Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov Brezno časť Rohozná

Zverejnené: 09.10.2018

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

  

 

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a §9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnú verejnú súťaž

 

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie  zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta Brezno (stavebné pozemky v Brezne, časť  Rohozná, v blízkosti hotela Fantázia)   a to :  

 

pozemky

 • parcela reg. C-KN č. 4930/14, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²
 • parcela reg. C-KN č. 4930/15, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²

                                                                                                                                                                                       

obe v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, Odbor katastrálny  na liste vlastníctva č. 5804 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky  podiel 1/1.

 

Vymedzenie  predmetu :

 

pozemky

 • parcela reg. C-KN č. 4930/14, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²
 • parcela reg. C-KN č. 4930/15, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²

                                                                                                                                                                                       

obe v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, Odbor katastrálny  na liste vlastníctva č. 5804 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky  podiel 1/1. Predmetné pozemky sa nachádzajú v Brezne, v lokalite Rohozná, v blízkosti hotela Fantázia. Na pozemkoch ktoré sú  predmetom súťaže je vybudovaný resp. bude vybudovaný verejný vodovod podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie verejného vodovodu“ vypracovanej Ing. Petrom Škrovinom v novembri 2016 pre stavebníka Mesto Brezno.  Kupujúci bude povinný súčasne s kúpnou zmluvou uzatvoriť aj Zmluvu o zriadení vecného bremena resp. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcom v povinnosti kupujúceho strpieť na predmete kúpy v nevyhnutnom rozsahu výkon stavebných prác pre potreby realizácie verejného vodovodu v zmysle vyššie uvedenej projektovej dokumentácie, právo vstupu vlastníka verejného vodovodu v nevyhnutnej miere za účelom vykonávania  kontroly, opráv a údržby verejného vodovodu ako  aj v akýchkoľvek iných prípadoch vyvolaných prevádzkovou potrebou verejného vodovodu. Vecné bremeno sa zriadi in rem, bude bezodplatné, správny poplatok za zriadenie vecného bremená bude znášať kupujúci.

Podmienky súťaže:

 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno č. 147/2018 zo dňa  19.09.2018;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby.

 

Osoby vylúčené zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

 

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:

            Mesto Brezno -Mestský úrad Brezno, odbor služieb občanom a vnútornej správy, 

            Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

           s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo

           spoločnosti/miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že predmetom jedného súťažného návrhu môže byť len jeden stavebný pozemok, pričom predkladatelia môžu podať aj dva súťažné návrhy na obidva stavebné pozemky kt. sú predmetom tejto súťaže, ale každý súťažný návrh musí byť v osobitnej obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ dva súťažné návrhy na dva pozemky, doručí dve zalepené a označené obálky),
 • ak predkladateľ podá dva súťažné návrhy na obidva stavebné pozemky kt. sú predmetom tejto súťaže, označí prioritu súťažných návrhov (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh...); z toho dôvodu, že ak neuspeje s prvým súťažným návrhom, môže uspieť v poradí s druhým, (napr. navrhovateľ podá prvý súťažný návrh na pozemok č. 1, kde nebude úspešný, lebo ním navrhnutá cena nebude najvyššia. Vtedy bude komisia hodnotiť jeho druhý súťažný návrh (pozemok č. 2. Ak bude víťazný hneď prvý súťažný návrh navrhovateľa (t. j. ktorý navrhovateľ označil podľa svojich priorít ako prvý), na ostatné návrhy sa už nebude prihliadať, pokiaľ neuvedie, že má záujem o obidva pozemky.
 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na ten istý stavebný pozemok, budú všetky jeho súťažné návrhy zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 07.11.2018 do 14 00  hod.,
 • obálku viditeľne označiť textom: „ Neotvárať SÚŤAŽ – stavebné pozemky Rohozná v blízkosti hotela Fantázia“; ponuky budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v kancelárii č. d. 25, I. posch.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je predložiť riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ je predložiť riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť obchodné meno, titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača -právnická osoba je predložiť riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť obchodné meno, sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu -titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a  vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na www. brezno.sk.                                     
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

 

