Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Územné rozhodnutie - KÚPALISKO BREZNO – polyfunkčný oddychový areál

Zverejnené: 03.07.2018

MsÚ-2018/968-16

 

Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E

Lesy mesta Brezno, s.r.o.,  Švermova 1027/7,  977 01 Brezno  podali dňa 10.1.2018  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “KÚPALISKO BREZNO – polyfunkčný oddychový areál“  na pozemkoch C-KN parc.č. 849/1, 849/7, 849/9, 849/10, 3515/3, 3515/4, 3370/1, 3364 a E-KN 16178/64 v k.ú. Brezno.

Navrhovateľ má k pozemkom C-KN parc.č. 849/1, 849/7, 849/9, 849/10, 3515/3, 3515/4, 3370/1, 3364  v k.ú. Brezno súhlas vlastníka, mesta Brezno v zmysle litu č. 2018/6884-02 zo dňa 10.5.2018.

K pozemku E-KN 16178/64 v k.ú. Brezno má navrhovateľ jeho súhlas vlastníka, Ing. Rastislava Fabiána, Ružová 1, 048 01 Rožňava v zmysle listu  zo dňa 20.6.2018.

 Začatie konania bolo oznámené listom č. MsÚ-2018/968-06 dňa 23.4.2018 účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a súčasne bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.5.2018. 

    

          Mesto Brezno ako príslušný stavebný  úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/76  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa §  37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené  dotknutými  orgánmi  a posúdil  námietky  a vyjadrenia účastníkov konania.

 

Na  podklade tohto  vydáva podľa  § 39  a 39a) stavebného zákona v znení neskorších noviel

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
„KÚPALISKO BREZNO – polyfunkčný oddychový areál“

 

na pozemkoch C-KN parc.č. 849/1, 849/7, 849/9, 849/10, 3515/3, 3515/4, 3370/1, 3364 a E-KN 16178/64 v k.ú. Brezno, ako je to zakreslené  v situačnom  výkrese a v projektovej dokumentácii pre územné konanie, ktoré  tvoria nedeliteľnú  súčasť tohto rozhodnutia (len pre stavebníka). Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracoval Ing. Arch. Rastislav Straňák, autorizovaný architekt, č. oprávnenia 1355 AA.                       

Pre umiestnenie a  projektovú prípravu  stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Popis umiestnenia stavby:

Projekt KÚPALISKO BREZNO - POLYFUNKČNÝ ODDYCHOVÝ AREÁL rieši rekreačné zariadenie verejného letného nekrytého kúpaliska, s vlastným zázemím a reštauračným zariadením na pozemku mesta Brezna. Projekt svojou nadväznosťou na parkový areál dopravného ihriska dopĺňa a obohacuje funkciu rekreácie obyvateľov mesta a širšieho okolia. Reflektuje požiadavky investora na komfortné užívanie kúpaliska ako aj kvalitné vonkajšie plochy. Parkovanie bude zabezpečené pozdĺž miestnych komunikácií, priľahlých k areálu a na vyčlenenom parkovisku v areáli ZŠ na pozemku vo vlastníctve mesta Brezno, pričom toto parkovanie bude slúžiť mimo sezóny pre rôzne verejné účely, zadefinované vlastníkom.

Členenie stavby na SO (objektová sústava) a prevádzkové súbory:

SO 01 Príprava územia

SO 02 Prevádzkový objekt

SO 03 Reštaurácia

SO 04 Viacúčelový bazén

SO 05 Detský bazén

SO 06 Spevnené plochy a terénne úpravy

SO 07 Statická doprava

SO 08 Vnútorné areálové rozvody (kanalizácia, voda, VO, NN, slaboprúd)

SO 09 Prípojka NN

SO 10 Prípojka vody

SO 11 Prípojka kanalizácie a odlučovač tukov

SO 12 Prípojka plynu

SO 13 Prípojka VN

SO 14 Transformačná stanica

 

PS 01 Bazénová technológia

PS 02 Gastroprevádzka

PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR

PS 04 Tepelné čerpadlo

 

SO 01 Príprava územia:

Asanácia jestvujúcich objektov – Betónovej rampy, skleníkov a betónových záhonov a ďalších drobných objektov, výhradne na pozemkoch v majetku mesta Brezno

 

SO 02 Prevádzkový objekt a oplotenie:

Jedná sa o prízemný, čiastočne podpivničený objekt s plochou strechou pôdorysných rozmerov 35,35 x 16,7m, výšky 3,6m nad upravený terén. Objekt SO-02 umiestnený na pozemku parc.č. 849/7 a 849/10 k.ú Brezno nasledovným spôsobom:

-SV priečelie od hranice pozemku parc.č. 849/7 k.ú. Brezno – na hranici pozemku parc.č. 849/7

-JV priečelie od hranice pozemku parc.č. 849/7 k.ú. Brezno – 0,5m, plochá strecha SO 02 zasahuje nad parcelu č. 849/10 k.ú. Brezno.

