Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozhodnutie o odstránení stavby - Prístavba rodinného domu

Zverejnené: 07.09.2018

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ-2018/2204-07

 

ROZHODNUTIE – verejná vyhláška

 

            Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a podľa § 90 stavebného zákona oznámilo známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 20.03.2018 a  verejnou vyhláškou zvesenou dňa 25.04.2018  začatie konania o odstránení stavby „Prístavba rodinného domu“  na pozemku parc. č. KN C 1524 v kat. úz. Brezno   vlastníkov - Marcela Harvanová, Robotnícka 367/27, 976 46 Valaská – Piesok, Marian Harvan, Stromová 14, 977 01 Brezno a Samuel Harvan, Stromová 14, 977 01 Brezno.          

           Na základe výsledkov tohto konania podľa § 88 ods. 1 písm. b),  § 88a ods. 2  stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

nariaďuje

 

vlastníkom stavby Marcele Harvanovej, bytom Robotnícka 367/27, 976 46 Valaská – Piesok, Marianovi Harvanovi,  bytom Stromová 14, 977 01 Brezno a Samuelovi Harvanovi, bytom Stromová 14, 977 01 Brezno

 

odstránenie stavby

 

„Prístavba rodinného domu “

 

postavenej na pozemku parc.č. KN C 1524 katastrálne územie Brezno.

 

Pre odstránenie určuje tieto podmienky:

  1. Stavba bude odstránená do 90 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odstraňovaná stavba- jedná sa o prístavbu k južnej stene rodinného domu pôdorysného tvaru písmena L dispozične rozdelenú na dreváreň a obytnú miestnosť (podľa fotodokumentácie z výkonu štátneho stavebného dohľadu zo dňa 12.02.2015, ktorá je súčasťou spisu). Ostane pôvodný rodinný dom podľa katastrálnej mapy.

2) Odstránenie stavby bude uskutočňované postupným rozoberaním      svojpomocne

3) Odborný dozor nad prácami spojenými s odstraňovaním stavby rodinného domu bude      vykonávať  odborne spôsobilá osoba, ktorú stavebník nahlási stavebnému úradu pred začatím odstraňovania.

4)Stavba sa musí odstrániť tak, aby neohrozovala bezpečnosť a stabilitu iných stavieb,     bezpečnosť osôb a aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami     zbytočne a nad príslušnú mieru neobťažovali. Odstraňovaná časť stavby musí byť preukázateľne odpojená od rozvodov inžinierskych sietí. Rešpektovať ochranné pásma a chránené územia v zasiahnutej lokalite.

                                                                                  -2-

 

5) Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách,      pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. Náklady, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný      stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby.                                                          

6) Odvážaným stavebným odpadom nesmie byť znečistená verejná komunikácia.

7) Po odstránení stavby  pozemok vyčistiť, upraviť terén a zabezpečiť nezávadné odvádzanie      povrchových vôd.

8) Rešpektovať podmienky dotknutých orgánov:

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:

-dôsledne triediť odpady vzniknuté pri odstraňovaní stavby v mieste ich vzniku;

- zabezpečiť zhodnotenie odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové čísla: 170201 - drevo, 170202- sklo, 15 01 02 - obaly z plastov, 17 04 05 - železo a oceľ;

- odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovými číslami: 1701 02 - tehly; 1709 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 0903, v prípade možnosti využiť len ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (prednostne do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadenia na zber odpadov spoločnosti ROLTA, s.r.o., Brezno, ktorá následne zabezpečuje ich zhodnotenie mobilným

zariadením;

- zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

- vzniknuté odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- doklad o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia vzniknutých odpadov odstránením stavby je potrebné predložiť bezprostredne po ukončení búracích prác tunajšej štátnej správe odpadového hospodárstva.

 

9) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátumy začatia a ukončenia odstránenia stavby.

           

        Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania neuplatnili námietky ani pripomienky.

