Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 10.07.2018

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • pozemok v lokalite Podkoreňová  v k. ú. Brezno a to  :

 

časť parcely o výmere cca 12 m2 z parcely reg. C-KN č. 4406/2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria,   o výmere 4792 m2, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na  LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1, do vlastníctva.

 

do vlastníctva : Ľubomíra Zachara