V tomto objekte sú situované priestory Pokladne, dennej miestnosti, šattne a hygieny zamestnancov, šatne a hygienické zariadenia návštevníkov – delené muži/ženy, kancelária plavčíka a sklad. Do suterénu je prístup samostatným vstupom z areálu kúpaliska po jednoramennom schodisku, do suterénu je situovaná kotolňa (so štatútúom stredného zdroja znečisťovania ovzdušia), a technologické zariadenia bazénovej techniky.

Oplotenie od objektu SO-02 spojito pokračuje po SZ hranici parcely č. 849/7 až na jej SZ koniec, odtiaľ kolmo po parcele 849/1 v dĺžke 18,7m, prevedené ako  pevné, nepriehľadné, výšky 3,0m, s markízou  do areálu kúpaliska s vyložením 1,8m

Oplotenie južnej hranice priehľadným pletivom, umiestnené na parc.č. 849/1, paralelne s hranicou parc.č. 849/7 vo vzdialenosti 1,5m od nej.

SO 03 Reštaurácia:

Jedná sa o prízemný, nepodpivničený objekt s plochou strechou čiastočne využitou ako  terasa pôdorysných rozmerov 41,5 x 16,4, výšky 7,02m nad upravený terén a vyložením konzoly terasy vo vzdialenosti 12,0m od JZ priečelia objektu SO-03 – z toho 5,9m nad pozemok č.849/1 a 6,1m nad pozemok E-KN 16178/64 k.ú Brezno. Objekt SO-03 umiestnený na pozemku parc.č. 849/1, 849/9, 849/10 a E-KN 16178/64 k.ú Brezno nasledovným spôsobom:

-SZ a JZ priečelie na hranici pozemku parc.č. 849/10 k.ú Brezno

Súčasťou tohto objektu je trojuholníková pergola rozmerov 27,1x11,4m spojito nadväzujúca na SO-2, umiestnená na pozemkoch parc.č. 849/9 a 849/10 k.ú Brezno, umiestnená nasledovným spôsobom:

-SZ priečelie na hranici pozemku parc.č. 849/10 k.ú Brezno

- z JZ strany konštrukčne napojená na objekt reštaurácie

- severný cíp pargoly je totožný s SV rohom objektu SO-02.

 

SO 04 Viacúčelový bazén:

Vonkajší bazén lichobežníkového tvaru o rozmeroch 40x13,4/10,6m. prevedený ako nerezový, umiestnený nasledovným spôsobom:

Od SV hranice parcely č.849/7 – 2,0m

Od SZ hranice parcely č.849/7 – 20,9m

 

SO 05 Detský bazén

Vonkajší bazén oválneho tvaru o rozmeroch 13,5x9,1m prevedený ako nerezový, umiestnený nasledovným spôsobom:

-Od objektu SO-04 – 8,1m

-Od objektu SO-02 – 4,5m

 

SO 06 Spevnené plochy a terénne úpravy:

-pochôdzne plochy v oddychovej zóne areálu v rozsahu 320 m2 umiestnené na parc.č. 849/7 k.ú. Brezno.

-verejne prístupne pochôdzne , resp pojazdné plochy JV od SO-03 vrátane terasy – 384 m2 na parc.č. 849/7, 849/10 a 849/9 k.ú. Brezno. Tieto plochy pozostávajú z účelovej komunikácie šírky 3,5m nsväzujúcu na styk ulíc Hronská a Pionierska; a plochu terasy prevádzkovo prislúchajúcej k objektu reštaurácie.

-pochôdzne spevnené plochy bazénovej časti, prevádzkovo a hygienicky oddelené od ostatnej časti areálu, v rozsahu 990m2 umiestnené na parc.č. 849/7 k.ú. Brezno.

-ihrisko pre plážový volejbal o rozmeroch 22,0x14,0m na parcele 849/7 k.ú. Brezno.

