Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - Záchytné parkovisko centrálnej zóny v Brezne

Zverejnené: 05.07.2018

Verejná vyhláška     

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

   Mesto Brezno (IČO: 00313319), Nám.gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, podali dňa 13.03.2018 a doplnili dňa 04.06.2018 na tunajšom úrade žiadosť o  vydanie stavebného  povolenia  na stavbu „Záchytné parkovisko centrálnej zóny v Brezne“na poz.parc.č.KN – líniová stavba v k.ú.Brezno.

Na umiestnenie stavby bolo vydané obcou Valaská – stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 4145/2017 zo dňa 01.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  08.01.2018.

Dotknuté pozemky evidované v katastri nehnuteľností v registri C a v registri E  sú vo vlastníctve mesta Brezno podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 5804 a listu vlastníctva číslo 2351,  jedná sa o zastavané plochy a nádvoria, záhrady.

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím vydaným dňa 27.10.2017 pod číslom OU-BR-PLO-2017/008252-02 zmenil druh pozemkov evidovaných ako záhrada  na zastavanú plochu.

Pozemok parc.č.evidovaný v registri E-KN 16046 je podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 5815 vo vlastníctve Slovenskej republiky, SSC, Miletičova 19, Bratislava. Tento pozemok je v katastri nehnuteľností evidovaný ak ostatné plochy, jedná sa o pozemok  pod cestou I/66.

     Obec Valaská, špeciálny stavebný úrad príslušný podľa §  120 odst.1 a § 119 odst.3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov  a  § 3a/ odst.4  zákona   č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle listu Okresného úradu Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo OU-BR-OCDPK-2016/007430-003 zo dňa 19.09.2016, preskúmal  žiadosť stavebníka  v  stavebnom konaní  s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto, stavba

 

„Záchytné parkovisko centrálnej zóny v Brezne“

 

na poz.parc.č.KN – líniová stavbav k.ú.Brezno, pozostávajúca zo stavebných úprav miestnej komunikácie a chodníka  ulica Hradby na obojsmernú miestnu komunikáciu funkčnej triedy C3 MOU 7,0/30 (2x jazdný pruh šírky 6,0 m) s jednostranným chodníkom šírky 2,0 m, v mieste napojenia na miestnu komunikáciu ulica Československej armády je navrhnutý prídavný pruh pre odbočenie vozidiel vpravo v šírke 3,0 m, parkoviska s počtom 83 parkovacích miest,

 

-2-

sa  podľa § 66  stavebného zákona a  § 10 vyhlášky MŽP  SR  č. 453/2000 Z.z.  ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

                 

povoľuje

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1)SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

   Na pozemkoch parc.č.C-KN 3005, 3006, 3013, 3015/4, 3015/1, 3014, 3027, 3026, 3024/2, 3024/1, 3022/1, 3023, 3025, 3028, 3029, 3030/3, 3030/1, 3033/1, 3033/2, 3032/3, 3034, 3035, 3037, 3038, 601, 6/1, E-KN 16046 v k.ú.Brezno.

    Stavebné úpravy miestnej komunikácie ulica Hradby sú navrhnuté na dĺžke 95,1
Stavebné úpravy pozostávajú z vybúraniu jestvujúcej vozovky a chodníka a následného
vybudovania predmetnej časti vozovky a chodníka. Upravená komunikácia je navrhnutá
ako obojsmerná miestna komunikácia funkčnej triedy C3 MOU 7,0/30 (2x jazdný pruh
šírky 6,0 m) s jednostranným chodníkom šírky 2,0 m. V mieste napojenia na miestnu
komunikáciu ulica Československej armády je navrhnutý prídavný pruh pre odbočenie
vozidiel vpravo v šírke 3,0 m. Výstavba prídavného pruhu vyvolá úpravu chodníka so
živičným krytom šírky 2,25 m a taktiež výstavby oporného múra dĺžky 24,0 m. Oporný
múr je navrhnutý z bet. tvárnic OT 30 o celkovej výške 0,75m s oceľovým zábradlím
výšky 1,1 m. Základ op. múru výšky 1,0 m je navrhnutý z bet. triedy C16/20.

   Základný priečny sklon komunikácie je navrhnutý jednostranný 2,0%. Komunikácia
je navrhnutá so živičným krytom ohraničeným cestným obrubníkom uloženým v
betónovom lôžku s priľahlým chodníkom s dláždeným krytom. Pozdĺžnysklon upravenej
komunikácie je mierny, prispôsobený okolitej zástavbe v riešenom území, navrhnutý je v
sklone 0,41 %.

