Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2019 – 2021

Zverejnené: 26.11.2018

Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu Mesta Brezno na roky 2019 – 2021 vychádzajú z
vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období t.j. skutočného plnenia rozpočtu k 31.
12. 2017, monitoringu vývoja rozpočtu k 30. 09. 2018 a očakávaného plnenia k 31. 12. 2018.
V oblasti príjmov sa pri tvorbe rozpočtu vychádza z aktuálnych prognóz daňových príjmov
verejnej správy na roky 2019 až 2021.
V návrhu rozpočtu na rok 2019 je premietnuté aj zvýšenie platov zamestnancov v zmysle
novely zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
V návrhu rozpočtu je zapracovaný rozpočet rozpočtových organizácií v prenesených
kompetenciách podľa zberu údajov k 15.9.2018. K jeho úprave mesto pristúpi po rozpise
rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra SR.
V návrhu rozpočtu sú zapracované príjmy a výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej
správy a to za : školský úrad, matriku, Spoločný obecný úrad – stavebný úrad a úrad pre
komunikácie a cestnú dopravu (ďalej len SOÚ), Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len
ŠFRB). Súčasťou návrhu rozpočtu sú príjmy a výdavky pre aktivačné práce a to na obdobie
január a február 2019 v zmysle platnej dohody. Ostatné príjmy a výdavky súvisiace
s preneseným výkonom štátnej správy, nakoľko v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
tieto nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom (ďalej len MsZ), nakoľko sú
účelovo určené, budú zapracovávané do rozpočtu postupne po obdržaní rozpisov zo štátneho
rozpočtu (ďalej len ŠR)

...

Súbory na stiahnutie