Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 28.11.2018

 

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

NÁJOM, ZAŤAŽENIE A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • parcela C-KN 5248/6 –trvalé trávne porasty o výmere 28 m2 ,vedená v prospech mesta Brezna  na LV 5804

 

Nájomcovi Mgr. Jozefovi Kaliskému, ČSA 34, 977 01 Brezno a Mgr. Kataríne Kaliskej, Dr. Clementisa 18, 977 01 Brezno

 

 

V Brezne, 28.11.2018                                                    

                                                           JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

                                                           primátor mesta