Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Doplnenie ČSPL Mazorník o ČS LPG

Zverejnené: 01.08.2018

MsÚ-10051/2018 -04

 

VEC
O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania

 

Dňa 15.6.2018podali STK Brezno s.r.o.,  Cesta osloboditeľov 2826/10B, 977 01 Breznožiadosť o stavebné povolenie na stavbu “Doplnenie ČSPL Mazorník o ČS LPG“  na pozemku C-KN parc.č. 3965/1 v k.ú. Brezno a dňa 31.7.2018 podanie doplnili.

      Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení  neskorších noviel (ďalej  len stavebný zákon)  podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších noviel, v náväznosti na § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisovoznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a  dotknutým orgánom   jednotlivo a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery  staveniska a  žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.   

     Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7dní odo dňa doručenia, inak k nim  nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje  stanoviská dotknuté orgány.

Do  podkladov  rozhodnutia možno  nahliadnuť  na stavebnom úrade – Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, Brezno, prízemie, kancelária č.13,  v úradných dňoch.

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Čierny Balog a úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli na elektronickej úradnej mesta Brezno.

 

    JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

 

v zastúpení Mgr. Martinom Juhaniakom,

prednostom MsÚ Brezno

Súbory na stiahnutie

situacia_cs_lpg PDF - dokument 1.36 MB