Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekreačná chatka

Zverejnené: 04.12.2018

OBEC  ČIERNY  BALOG

Stavebný úrad

Obecný úrad Čierny Balog – Závodie 2, 976 52 Čierny Balog

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Č.:OCÚ-ČB-S2018/01109                                                                     V Brezne dňa: 03.12.2018

Vybavuje: Ing. Dzubáková (tel.kontakt:048/6306282), email: gabriela.dzubakova@brezno.sk

 

 

VEC

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - verejná vyhláška.

 

 

     Dňa 20.11.2018 podal Pavol Vozár, bytom Jergov 163/15, Čierny Balog na stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie stavby „Rekreačná chatka“  na pozemku parc.č. KN C 5581  v k.ú. Čierny Balog. Jedná sa o dostavbu na mieste už zbúraného objektu v extraviláne severne od obce – časti Jergov. Prístup tvorí existujúca poľná cesta po súkromných pozemkoch. Chatka bude užívaná na individuálnu rekreáciu.

      Obec Čierny Balog ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/76 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších noviel (ďalej  len stavebný zákon)  podľa § 36  a § 61  stavebného zákona v  znení neskorších noviel oznamuje začatie stavebného konania spojeného s územným  konaním dotknutým  orgánom jednotlivo a účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne  nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

                                                  07.01.2019 t.j. pondelok  o 9,00 hod.

 

so zrazom na Obecnom úrade v Čiernom Balogu.

       

   Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom úrade - stavebný úrad prostredníctvom Mestského úradu v Brezne, nám. M. R. Štefánika 1, č. dv. 12 v úradných dňoch a pri ústnom konaní.

           Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.  V  rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

             V odvolacom konaní sa neprihliada na  námietky  a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené  mohli byť.

 

 

                               Ing.František Budovec
                                     starosta obce

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                   Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                     potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

                                                                        

 

Na vedomie:

Pavol Vozár, Jergov 163/15, 976 52 Č. Balog

Zuzana Vozárová,    -„-

Poľnoprodukt Čierny Balog, Strakovo 11, 976 52 Č. Balog

SPF Búdková 36, 817 47 Bratislava

Projektant – Ing. Peter Sabaka, KONSTRUKT STEEL s.r.o., Rázusova 51, 977 01 Brezno

Stav. Dozor – Slavomír Auxt, Fajtov 1127, 976 52 Č. Balog