   Navrhovaná parkovacia plocha je v dokumentácií rozdelená na vetvy Vetva A, B C,
D a E. Napojenie parkovacej plochy na existujúcu miestnu komunikáciu Hradby je
navrhnuté komunikáciou vetva A. Smerové parametre navrhovaných komunikácií umožnia
premávku vozidiel dĺžky do 9,0 m.

   Základný priečny sklon vetiev je navrhnutý jednostranný 2,0 %. Kryt vozovky je
navrhnutý živičný, kryt vjazdu je zo žulových dlažobných kociek a kryt parkovacích stojísk
spevnený s bet. vegetačnou dlažbou. Pozdĺžnysklon navrhovaných komunikácií bude
mierny, prispôsobený charakteru terénu v riešenom území, ktorý je navrhnutý v rozmedzí
0,5 % - 2,0 %.

    Súčasťou výstavby navrhovaného parkoviska je stavebné úprava smerového oblúka
križovatky v mieste napojenia vjazdu na parkoviska z dôvodu zlepšenia jazdných pomerov
v križovatke. Upravený smerový obrubník je navrhnutý s polomerom R=16,0 m.

Vetva A:

- vozovka šírky 6,0 m, dĺžka65,32 m

- dvojpruhová obojsmerná komunikácia s parkovacími miestami v počte 12

- napojená na miestnu komunikáciu - ulica Hradby

 

Počet parkovacích stojísk 10 x 2,5 x 5,0 m

                                            2 x 3,5 x 6,5 m

 

-3-

Vetva B:

- vozovka šírky 5,5 m, dĺžka46,10  m

- dvojpruhová obojsmerná komunikácia s parkovacími miestami v počte 25

- napojená na Vetva A na začiatku úseku a na konci úseku napojená na Vetva E

Počet parkovacích stojísk 12 x 2,5 x 5,0 m

                                         12 x 2,5 x 4,95 m

                                             1 x 3,5 x 5,0 m

Vetva C:

- vozovka šírky 6,0 m, dĺžka41,22 m

- dvojpruhová obojsmerná komunikácia s parkovacími miestami v počte 22

- napojená na Vetva A na začiatku úseku a na konci úseku napojená na Vetva E

Počet parkovacích stojísk 22 x 2,5 x 4,95 m

 

Vetva D:

- vozovka šírky 6,0 m, dĺžka38,48 m

- dvojpruhová obojsmerná komunikácia s parkovacími miestami v počte 24

- napojená na Vetva A na začiatku úseku a na konci úseku napojená na Vetva E

Počet parkovacích stojísk 10 x 2,5 x 4,95 m

                                           14 x 2,5 x 5,0 m

    Vetva E:

- vozovka šírky 6,51 - 7,45 m, dĺžka42,30 m

- dvojpruhová obojsmerná komunikácia

 

   Na uskutočnenie stavebného objektu „SO-02 Dažďová kanalizácia“ vydal stavebné povolenie Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy pod  číslom OU-BR-OSZP 2018/0003941-004 zo dňa 1.6.2018.

 

  2)Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom  konaní,  ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú  byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

 

 3)Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  a  technických  zariadení,  dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko musí byť   zabezpečené pred  vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia. Pre prísun stavebného materiálu a prístup mechanizmov použiť len stavebný pozemok, na ktorý bude vjazd z existujúcej  prístupovej komunikácie.

 Stavebné výrobky a mechanizmy musia byť bezpečne uložené.

 Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby  bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na  stavenisku  a  v jeho  okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

 

4)Stavba bude ukončená 06/2020.

 

5)Stavba  bude uskutočňovaná   zhotoviteľom. Stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby.

 

                                                                            -4-

 

 6)Projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie číslo zákazky 55/2016 vypracovala v  08/2016 spoločnosť endis s.r.o., Roľnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš, autorizačne overil Ing. Martin Uličný, autorizovaný stavebný inžinier, č,autor: 5049*12.        

 

7)Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, zodpovedá stavebník.

