Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územné rozhodnutie -Rodinný dom, prípojky vodovodná, kanalizačná, elektrická, žumpa, spevnená plocha

Zverejnené: 06.09.2018

OBEC  Pohronská Polhora

Stavebný úrad

Obecný úrad, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

____________________________________________________________________

zákl. č. spisu: 401/2018                                                                                        zo dňa 05.08.2018

Ev. č. rozh.: 01/2018

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

         Martin Novák, bytom Hrádza 112, Michalová a Miroslava Vlčková, bytom Potočná 70, Michalová podali dňa 30.05.2018 a doplnili dňa 06.08.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom, prípojky vodovodná, kanalizačná, elektrická, žumpa, spevnená plocha“ na pozemkoch parc. č. KN C 1013/115 ( dom – pozemok vznikol odčlenením z pozemku parc. č. KN C 1013/60 a 1013/59 geometrickým plánom č. 36639729-117/2017, prípojky), 1013/60 (prípojky, žumpa), 2408 (miestna komunikácia ulica Bány – prípojky, vjazd) v k. ú. Pohronská Polhora.

          Stavebníci majú k pozemkom parc.č. KN C 1013/59 a 1013/60  v k.ú. Pohronská Polhora podľa listu vlastníctva č. 1744 vlastnícky vzťah.

          Okresný úrad Brezno pozemkový a lesný odbor vydal pod č. OU-BR-PLO-2018/003609-03 dňa 16.04.2018 súhlas k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy pod predmetnú stavbu na výmere cca 250 m2.

         Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 04.09.2018.   

          Obec Pohronská Polhora ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 ods.1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §  37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené  dotknutými  orgánmi  a posúdil  námietky  a vyjadrenia účastníkov konania.

     Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39 a 39a)  stavebného zákona v znení neskorších noviel

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

 

„Rodinný dom, prípojky vodovodná, kanalizačná, elektrická, žumpa, spevnená plocha“

 

na pozemkoch parc. č. KN C 1013/115, 1013/60, 2408  v k. ú. Pohronská Polhora tak, ako je to zakreslené  v situačnom  výkrese, ktorý  tvorí nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia.                            

 

Pre umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

 

Popis umiestnenia stavby a stavby:

Stavba rodinného domu je umiestnená mimo zastavaného územia obce v nadväznosti na jestvujúcu zástavbu rodinných domov na ulici Bány.

Pozemok sa nachádza vo svahu so sklonom cca 15-20 °, stúpa od miestnej komunikácie smerom na severovýchod.

Trojpodlažná (čiastočne podpivničená, 1NP, 2NP) stavba s nevyužitým podkrovím, pôdorysné rozmery 9,3 m x 12,0 m, max. výška 9,0 m od terénu (miestna komunikácia), sedlová strecha s hrebeňom kolmo na ulicu

Umiestnenie stavby domu na KN C 1013/115:

 -2,2 m od hranice s pozemkom parc. č. KN C 1013/61

 -3,9 m od hranice s pozemkom parc.č. KN C 1013/58

- 13 m od hranice s pozemkom parc. č. KN C 2408 (komunikácia)

 

 

 

                                                                                  -2-

 

Stavba bude napojená na prívod pitnej vody z uličného rozvodu obecného vodovodu, odkanalizovaná do navrhovanej žumpy do vybudovania uličnej obecnej kanalizácie, napojená na uličný rozvod elektrickej energie (SSD a.s. Žilina) zemou,  vykurovaná centrálne so zdrojom tepla – kotol na peletky, systém teplovodný podlahový, ohrev TÚV elektrický bojler

Súčasťou zámeru je vybudovanie odstavnej plochy pre 1 automobil rozmerov cca 2 x 4 m v rámci prístupovej plochy k domu

 

2)  Dodržať   požiadavky  dotknutých  orgánov  spolupôsobiacich v konaní:

 

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor:

 • Poľnohospodársku pôdu je možné použiť na nepoľnohospodárske účely len na základe právoplatného rozhodnutia o trvalom odňatí podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z., ktoré vydá tunajší úrad

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny:

1/ Vrchný humusový horizont, odobratý z miesta výstavby pred začatím stavebných prác, použiť v maximálnej možnej miere na rekultiváciu okolia stavby, za predpokladu, že neobsahuje invázne druhy rastlín (napr. Pohánkovec japonský - Fallopia japonica, Zlatobyľkanadská - Solidago canadensis, ... ). Vopačnom prípade, túto umiestniť na príslušnú povolenú skládku.

2/ Elektrickú prípojku realizovať prednostne, v maximálnom možnom rozsahu, ako zemnú prípojku.

3/ V prípade nevyhnutnej potreby výrubu drevín, alebo krovín, z dôvodu realizácie stavby, postupovať v súlade s § 47 ods. 3, zákona Č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny.

