Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno - Zadné Halny

Zverejnené: 29.10.2018

 

NÁJOM, ZAŤAŽENIE, ZÁMENA  A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

 

previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • pozemok v lokalite Zadné Halny,  v k. ú. Brezno a to  :

 

parcela reg. E-KN č. 15425/1 – trvalé trávne porasty, o výmere 759 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na  LV č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

do vlastníctva : Orto Sen, s.r.o., IČO : 36625817, sídlo : Bystrá 108, 977 65 Bystrá

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • pozemok v lokalite Zadné Halny  v k. ú. Brezno a to  :

 

časť parcely o výmere cca 50 m2 z parcely reg. E-KN č. 15425/1 – trvalé trávne porasty, o výmere 759 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na  LV č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

do nájmu  : Orto Sen, s.r.o., IČO : 36625817, sídlo : Bystrá 108, 977 65 Bystrá

 

 

V Brezne dňa 29.10. 2018