                                

8)Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

 

9)Pri stavbe použiť  vhodné  stavebné výrobky v zmysle zák.č.90/1998  Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

  10)Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

           Slovenská správa ciest  Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica (SSC/339/2018/6271/3593)

-Úpravou dopravného pripojenia ul. Hradby na cestu I/66 dôjde iba k čiastočnému obmedzeniu premávky na ceste I/66 pri zachovaní obojsmernej premávky.

-Spracovanú projektovú dokumentáciu v SO 01 Komunikácie a spevnené plochy je potrebné v jej technickej časti dopracovať o detailné riešenie pripojenia ul. Hradby na cestu  I/66 (preplatovanie konštrukčných vrstiev, doplnenie vodorovného ako aj zvislého dopravného značenia, napojenie chodníkov pre peších, odvedenie povrchových vôd,...).

-Priechody pre chodcov (aj v súbehu s vestou I/66) budú osvetlené v zmysle platnej STN.

 -Pri dopravnom napojení z ul.Hradby na cestu I/66 je potrebné brať do úvahy hlavný komunikačný systém. Z tohto dôvodu je potrebné pred vjazdom na cestu I/66 (na ul.Hradby) osadiť zvislú dopravnú značku P1 Daj prednosť vjazde, resp.P2 Stoj daj prednosť vjazde.

-Dopravné značenie trvalého a dočasného charakteru bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a na cestu I/66 bude osadené na základe rozhodnutia o určení príslušným cestným správnym orgánom.

 -Predmetné práce podliehajú povoleniu cestného správneho orgánu pre pozemné komunikácie v súlade so znením  zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 8 ods.1 o zvláštnom užívaní I.triedy o ktoré požiada stavebník.

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne (ORPZ-BR-ODII-9-017/2018)

   -Dodržať podmienky ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných  komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z..

   -Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné predložiť projekt prenosného dopravného značenia.   

 

   Mesto Brezno _ Mestský úrad Brezno – OŽPSP(MsÚ-2018/3488-06)

  -Pred realizáciou prác požiadať Mesto Brezno ako príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnych komunikácií, uzávierku miestnej komunikácie a určenie dopravného značenia.

    K žiadostiam doložiť   vyjadrenie správcu miestnych komunikácií – Technické služby Brezno a  ORPZ ODI  Brezno so schváleným projektom dopravného značenia a súhlas vlastníkov pozemkov.

  -Pred realizáciou prác požiadať vlastníkov sietí o presné vytýčenie uložených sietí. SSE, SPP, VEOLIA, TS, UPC, TELEKOM.

                                                                     -5-

 

  -Projekt doplniť o návrh dopravného značenia  prenosného aj trvalého, ktorý schválil tunajší Okresný dopravný inšpektorát.

     -Projekt zaslať na vyjadrenie správcovi komunikácií – TS Brezno a tunajšiemu dopravnému inšpektorátu.

 

 

     Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica(KPUBB-2018/25991-2/3020/KAS)

     -Každú zmenu projektovej dokumentácie, posudzovanej v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.   

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP– úsek ŠSOPaK(OU-BR-OSZP-2017/000064-2)

-Vrchný pôdny horizont, odobratý z miesta výstavby, pred započatím stavebných prác, použiť v maximálnej možnej miere na rekultiváciu lokality stavby a jej okolia, za predpokladu, že neobsahuje invázne druhy rastlín (napr. Zlatobyľ kanadská - Solidago canadensis, Boľševník obrovský - Heracleum mantegazzianum, ... ). V opačnom prípade, túto umiestniť na skládku TKO a nepoužívať ju na rekultiváciu.

-Pri realizácii prác postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu drevín (ani ich  podzemných častí, t.j. koreňovej sústavy).

-V prípade nevyhnutnej potreby výrubu drevín, alebo krovín, z dôvodu realizácie stavby, postupovať v súlade s § 47, zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. 

-Za vyrúbané dreviny, v lokalite miestnej komunikácie ulica Hradby, vykonať výsadbu nových jedincov drevín v tej istej lokalite a minimálne v rozsahu (počte) vyrúbaných drevín.

-Dočasné depóniá výkopovej zeminy, prednostne umiestňovať na netrávnaté plochy. V prípade ich umiestnenia na trávnaté plochy, tieto po odstránení depónií uviesť do pôvodného stavu.

-Všetky trávnaté plochy v okolí staveniska, poškodené pri výstavbe (aj od kolies mechanizmov), uviesť bezprostredne po ukončení stavebných prác do pôvodného stavu (urovnať a vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie).