4/ Zariadenie staveniska, ako aj stavebný materiál, umiestňovať len na stavebných parcelách, resp. stavebných plochách. Rovnako pohyb stavebných mechanizmov obmedziť len na prístupovú komunikáciu a stavebné pozemky.

5/ Narušené trávnaté plochy (aj poškodenia zelených plôch od kolies ťažkých mechanizmov) uviesť do pôvodného stavu (urovnať a prípadne vykonať opatrenia na ozelenenie).

6/ Po ukončení stavebných prác, všetok stavebný odpad z lokality odviezť a zlikvidovať v zariadení na to určenom.

 

 Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. vodnej správy:

-Napojenie vodovodnej prípojky rodinného domu na verejný vodovod zrealizovať len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu.

-Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy na sústreďovanie splaškových odpadových vôd z rodinného domu.

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:

 • zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku;
 • nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie zeminy mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • odpad stavebného charakteru, zaradený podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, odovzdať prednostne do zariadení určených na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je

                                                                                  -3-

 

možnosť odovzdať odpad do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

 • zabezpečiť zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógové čísla 1501 01 - obaly z papiera a lepenky, 1501 02 - obaly z plastov a 170201 - drevo;
 • zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie;
 • zabezpečiť zneškodnenie nebezpečného odpadu zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami;
 • odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu štátnu správu odpadového hospodárstva o vyjadrenie podl'a § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde súčasťou žiadosti budú doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri danej stavbe.

 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 1. V predmetnej lokalite, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine.
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: skri v~ SR5.1 Č. 4. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x25 Ampér."
 4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z .. Pripojenie el. prívodu v skrini č. 4, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
 5. Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
 6. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom A YKY-J4x16mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
 7. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk .
 8. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v bode 5. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s " Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredo slovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod je elektro energetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou

                                                                                  -4-

 

odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.

 1. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom Č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou Č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
 2. Po úhrade a pri písaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberné ho elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD "Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD" (ďalej "Čestné prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk , a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. "Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektro energetického zariadenia SSD" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
 3. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektro energetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
 4. SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.

 

3) V zmysle § 39a ods. 5 stavebného zákona pre uskutočnenie jednoduchej stavby rodinného domu a prípojok k sieťam technického vybavenia územia, umiestnenej týmto rozhodnutím postačí ohlásenie  podľa § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona postupom podľa   § 57 stavebného zákona.

 

        V konaní neboli uplatnené žiadne námietky  a pripomienky účastníkov konania.

 

        Toto  rozhodnutie  platí  podľa  §  40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia alebo podané ohlásenie stavebnému úradu.

     

 

O D  Ô  V  O  D  N  E  N  I  E  :

      

      Stavebný  úrad obce Pohronská Polhora zaevidoval  dňa 30.05.2018 návrh  Martina Nováka, bytom Hrádza 112, Michalová a Miroslavy Vlčkovej, bytom Potočná 70, Michalová  na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom, prípojky na inžinierske siete, studňa, žumpa, oporný múr“ na pozemku parc.č. KN C 9895/199, 9895/24 v k.ú. Čierny Balog.

Pretože návrh neobsahoval všetky potrebné náležitosti pre posúdenie  veci, stavebný úrad vyzval

                                                                                  -5-

 

listom zo dňa 07.06.2018 stavebníkov na doplnenie podania a konanie prerušil. Po doplnení dňa 06.08.2018 stavebný úrad listom zo dňa 13.08.2018 oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou (na základe § 26 správneho poriadku - pretože účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi)  začatie územného konania a nariadil miestne šetrenie a ústne prejednanie na 04.09.2018. Na miestnom šetrení bolo zistené, že  stavebné práce na stavbe nie sú začaté. Podkladom pre  vydanie územného rozhodnutia  bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri miestnom šetrení.

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného  zákona a zistil,  že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje životné prostredie.  K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky št. správy  ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s. Žilina, Slovak Telecom a.s. Bratislava, Slovenský plynárenský priemysel Distribúcia a.s. Bratislava, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B. Bystrica, obec Pohronská Polhora ako vlastník vodovodu a správca miestnej komunikácie. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.          

          Zo strany  účastníkov   konania  neboli   k umiestneniu predmetnej stavby podané žiadne námietky a pripomienky.        

        Správny poplatok uhradený v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 40,-€ do pokladne obecného úradu.

                       

POUČENIE : Podľa  § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení  neskorších  noviel proti tomu  rozhodnutiu možno podať  odvolanie do  15 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia  na stavebný úrad obce Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkoch je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

 

 

 

                                                                                Mgr. Hyacinta Tyčiaková

                                                                                       starostka obce

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení  neskorších  noviel vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

 

 

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                          Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                             potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň je dňom doručenia.

 

 

 

 

Na vedomie:

Martin Novák, Hrádza 112, 976 57 Michalová 

Miroslava Vlčková, Potočná 70, 976 57 Michalová

SPF, Skuteckého 21, 974 61 Banská Bystrica