Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územné rozhodnutie - Realizácia optických sietí klaster BR, Obec Sihla,  Lom nad Rimavicou

Zverejnené: 23.11.2018

OBEC ČIERNY BALOG

Stavebný  úrad

Závodie 2, 976 52 Čierny  Balog

__________________________________________

Číslo:OCÚ-ČB-S2018/00645

Ev.č:10/2018

Vybavuje: Ing. Pohorelská

Č.tel: 6306287  

V Čiernom Balogu dňa:15.11.2018

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

rozhodnutie

 

   Dňa 28.05.2018 podali Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava,  žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby  „Realizácia optických sietí klaster BR, Obec Sihla,  Lom nad Rimavicou“ na poz.parc.č.KN líniová stavba v k.ú. Brezno, k.ú. Čierny Balog, k.ú. Sihla, k.ú. Drábsko, k.ú. Lom nad Rimavicou.

Na umiestnenie stavby bolo vydané obcou Čierny Balog – stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 453/2015  zo dňa 29.6.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.8.2015.

 

   Obec Čierny Balog, stavebný úrad príslušný  v zmysle ust.§ 117 odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 40 odst.3 stavebného zákona

 

predlžuje

 

platnosť územného rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu „Realizácia optických sietí klaster BR, Obec Sihla,  Lom nad Rimavicou“ na poz.parc.č.KN líniová stavba v k.ú. Brezno, k.ú. Čierny Balog, k.ú. Sihla, k.ú. Drábsko, k.ú. Lom nad Rimavicou, do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

Podľa § 40 ods.4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho  navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov:

COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo (A/AD/2018)  

-Trasu optickej siete viesť hranicou pozemku parc.č.C-KN  472 v k.ú. Lom nad Rimavicou.

 

StVS, a.s., Banská Bystrica (7356/2018)

-Dodržať podmienky vyjadrenia vydaného dňa 16.3.2015 listom číslo 1973/2015-103-203.

-Dodržať ochranné pásma v zmysle ustanovení § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby.

  -Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa vymedzuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch  a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona  č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany:

     -1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,

     -2,5 m pri priemere nad 500 mm.

 

V konaní uplatnili námietky účastníci konania, vlastníci nehnuteľnosti poz. parc.č.C-KN  472 v k.ú. Lom nad Rimavicou, COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo, listom číslo 7356/2018 zo dňa 18.10.2018. Námietky týkajúce sa nesúhlasu vedenia trasy optickej siete križovaním pozemku parc.č.C-KN 472 v k.ú. Lom nad Rimavicou, stavebný úrad zohľadnil v celom rozsahu  v podmienkach tohto rozhodnutia.

 

ODÔVODNENIE:

 

   Obec Čierny Balog, stavebný úrad zaevidoval dňa 28.05.2018 žiadosť  Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava,  o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby  „Realizácia optických sietí klaster BR, Obec Sihla,  Lom nad Rimavicou“ na poz.parc.č.KN – líniová stavba v k.ú. Brezno, k.ú. Čierny Balog, k.ú. Sihla, k.ú. Drábsko, k.ú. Lom nad Rimavicou.

Na umiestnenie stavby bolo vydané Obcou Čierny Balog, stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby  pod číslom  453/2015 zo dňa 29.6.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.8.2015.  

   Obec Čierny Balog, stavebný úrad listom číslo OCÚ-ČB-S2018/00645 zo dňa 02.10.2018 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a pre uplatnenie námietok určil lehotu 29.10.2018.

Začatie konania bolo zároveň oznámené formou verejnej vyhlášky pod dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  na úradnej tabuli obce Čierny Balog, na úradnej tabuli obce Drábsko, na úradnej tabuli obce Sihla, na úradnej tabuli obce Lom nad Rimavicou,  na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno, elektronickej úradnej tabuli obce Čierny Balog,  elektronickej úradnej tabuli obce Drábsko, elektronickej úradnej tabuli obce Sihla, elektronickej úradnej tabuli obce Lom nad Rimavicou. 

 

V konaní uplatnili námietky účastníci konania, vlastníci nehnuteľnosti poz. parc.č.C-KN  472 v k.ú. Lom nad Rimavicou, COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo, listom číslo 7356/2018 zo dňa 18.10.2018. V liste vlastník pozemku  nesúhlasí s pôvodne navrhnutým vedením trasy optickej siete križovaním pozemku parc.č.C-KN 472 v k.ú. Lom nad Rimavicou a požaduje, aby trasa optického kábla predmetný pozemok obchádzala po hranici pozemku. COOP Jednota Brezno je súčasným vlastníkom pozemku C-KN 472 v k.ú. Lom nad Rimavicou a stavby bývalého zdravotného strediska.

Námietke účastníka konania stavebný úrad vyhovel v celom rozsahu v podmienkach tohto rozhodnutia .

 

Vydané územné rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Pred uplynutím tejto lehoty navrhovateľ požiadal o predĺženie jeho platnosti.

 

Stavebný úrad posúdil dôvody uvádzané žiadateľom a pretože  predpoklady, za ktorých bolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, sa nezmenili,  žiadosti navrhovateľa vyhovel.

                          

Správny poplatok v zmysle zák.NR SR č.145/1995 Z.z.o správnych  poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške  20,00 eur bol uhradený formou bankového prevodu na účet  tunajšieho úradu.

 

POUČENIE: Podľa § 53 a §  54 zákona  číslo 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v  znení neskorších  predpisov,  proti  tomuto   rozhodnutiu možno podať odvolanie  v lehote  do  15 dní   odo dňa  oznámenia  rozhodnutia  na Obec Čierny Balog – stavebný úrad, Závodie 2, 976 52 Čierny Balog.

Toto rozhodnutie je  preskúmateľné súdom  po  vyčerpaní  riadnych opravných

prostriedkov.

              

                                                                                     Ing.František Budovec                  

                                                                                               starosta obce 

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto rozhodnutie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  na úradnej tabuli obce Čierny Balog, na úradnej tabuli obce Drábsko, na úradnej tabuli obce Sihla, na úradnej tabuli obce Lom nad Rimavicou,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto rozhodnutie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno, elektronickej úradnej tabuli obce Čierny Balog,  elektronickej úradnej tabuli obce Drábsko, elektronickej úradnej tabuli obce Sihla, elektronickej úradnej tabuli obce Lom nad Rimavicou. 

 

 

 

 

 

...........................................                                                                 .......................................                       

vyvesené na úradnej tabuli                                                                 zvesené z úradnej tabule

dátum, pečiatka, podpis                                                                      dátum, pečiatka, podpis