 

 Okresný úrad Brezno, OSŽP– úsek ŠSOH(OÚ-BR-OSŽP-2016/009458-002)

   -Odpady stavebného charakteru, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako

       uvedené v 17 03 01 a pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 170902 a 17 09 03, v prípade možnosti využiť pri stavbe ako stavebný materiál, nadbytočné množstvo odovzdať prednostne do zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady na zneškodnenie na skládku "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno.

   -Zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 15 0l 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 0l 02 - obaly z plastov, 15 0l 03 - obaly z dreva.

   -Zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie.

   -Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

-6-

 

  -Tunajšia štátna správa požaduje svoju účasť na kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

 

StVPS, a.s., Banská Bystrica(2524/2018-ZC709-200)

-Pri zaústení odtoku z odlučovača ľahkých kvapalín do verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti požadujeme koncentráciu ľahkých kvapalín vyjadrenú v ukazovateli NEL < 5 mg/l.

-Zaústenie kanalizačnej prípojky DN 200 mm do navrhovanej kanalizačnej šachty DN 1000 mm požadujeme 60 cm od šachtového dna.

-Kanalizačná šachta DN 1000 mm, ktorá sa navrhuje osadiť na verejnej kanalizácii DN 400 mm musí byť betónová, prefabrikovaná, s poklopom s pántom. Pántový poklop musí byť osadený tak, aby v smere jazdy bol v poradí pánt a potom zámok. Os smeru jazdy prechádza cez pánt a potom uzáver.

-Na splaškovej kanalizačnej prípojke DN 200 požadujeme šachtu KS2, ktorá je navrhnutá pred zaústením do verejnej kanalizácie DN 400 mm upraviť technicky tak, aby bol možný bezpečný a jednoduchý odber vzoriek odpadových vôd z ORL. Do revíznej šachty K52 je potrebné navrhnúť stupienok resp. lavičku pre bezpečný odber vzoriek ( výškový rozdiel medzi prítokom a odtokom dodržať 10- 15 cm).

-V zmysle § 19 ods. 6 Zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je stavebník povinný v prípade zásahov do terénu vrátane pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany vodovodu na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

 -K osadeniu kanalizačnej šachty DN 1000 mm na verejnej kanalizácii DN 400 mm v správe StVPS, a.s. Banská Bystrica žiadame vyjadrenie aj vlastníka verejnej kanalizácie - StVS, a.s. Banská Bystrica.

 -Zeleň, stĺpy verejného osvetlenia, oporný múr požadujeme osadiť mimo ochranných pásiem verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

-V zmluve na vypúšťanie odpadových vôd pre rozhodujúceho producenta budú uvedené nasledovné údaje:

  Odpadové vody dažďové (parkovacie plochy):

   Druh vzorky: dvoj hodinová zlievaná získaná zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch, ukazovateľ NEL sa stanovuje v jednoduchej bodovej vzorke.

  Početnosť odberu: minimálne 4 x ročne

   Interval odberu: 1 x za 3 mesiace, čas odberu musí čo najlepšie charakterizovať činnosť   producenta

   Miesto odberu: šachta KS2

  Koncentračné limity:

   pH : 6-9

  CHSK: priemer 600 mg/l, maximum 1500

NL : priemer 300 mg/l, maximum 700 mg/l

PAL - A: priemer 6mg/l, maximum 15mg/1

NEL : priemer 3,0 mg/I- maximum 5,0 mg/l

 

 

                                                                       -7- 

 

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica ( StVPS, a.s.) :

-V situácii projektovej dokumentácii sú informatívne zakreslené inžinierske siete v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica ( Hradby, Školská, Nám. gen. M. R. Štefanika, Československej armády):

• verejný vodovod DN 80,100,110,150,200 mm

• verejná kanalizácia DN 300, 400, 500, 600, 1000 mm

 

-Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a splsať protokol o vytýčení jestvujúcich zariadení v správe našej spoločnosti.

  • Vytýčenie vodovodu zabezpečí p. Bc. Pavol Molčan č. t. 0918 891 297.

  • Vytýčenie kanalizácie zabezpečí p. Ing. Gregorčok č. t. 0907834081.

-Pri Vašich zámeroch požadujeme dodržať ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie v zmysle Zákona 442/2002 Z. z.