           

Odôvodnenie:

 

         Mesto Brezno – stavebný úrad vykonal dňa 12.02.2015 na základe vlastného podnetu štátny stavebný dohľad na stavbe “Prístavba rodinného domu” na pozemku parc. č. KN C 1524 v katastrálnom území Brezno vlastníka Milana Harvana a Samuela Harvana, obaja bytom Stromová 14, Brezno ( podľa listu vlastníctva č. 226 zo dňa 22.06.2015).

         Na štátnom stavebnom dohľade bolo zistené, že k stavbe pôvodného rodinného domu podľa kópie z katastrálnej mapy bola pristavená prístavba – z  južnej strany jednopodlažná murovaná, , hrubá stavba s výplňami otvorov, s nedokončenou pultovou strechou. Stavebníci nepredložili stavebné povolenie.

      

                                                                                  -3-

 

        Na základe zistených skutočností z výkonu štátneho stavebného dohľadu stavebný úrad

vyzval listom č. 2015/3454 zo dňa 14.04.2015 stavebníkov na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a predloženie potrebných dokladov preukazujúcich, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a to v primeranej lehote.  Výzvu prevzal Milan Harvan dňa 20.04.2015. Dňa 23.06.2015 podal Milan Harvan na stavebnom úrade mesta Brezno žiadosť o dodatočné povolenie stavby – pod č. 2015/4379-01.

         Pretože v určenej lehote vlastníci nepredložili všetky požadované doklady, stavebný úrad oznámil listom č. 2018/2204-03 z 20.03.2018  začatie konania o nariadení odstránenia stavby všetkým známym účastníkom konania ( na základe listu vlastníctva č. 226 z 10.04.2018 sú to už Marcela Harvanová, Marian Harvan a Samuel Harvan) a dotknutým orgánom a na uplatnenie námietok a stanovísk určil primeranú lehotu. Pretože nebolo preukázané doručenie oznámenia o začatí konania účastníčke konania Jolane Harvanovej, stavebný úrad listom č. 2018/2204-03 zo dňa 20.03.2018 oznámil začatie konania verejnou vyhláškou (zvesená 25.04.2018). Na základe oznámenia konania požiadal Samuel Harvan listom zo dňa 28.03.2018 o predľženie lehoty na predloženie dokladov a bolo mu vyhovené listom č. 2018/2204-6 zo dňa 10.04.2018, ktorý prevzal dňa 16.04.2018.  Lehota márne uplynula dňa 16.06.2018.

        Stavebný úrad na základe  poznatkov získaných z miestneho šetrenia pri výkone štátneho stavebného dohľadu a po vyjadrení  dotknutých orgánov skonštatoval, že odstránením stavby nebudú  ohrozené záujmy spoločnosti ani ohrozené resp. obmedzené oprávnené záujmy  účastníkov konania a rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

         Podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nariadi stavebný úrad odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním; odstránenie sa nenariadi len v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti.

         Skutočnosť, že predmetná stavba bola postavená bez stavebného povolenia, bola v konaní nepochybne preukázaná.

         Stavebný úrad preto nariadil odstránenie tejto stavby za podmienok určených na základe konania tak, aby odstraňovaním stavby neboli dotknuté práva a právom chránené verejné záujmy.

         Podľa § 105 ods. 3 písm. e) stavebného zákona: Priestupku sa dopustí a pokutou do 33 193,92 € sa potresce ten, kto v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

 

Poučenie: 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení                                     neskorších predpisov (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na  Meste Brezno  – stavebnom úrade,  Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

 

 

 

    JUDr. Tomáš Abel. PhD,

      primátor mesta

 

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ

     na základe poverenia

 

                                                                         -4-                                                                         

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou  vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

Vyvesené dňa:.............                                                                             Zvesené dňa:..................

 

Pečiatka a podpis organizácie

potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

 

                                                                         -4-

 

Na vedomie:

Marcela Harvanová, Robotnícka 367/27, 976 46 Valaská – Piesok

Marian Harvan, Stromová 14, 977 01 Brezno

Samuel Harvan, Stromová 14, 977 01 Brezno