 

 

SO 07 Statická doprava:

Pre účely parkovania návštevníkov sú navrhnuté dve parkoviská:

-P1 na parcele č. 3515/4 k.ú. Brezno o rozmeroch 32x16m (23 parkovacích miest) s prístupom z ulice Sládkovičova cez jestv. vjazd na pozemok parc.č. 3515/3

-P2 na parcele č. 3370/1 a 3364 k.ú. Brezno o rozmeroch 27x16m (20 parkovacích miest) s prístupom z ulice Pionierska cez jestv. vjazd na pozemok parc.č. 3369 k.ú. Brezno.

 

SO 08 Vnútorné areálové rozvody (kanalizácia, voda, VO, NN, slaboprúd)

Technologické rozvody kúpaliska , vedené zemou na pozemku parc.č. 849/7 k.ú. Brezno.

 

SO 09 Prípojka NN

Začiatok trasy v novej trafostanici na parcele č. 849/1 k.ú. Brezno, trasa pokračuje parcelou 849/7, 849/10,  hl.rozvádzač v areálovom oplotení na parcele č. 849/7 k.ú. Brezno.

 

SO 10 Prípojka vody

Napojenie na verejný vodovod na parcele č.3516. v telese miestnej komunikácie Hronská ulica, vodomerová šachta umiestnená na parc..č. 849/1, pokračuje parc.č. 849/7 do objektu SO-02

 

SO 11 Prípojka kanalizácie a odlučovač tukov

Kanalizačná prípojka napojená na verejnú kanalizáciu  prechádzajúcu pozemkom C-KN parc.č. 849/7 k.ú. Brezno, prípojka na tom istom pozemku, OT umiestnený na parc.č. 849/7 k.ú. Brezno bezprostredne pred SZ priečelím objektu SO-03.

 

SO 12 Prípojka plynu

Napojená na verejný STL plynovod na pozemku parc.č. 3371 k.ú. Brezno v telese miestnej komunikácie Pionierská ulica, prípojka vedená parcelami 3371, 849/10 k.ú. Brezno, RT a HUP v areálovom oplotení na parcele č. 849/7 k.ú. Brezno.

 

SO 13 Prípojka VN

Napojená na zemný verejný rozvod VN na pozemkou parc.č. 3515/4 k.ú. Brezno, vedená zemou cez pozemky 3515/4, 3515/3, 849/1 k.ú. Brezno do novej TS na pozemku 849/1 k.ú. Brezno.

 

SO 14 Transformačná stanica

Kiosková trafostaniva umiestnená na  pozemku 849/1 k.ú. Brezno nasledovným spôsobom:

-od SV hranice pozemku 849/1 – 5,14m

odSZ hranice pozemku 849/7 – 5,0m

 

2Dodržať   požiadavky  dotknutých  orgánov  spolupôsobiacich v konaní:

 

RÚVZ Banská Bystrica, (A/2017/03855, 21.12.2017)

1/ V ďalšom stupni riešenia projektovej dokumentácie je potrebné riešiť konkrétne vybavenie a dispozíciu priestorov na poskytovanie stravovacích služieb tak, aby boli splnené požiadavky uvedené v platnej legislatíve - príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 20.04 o hygiene potravín, § 26 zákona č. 355/2007 Z. z., vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 'na zariadenia spoločného stravovania, nariadenia vlády Č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a ďalších súvisiacich predpisov s ohľadom na charakter prevádzky, vykonávané činnosti

a poskytované služby.

2/ V rámci spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie riešiť výstavbu kúpaliska v zmysle požiadaviek vyhlášky MZ SR Č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a na umelom kúpalisku.

3/ Počas realizácie predmetnej stavby a jej prevádzky je potrebné prijať a vykonať opatrenia na minimalizovanie negatívnych vplyvov a dopadov na zdravie obyvateľovaz hľadiska ochrany zdravých životných podmienok (negatívne dopady z dopravy, hluku, prašnosti, emisií a zápachu).

4/ Pri výstavbe vodovodnej prípojky a areálového rozvodu pitnej vody zabezpečiť splnenie ustanovení § 18 zákona Č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR Č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

5/ Vyriešiť oplotenie spevnených plôch okolo bazénov takým spôsobom aby bol zabezpečený prístup k nim len cez brodiská.

 

KPÚ Banská Bystrica, (KPUBB-2018/25379-2/995/KAS, MIŇ, 4.1.2018)

-ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov", určí, podľa § 127 ods. 1 a 2 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom ' poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,;stavebný zákon"), príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.

-podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihned' nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455833. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález moze vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 

ŽSR, GR Bratislava, odbor expertízy (22678/2018/O420-2, 27.2.2018)

 1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú rešpektované a splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach zložiek ŽSR (OR Zvolen a sekcií,).
 2. So Správou Majetku ŽSR stavebník uzatvorí zmluvu a doloží majetkoprávne vysporiadanie ešte pred vydaním stavebného povolenia, kvôli zásahu stavby na pozemok ŽSR (Oblast. Správa Majetku, Štefaniková 2, Zvolen).
 3. Pri križovaní inžinierskych sietí v správe OZT a pri križovaní trate VN vedením, žiadame o presnejšie vypracovanie PD. Ziadame o doplnenie chýbajúce podklady do PD a predložiť na vyjadrenie cez OR Zvolen, tak ako sa uvádza vo vyjadrení SŽTS z dňa 22.01.2018 .

 

MDV SR, SŽDD, Odbor dráhový stavebný úrad(26371/2017/SŽDD/68137, 2.10.2017)

Z predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie "Kúpalisko Brezno - polyfunkčný oddychový areál" vyplýva, že časť navrhovanej stavby bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) žel. trate Červená Skala - Banská Bystrica, v žkm 8,900 - 9,100. Z uvedeného dôvodu ešte pred vydanim stavebného povolenia je stavebník povinný požiadat' MDV SR o záväzné stanovisko na realizáciu stavby v OPD.

 

K žiadosti je potrebné doložit' :

- Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach (časť, ktorá sa bude realizovať v OPD) so zakreslením priľahlej železničnej trate, s uvedením príslušného žkm k stavbe, vrátane priečneho rezu stavby k dráhe,

- Správny poplatok v hodnote 33,00 € Eur v zmysle zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch (VI. časť Doprava, Položka 86 a) 2) sadzobníka správnych poplatkov),

 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica (CS SVP OZ BB 159/2018/51, 9.4.2018)

 • splaškové odpadové vody, vody z povrchového odtoku zo striech a bazénové vody budú preukazne odvedené do verejnej kanalizácie, ktorá prechádza cez stavebný pozemok, a ktorá končí vo verejnej ČOV Brezno. Pripomíname, že k odvádzaniu týchto odpadových vôd je potrebné súhlasné stanovisko prevádzkovatel'aI/ vlastníka/správcu odpadových vôd a zároveň je potrebné ho doložiť v súvisiacom kolaudačnom konaní,
 • vpusťové ORL, ktoré majú slúžiť pre prečistenie vôd z povrchového odtoku z parkovísk P1 a P2, budú navrhnuté s ohl'adom na deklarované množstvá týchto vôd (majú kapacitne vyhovovať). Vzhl'adom na odvedenie prečistených dažďových vôd do podzemných vôd nepriamo, je žiadúce toto zariadenie navrhnúť s garantovanou hodnotou zostatkového znečistenia NEL do 0,1 mg/l.
 • spevnené plochy parkovísk je potrebné navrhnúť a zrealizovať v nepriepustnej konštrukcii, aby poskytovali trvalú odolnosť voči pôsobeniu a prieniku ropných látok (navrhované parkoviská sa uvažujú zrealizovať zo zatrávňovacích tvárnic, ktoré v konečnom dôsledku neumožnia odvedenie dažďových vôd z parkoviska do ORL a následne do vsakovacieho zariadenia). Tieto náležitosti požadujeme navrhnúť a popísať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie,
 • systém vsakovania, resp. jeho kapacitu a vhodnosť riešenia je najneskôr do termínu vypracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie potrebné prekonzultovať s odborne spôsobilou osobou v oblasti hydrogeológie (vypracovanie hydrogeologického posudku), s ohľadom na skutočnosť, že k vsakovaniu má dochádzať v intraviláne Mesta Brezno. So vsakovaním dažďových vôd je možné súhlasiť len za predpokladu, že ním nebude dochádzať k nepriaznivému ovplyvňovaniu okolitých nehnutel'ností a inžinierskych sietí (podmáčanie),
 • pre vody z povrchového odtoku zo striech, spevnených plôch a vnútroareálových komunikácii bude zabezpečené zachytávanie plávajúcich látok (lapače strešných splavenín, záchytných roštov a košov v uličných vpustiach a pod.) v zmysle § 36 ods. 17 zákona Č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Týmto krokom sa má o.i, zabrániť prípadnému zaneseniu vsakovacieho objektu, resp. zníženiu jeho efektívnosti,
 • ďalší stupeň projektovej dokumentácie, kde budú dopracované vyššie popísané informácie, požadujeme predložiť na vyjadrenie na SVP š.p. OZ Banská Bystrica.
 • v súvislosti s vybudovaním areálu kúpaliska v tesnej blízkosti vodného toku upozorňujeme, že SVP, Š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách Č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody Z rieky Hron, príp. zaliatím územia vnútornými vodami. Tieto škody vzniknuté na navrhovanej stavbe a všetkých súčastiach oddychového areálu bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať investor (majiteľ)