   • min.1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode   a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,

• min.2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm,

• ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 minimálnu zvislú vzdialenosť pri križovaní vodovodného potrubia 20 cm, pri križovaní kanalizačného potrubia 10 cm. Požadujeme rešpektovanie vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

 

V pásme ochrany verejného vodovodu (kanalizácie) je zakázané:

a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby. konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

b) vysádzať trvalé porasty,

c) umiestňovať skládky,

d) vykonávať terénne úpravy.

- Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop, ku križovaníu a súbehu vodovodného I kanalizačného potrubia prizvať zástupcov našej spoločnosti ( zabezpečí p. P. Molčan, p. Ing. Gregorčok) o neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s. spísať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

-Doporučujeme ochranné pásmo min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky na obidve strany min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky na obidve strany ( STN 756101).

-Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so zákazníckym centrom StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73. Brezno Sekurisova Č. 4 (uzatvorenie zmluvného vzťahu na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, objednávka na vytýčenie jestvujúcich zariadení v správe našej spoločnosti, objednávka na napojenie na verejnú kanalizáciu).

-Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu: Porealizačné vyjadrenie k stavbe.

 

 Slovak Telekom, a.s., Bratislava  (6611809334)

 

 

                                                                         -8-

 

-Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., stavebník je povinný rešpektovať nižšie uvedené podmienky.

   -Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

    -Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné    číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

 -Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych     podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.

  -V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

   -Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

    -Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

   -V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

    -Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

   -V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o   vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto

     zariadení.

   -Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.na povrchu terénuvykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45 5321630, 0902719521.

    V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho. vydania.

 


   -Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

 

                                                                           -9-

 

  -Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolovystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

   -Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

    -Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

 

    Všeobecné podmienky ochrany SEK:

      -V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podá! uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

     •Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.

    •Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

    •Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného

    vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia} s rôznou funkčnosťou.

-Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

  •Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

  •Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

•Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

•Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

•Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

•Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

•Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísíol2129

•Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia   vykonané bez ich vedomia)

     UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

    -V prípade požiadavky napojenia lokality, resp, objektu, na VSST {verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

    -Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 60005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

 

 

                                                                          -10-

 

      SSD, a.s., Žilina  (4600041290)

      -V predmetnej lokalite katastra mesta Brezno (záchytné parkovisko centrálnej zóny v meste Brezno), podľa priloženej situácie sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia/trafostanica, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červeno plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné).

-Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č.251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu l.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu l.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

   -Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

 -Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.

-Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Brezno.

-Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

-V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

-Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

-Žiadosť týkajúcu sa rovnakej lokality a rovnakej veci- rekonštrukcie spevnených plôch a budovanie záchytného parkoviska na Ul. Hradby a v centrálnej zóne mesta Brezno sme obdŕžali prvý krát v roku 2016. Odpovedali sme na ňu v siedmom mesiaci 2016, naša značka 4600026004 a v štvrtom mesiaci 2017, naša značka 4600030749. Vtedy sme preverili stav našich el. zariadení v dotknutej lokalite a rozhodli sme sa pred vašou realizáciou rekonštruovať podzemné el.vedenia. Momentálny stav našej akcie je taký, že máme vypracovanú technickú dokumentáciu rekonštrukcie a pristupujeme k realizácii stavby. Stavba by mala byť ukončená v prvej polovici roka 2018. Pre zosúladenie našich a Vašich prác, prípadne ak potrebujete viac informácií o našej stavbe, prosím Vás, kontaktujte manažéra externej realizácie, p. Jána Melichera, e-mail.: jan.melicher@sse-d.sk. tel.: 041 5196126.

-Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

 

SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava  (TD/NS/0103/2018/Ba)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

                                                                          -11-

 

-Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel.č, +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

-Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

-Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

-Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

-Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

-Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje  vydané povolenie SPP-D.,

-Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

-Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia zabezpečené proti poškodeniu.

-Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

-Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727.

      -Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

-Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä ** TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02".

-Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

-Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

-Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

OSOBITNÉ PODMIENKY:

-Stavebník je povinný dodržať pri umiestnení vonkajšieho obrysu trvalého dopravného značenia min. vodorovnú vzd. - 1 m od plynárenského zariadenia.

                                                                           -12-

 

-Stavebník je povinný dodržať pri umiestnení vonkajšieho obvodu navrhovaného oporného múra min. vodorovnú vzd. - 1 m od plynárenského zariadenia.