B/ Využitie nehnuteľností

Podľa ÚPN mesta Brezna, schválený mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.12.2001 a to  schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn. č. 134/2001/II. s účinnosťou od 01.01.2002 v znení neskorších doplnkov sa predmetné v k.ú. Brezno (intravilán), nachádzajú v urbanizovanom okrsku č. 15 Rohozná podľa situovania pozemku z hľadiska územného určenia ako BV – obytné územie vidieckeho typu :

 

BV - Obytné územie vidieckeho typu

- slúži pre bývanie v rodinných domoch s odpovedajúcim zázemím úžitkových záhrad
a s obmedzeným chovom drobného hospodárskeho zvieratstva, pre umiestňovanie zariadení občianskej vybavenosti, remesiel a služieb slúžiacich pre obsluhu tohoto územia. Prevádzkovanie týchto zariadení nesmie mať z hľadiska životného prostredia negatívny vplyv na kvalitu bývania.

- neprípustné sú také aktivity, ktoré produkujú hluk, zápach, pôsobia neesteticky alebo vyžadujú ťažkú nákladnú dopravu.

- nákladná doprava musí byť vylúčená s výnimkou časovo regulovanej dopravnej obsluhy. Vzhľadom na charakter uvedeného územia je možný pohyb menších poľnohospodárskych mechanizmov. Odstavovanie a garážovanie osobných i hospodárskych vozidiel je nutné riešiť na pozemkoch rodinných domov. Parkovacie plochy IAD je možné budovať len pri objektoch vybavenosti na ich vlastných pozemkoch.

 

Vhodné funkcie:

 1. rodinné domy
 2. byty majiteľov a správcov - pohotovostné byty
 3. zariadenia základnej občianskej vybavenosti

 

 

Prípustné funkcie (za určitých obmedzujúcich podmienok):

 1. bytové domy
 2. polyfunkčné domy s bývaním
 3. zdravotnícke objekty
 4. sociálne objekty
 5. kultúrne objekty
 6. cirkevné objekty
 7. internáty, slobodárne
 8. stravovacie objekty
 9. obchody
 10. nevýrobné služby
 11. športové objekty
 12. objekty štátnej a obecnej správy
 13. objekty polície a požiarnikov
 14. objekty úradov
 15. remeslá a opravárenské služby
 16. menšie čerpacie stanice PHM

 

Regulatív podľa platného ÚPN:

Koeficient prípustnej hladiny (výšky zástavby) = 2 nadzemné podlažia (vrátane využiteľnosti podkrovia)

Koeficient zastavanosti v lokalite je max 30% (pomer zastavanej plochy k výmere pozemku) Uvedené je prípustná výmera plochy na účel vyňatia z PPF na zastavanú plochu, resp. ostatnú plochu vo väzbe na zámer realizácie stavby.

 

C/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna kúpna cena pre jednotlivé stavebné pozemky požadovaná vyhlasovateľom je        10  eur/m².

 

D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov

 • uchádzač je povinný uviesť účel, na ktorý chce nehnuteľnosť používať a ktorý musí byť v súlade s ÚPN mesta
 • uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 500,00 EUR  (slovom päťsto eur), a to na bankový účet mesta Brezna, číslo účtu : 2002795045/5600, s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba uvedie IČO, fyzická osoba –nepodnikateľ uvedie rodné číslo) IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 5045 vedeného v Prima banke Slovensko a. s. najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;
 • doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
 • finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 • finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie na vyhodnotenie  súťažných ponúk,
 • celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode E.

 

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosti,  ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
 • najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu;

 

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu kúpnej zmluvy;
 • vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ, kupujúci;
 • vyhlasovateľ si vyhradzuje predkupné právo v prípade ak by úspešný uchádzač vysúťažený stavebný pozemok predával
 • kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

 

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky  primátorom mesta,
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).

 

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky /víťazných ponúk/ bude o výbere ponuky informovaný  do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi /víťazoch/ obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;

 

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

 

J/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor služieb občanom a vnútornej správy (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048/ 6306 262, alebo e-mailom na adrese vladimir.siska@brezno.sk; 

 

 

V Brezne 08.10.2018

  

 

                                                                                              ..................................................

                                                                                                    JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

                                                                                                              primátor mesta

Súbory na stiahnutie