Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené: 04.01.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

MsÚ-11927/2018 -02

 VEC
O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania

 

 

Dňa 27.12.2018 podali Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení Evmont s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu “NN káblový zemný rozvod Brezno-Podkoreňová“  na pozemku C-KN parc.č. 4554/136 a 4363 v k.ú. Brezno, na ktorú vydalo Mesto Brezno, stavebný úrad územné rozhodnutie dňa 19.11.2018 pod číslom MsÚ-2018/10755-04.

 

Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods.1a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení  neskorších noviel (ďalej  len stavebný zákon)  podľa § 61 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších noviel oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a  známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery  staveniska a  žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.   

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia, inak k nim  nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje  stanoviská dotknuté orgány.

Do  podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť  na stavebnom úrade – Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, Brezno, prízemie, kancelária č.13,  v úradných dňoch.

Popis stavby:

NNK rozvod bude prevedený zemným káblom 1-AYKY-J3x240+120, ktorý bude pripojený v existujúcej skrini PRIS7 na parcele č. 4363 v k.ú. Brezno. Trasa nového rozvodu pokračuje parcelou č. 4363 v k.ú. Brezno, popri jej západnej hranici až po existujúci podperný bod č.1. Na trase vedenia, pred parcelou č.4371/9 k.ú. Brezno bude osadená nová skriňa PRIS7, z nej je vyvedená nová vetva zemným káblom cez miestnu komunikáciu na parc. č. 4363 v k.ú. Brezno, vetva pokračuje parcelou č. 4554/136 k.ú. Brezno popri jej južnej hranici až po parcelu č. 4554/133 k.ú. Brezno, kde bude osadená nová skriňa PRIS7. Na podpernom bode č.1 bude osadená nová skriňa VRIS1, existujúce vzdušné vedenie z podperného bodu č.1 po podperný bod č.2 na parc.č. 4378/15 k.ú. Brezno bude nahradené káblom Retillens 3x95+70.

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

 

v zastúpení Mgr. Zuzanou Ďurišovou,

prednostkou MsÚ Brezno