Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2018/11127-02

Zverejnené: 11.10.2018

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2018/11127-02


Žiadateľ:  Lesy Mesta Brezno s.r.o., Švermova 1027/7, 977 03 Brezno   


Predmet konania:  výrub 8 ks drevín (3 x lipa, 4 x borovica, 1 x smrek) a 1 m² krovín


Miesto výrubu:  na pozemku parc. č. C-KN  6/1 (zastavaná plocha a nádvorie)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je realizácia stavebnej činnosti- rozšírenie prístupovej komunikácie