-Stavebník je povinný dodržať pri zriadení základovej časti (betónové lôžko) obrubníkov na spevnených plochách a ich súbehu s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami (PZ) - min. vodorovnú vzdialenosť - 0.5 m od vonkajšieho obrysu PZ z dôvodu výkonu údržby na PZ.

-Stavebník pri realizácii navrhovanej stavby je povinný dodržať najmenšie dovolené krytie plynárenských zariadení - 0,80 m podľa STN 73 6005, resp. TP'P 702 02, TPP 702 01. Pri realizácii výkopových prác pre konštrukčné vrstvy väčšie ako 0,50 m od existujúcej nivelety stavebník zabezpečí účasť zodpovedného zástupcu SPP-O, resp. ním povereného zástupcu prevádzkovateľa siete.

 

MO SR Agentúra správy majetku Detašované pracovisko Stred Banská Bystrica

(ASMdpS-1-1940/2016)

-Ak dôjde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

 

 11)30 dní pred uvedením stavby do trvalého užívania požiadať príslušný  špeciálnystavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

 

ODÔVODNENIE:

 

   Obec Valaská, špeciálny stavebný úrad, zaevidoval dňa 13.03.2018 žiadosť  Mesta Brezno, Nám.gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, o vydanie  stavebného  povolenia na stavbu „Záchytné parkovisko centrálnej zóny v Brezne“ na poz.parc.č.KN – líniová stavba v k.ú.Brezno.

Vzhľadom k tomu, že k žiadosti neboli doložené všetky doklady potrebné na jej riadne posúdenie, vyzval špeciálny stavebný úrad stavebníka číslo 2105/2018 zo dňa 21.03.2018 na doplnenie žiadosti a zároveň rozhodnutím vydaným pod číslom 2105/2018 zo dňa 21.03.2018 stavebné konanie prerušil.

Stavebník požadované doklady doplnil dňa 04.06.2018 a Obec Valaská, špeciálny stavebný úrad oznámil listom číslo 2105/2018 zo dňa 06.06.2018 začatie stavebného konania verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli Mesta Brezno, Obce Valaská.

Keďže špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska (z ústneho pojednávania územného konania uskutočneného dňa 31.07.2017) a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre jej riadne posúdenie, upustil od ústneho pojednávania  a miestneho zisťovania a pre uplatnenie námietok účastníkov konania určil lehotu do 22.06.2018. 

Predmetom projektu je návrh stavebných úprav miestnej komunikácie ul.Hradby a novostavby záchytného parkoviska v centrálnej časti, v území pamiatkovej  zóny Brezno. Predmetná stavba je navrhovaná na území dvorových parciel meštianskych domov na Nám.gen.M.R.Štefánika a ul.ČSA.    

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom mesta Brezno, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Brezne dňa 14.12.2001 uznesením č. 134/2001 v znení  jeho  neskorších  zmien  a doplnkov.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť  o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach  §  62 odst.1 a odst.2 stavebného zákona

 

                                                                        -13-

 

a zistil,  že uskutočnením  stavby  nie sú ohrozené záujmy spoločnosti  ani neprimerane  obmedzené  či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.

K povoleniu predmetnej stavby sa vyjadrili: OÚ Brezno, OSŽP -úsek ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, PLO,  , SSD,a.s., Žilina, StVPS,a.s.B.Bystrica, Slovak Telekom,a.s., Bratislava, SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava, OR PZ ODI Brezno,  Technické služby Brezno.

Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli  zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.         

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.                               

 

Stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

 

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR číslo  145/1995   Z.z. - o správnych  poplatkoch  v znení  neskorších  predpisov  žiadateľ neuhrádza.

 

POUČENIE:Podľa §  53  a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu  možno  podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho  doručenia na  Obec  Valaská – špeciálny stavebný úrad,  Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská. 

Toto  rozhodnutie je preskúmateľné súdom  po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.

                                                                                                  Ing.Juraj Uhrin

                                                                                                     starosta obce

 

Príloha:1xPD pre stavebníka

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. V zmysle ust. §26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Brezno a na úradnej tabuli Obce Valaská,  15-ty  deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. §26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli Mesta Brezno a elektronickej úradnej tabuli Obce Valaská.

 

Súbory na stiahnutie

parkovisko_br_celkov--sit_tdz PDF - dokument 904.58 kB

parkovisko_mk_hradby_sit PDF - dokument 651.48 kB

parkovisko_sit PDF - dokument 909.36 kB