovčanová.

         Na základe zistených skutočností z výkonu štátneho stavebného dohľadu stavebný úrad oznámil listom zo dňa 23.08.2018 začatie konania o nariadení odstránenia stavby všetkým známym účastníkom konania a na uplatnenie námietok a stanovísk určil primeranú lehotu. Pri oznamovaní konania bolo zistené, že niektorí účastníci konania (vedení ako vlastníci

                                                                       -3-      

 

susediacich nehnuteľností v katastri nehnuteľností) nežijú a stavebnému úradu nie sú známi ich právni nástupcovia, preto bol oznámenie o začatí konania oznámené opätovne verejnou vyhláškou listom zo dňa 09.11.2018.

        Listom zo dňa 09.11.2018 oznámila Anna Beňušová  stavebnému úradu, že východná prístavba k maštali bola odstránená tak, ako to pri výkone dohľadu navrhla jej dcéra Emília Sojková. Túto skutočnosť potvrdila emailom zo dňa 25.11.2018 Ing. Veronika Lučanská, ktorá upozornila stavebný úrad aj na zmenu vlastníctva k domu na pozemku parc.č. KN C 316. Novými vlastníkmi domu a doplnkových stavieb k nemu sa stali darovacou zmluvou zo dňa 20.9.2018 podľa listu vlastníctva č. 1166 Emília Sojková a Jozef Sojka.

        Stavebný úrad na základe  poznatkov získaných z miestneho šetrenia pri výkone štátneho stavebného dohľadu a z predložených dokladov skonštatoval, že odstránením stavby nebudú  ohrozené záujmy spoločnosti ani ohrozené resp. obmedzené oprávnené záujmy  účastníkov konania a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

         Podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. a) stavebného zákona nariadi stavebný úrad odstránenie závadnej stavby    ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť.     Skutočnosť, že predmetná stavba je v zlom stavebnotechnickom stave, bola v konaní nepochybne preukázaná.

         Stavebný úrad preto nariadil odstránenie tejto stavby za podmienok určených na základe konania tak, aby odstraňovaním stavby neboli dotknuté práva a právom chránené verejné záujmy.

         Podľa § 105 ods. 3 písm. e) stavebného zákona: Priestupku sa dopustí a pokutou do 33 193,92 € sa potresce ten, kto v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

 

Poučenie:      Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení                                 neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na  obec Lom nad Rimavicou - stavebný úrad, Lom nad Rimavicou 13,  976 53.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

                                                                                       Jozef Katreniak   

                                                                                          starosta obce

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                   Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                     potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

 

 

Na vedomie:

Emília Sojková, Lom n./Rim. 22, 976 53

Jozef Sojka,     -„-

Jolana Kišová, Cementárenská 4647/20, 974 01 Banská Bystrica