Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 29.10.2018

NÁJOM, ZAŤAĚNIE A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

Pozemky v Brezne:

zámena parciel – novovytvorená parcela  C-KN 8384 – ostatné plochy, o výmere 312 m2 ,vedenej  na LV 6844, ktorá je miestnou komunikáciou na ul. Krátka, za parcelu E-KN 16170/3 - ostatné plochy, o výmere 284 m2 ,v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno,

 

do bezpodielového spoluvlastníctva Eleny Tököliovej  a Ing. Pavla Tököliho, Krátka 1801/4, Brezno

 

  • Časť parcely C-KN č. 1146/1  - ostatná plocha o výmere  m2, k. ú. Brezno, LV 2351 v rozsahu cca 58 m2

 

Do vlastníctva Pavla Lopušného, Mliekárenská 9, 977 01 Brezno

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • Časť parcely C-KN č. 1225/1  - ostatná plocha o výmere  m2, k. ú. Brezno, LV 2351 v rozsahu cca 58 m2

 

Nájomcovi Jozefovi Rapčanovi, Švermova 30, 977 01 Brezno

 

  • parcela C-KN 914 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a novovytvorená parcela  C-KN 912/49 – ostatné plochy, o výmere 125 m2 ,vedené  na LV 2351
  •  

Nájomcovi Marekovi Hlaváčikovi kominárske služby, Hronské predmestie 6, 974 01 Banská Bystrica

 

V Brezne, 29.10.2018        

                                               

                                                           JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                           primátor mesta