Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 27.11.2018

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • pozemok  v k. ú. Brezno, na Sekurisovej ulici v Brezne, časť z parcely   E-KN č. 14558/7 - TTP o celkovej výmere 240 m2, LV 5804, podľa geometrického plánu  č. 50663445-022/2018 označený ako  diel 1 - ostatné plochy  o výmere 6 m2

            do vlastníctva:  Ing. Milan Hraško, Kalvárska 246, 976 63 Predajná

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Vagnár, parcela   C-KN č. 5725/36 – TTP o výmere  714  m², LV 5804

 

do vlastníctva:  Ľudovít Čellár a Katarína Čellárová, Malinovského 14, 977 01 Brezno

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Vagnár, parcela   C-KN č. 5725/38 – TTP o výmere  1041  m², LV 5804

 

do vlastníctva:  Jaromír Žák, Černákova 8, 977 01 Brezno

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Vagnár, parcela   C-KN č. 5706/3– TTP o výmere  811  m², LV 5804

 

do vlastníctva:  Dušan Kováč,  Bernolákova 3, 974 05 Banská Bystrica

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Vagnár, parcela   C-KN č. 5706/4– TTP o výmere  1326  m², LV 5804

 

do vlastníctva:  Miroslav Jurga, Ul. Víťazstva 631/37, 972 41 Koš

                         Zuzana Jurgová, Prekážka 722/1,  033 04 Liptovský Hrádok

          

V Brezne, 26.11.2018           

                                                                                               JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                          primátor mesta, v. r.