predmetnej stavby,

 • v zmysle § 49 Zákona NR SR Č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať jeho pobrežné pozemky, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku. Všetky stavebné konštrukcie a stavebné objekty vrátane oplotenia areálu (okrem vysunutej časti terasy) nesmú byť osadené ku korytu rieky Hron bližšie než na hranici parcely KN-C č. 849/7 a pre voľný prejazd ťažkej mechanizácie a nákladnej dopravy správcu vodného toku alebo záchranných zložiek v prípade potreby zásahu počas povodňovej situácie musí byť podjazdná výška vysunutej časti terasy min. 5,0 ro v celej šírke pobrežného pásma toku,
 • prevádzkovateľ oddychového areálu bude v plnej miere zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia návštevníkov pohybujúcich sa na časti terasy vysunutej ponad pobrežné pozemky a koryto rieky Hron. Zároveň bude zodpovedať za ich disciplinované správanie a dodržiavanie pravidiel návštevného poriadku oddychového areálu s dôrazom na riadne zneškodňovanie odpadov a zamedzenie ich zhadzovania z terasy do koryta toku. V prípade znečistenia koryta alebo pobrežných pozemkov toku zabezpečí prevádzkovateľ kúpaliska odstránenie odpadkov a uvedenie týchto priestorov do pôvodného stavu.

 

Mesto Brezno ako príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií (MsÚ-2018/6639-18. 12.2017)

-Projekt pre SP doplniť o návrh dopravného značenia prenosného aj trvalého, ktorý schválil tunajší Okresný dopravný inšpektorát.

-Doplniť projekt o detail napojenia nových parkovísk a areálu na miestnu komunikácie a požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zriadenie vjazdu z MK na susednú nehnuteľnosť.

-Pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie dotknutých miestnych komunikácií, uzávierky miestnych komunikácií a určenie dopravného značenia.Po predložení kapacitného dopravného posúdenia napojenia na ulicu Banisko a Sekurisova, ypracovaného Ing. Martinom Vlčom, autorizovaným stavebným inžinierom, dopĺňa Mesto Brezno ako príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií stanovisko MsÚ-2018/299-02, 4.1.2018 k bodom č.4 č.5 v zmysle zápisnice z ústneho pojednávania o dňa 27.3.2018 o nasedovné: Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu zmysle predloženej dokumentácie.

-Projektovú dokumentáciu pre SP spracovanú podl'a vyššie uvedených podmienok požadujeme predložiť na vyjadrenie.

 

Technické služby Brezno, (3/2018, 3.1.2018)

- V uvedenej časti sa nachádza majetok mesta v správe TS Brezno - objekt skleníka, ktorý bude potrebné pred započatím prác vyňať zo správy TS a následne previesť vyradenie objektu z majetku mesta Brezna. V uvedenej lokalite nie sú žiadne podzemné siete v správe TS Brezno. Vedenie verejného osvetlenia je vedené na hranici pozemku popri miestnej komunikácii a je vedené vzduchom.

 

ORPZ v Brezne, ODI, vyj.č. ORPZ-BR-ODI1-2-025/2018 zo dňa 25.4.2018

-Dodržať podmienky zákona č. l35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyj.č. OU-BR-OSZP 2018/000608-002 Nat z 11.1.2018

-dôsledne triedit' odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku;

-nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využit' pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedená v 17 05 03, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre dočasné skladovanie výkopovej zeminy pôvodcom odpadu mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre využitie inertnej zeminy na povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podl'a § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-prednostne zabezpečiť materiálové alebo energetické zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 15 O 1 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 - obaly z plastov, 17 02 01 - drevo, 170202 - sklo, 170405 - železo a oceľ, 170407 - zmiešané kovy, 1704 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 11;

-v prípade vzniku nebezpečného odpadu zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové číslo 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (napr. obaly z náterových materiálov, omietok), zabezpečiť jeho zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej osoby;

-odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuj e Katalóg odpadov pod katalógové čísla: 17 01 01 - betón; 17 01 02 - tehly; 17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06; 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 v prípade možnosti využiť pri stavbe len ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (prednostne do zariadenia určeného na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadenia na zber odpadov spoločnosti ROLTA, s.r.o., Brezno, ktorá následne zabezpečuje ich zhodnotenie mobilným zariadením. Pre využitie inertného stavebného odpadu, ktorý nie je možné vzhl'adom na jeho pôvod a zloženie zhodnotit' recyklovaním alebo prípravou na opätovné využitie, ako odpadu vhodného na povrchovú úpravu terénu sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možné odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov .Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

-odpady odovzdat' na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-tunajšia štátna správa v odpadovom hospodárstve požaduje svoju účasť na kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby.

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, vyj.č. OU- BR-OSZP-ŠVS-20l8/002434-003 z 11.5.2018

1./ Napojenie novobudovanej vodovodnej prípojky na verejný vodovod zrealizovať so súhlasom a za dodržania technických podmienok vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu.

2./ Napojenie novobudovanej splaškovej kanalizačnej prípojky na verejnú splaškovú kanalizáciu zrealizovať so súhlasom a za dodržania technických podmienok vlastníka a prevádzkovateľa verejnej splaškovej kanalizácie.

3./ Napojenie dažďovej kanalizácie na verejnú dažďovú kanalizáciu zrealizovať so súhlasom a za dodržania technických podmienok vlastníka a prevádzkovateľa verejnej dažďovej kanalizácie.

4./ Stavbu vhodným spôsobom zabezpečiť voči povodňovým prietokom. Prípadné povodňové škody na predmetnej stavbe znáša investor.

5./ Spevnenú plochu parkoviska navrhnúť a zrealizovať tak, aby poskytovali trvalú odolnosť voči pôsobeniu a prieniku ropných látok do podzemných vôd.

6./ Orgán štátnej vodnej správy doporučuje vody z povrchového odtoku prečistené v odlučovačoch ropných látok prednostne zaústiť do verejnej kanalizácie.

7./ Parkovacie plochy zabezpečiť voči priamemu priesaku škodlivých látok (ropné látky a oleje)

do podzemných vôd.

8./ Vaňu trafostanice, ktorá plní aj funkciu havarijnej nádrže v prípade úniku oleja z transformátora, vhodným a účinných spôsobom zabezpečiť proti priesaku transformátorového oleja do podložia. Izolačný náter vždy v prípade potreby obnoviť.

9./ Pri montáži trafostanice dodržať všetky bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k úniku škodlivých látok (olej transformátora) do podzemných, resp. povrchových vôd.

10./ Stavebné objekty SO 04, SO 05, odlučovače ropných látok a lapač tukov sú v zmysle § 52, vodného zákona považované za vodné stavby. Uskutočnenie predmetných vodných stavieb podlieha: vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 ods.l vodného zákona a podľa § 66 a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o ktoré je investor povinný požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na vodné stavby.

10.1./ K žiadosti je povinný doložiť náležitosti vyplývajúce zo zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

11./ Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie Brezno upozorňuje investora, že projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vodných stavieb musí byt' spracovaná projektantom s oprávnením na projektovanie vodných stavieb.

12./ Pred vydaním stavebného povolenia preveriť potrebu či stavba ako celok nepodlieha konaniu o povolení navrhovane; činnosti podľa § 16a vodného zákona.

13./ Projektovú dokumentáciu spracovanú v rozsahu pre stavebné povolenie so zapracovaním vyššie uvedených podmienok predložiť na opätovné vviadrenie.

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyj.č. OU-BR-OSZP-2018/003335-2 z 17.5.2018

Podl'a grafickej prílohy dokumentácie, predĺžená čast' strešnej terasy navrhovanej reštaurácie, pôvodne navrhnutá na dižku 56500 mm bola na základe požiadavky OU Brezno OSŽP skrátená na

dĺžku 54500mm, čím bude len čiastočne zasahovať do parcely KN č. 830/1 v k.ú. Brezno s kultúrou "vodné plochy". Na základe požiadavky OU Brezno OSŽP boli oproti pôvodnému projektu odstránené aj nosné piliere, ktoré boli umiestnené na uvedenej parcele.

Na základe vyjadrenia SVP, Š.p. číslo CS SVP OZ BB 159/2018/51 a CS 4341/2018 - 39230,39210 k projektu stavby pre územné konanie z pohľadu navrhovaného situovania areálu kúpaliska v bezprostrednej blízkosti rieky Hron stále dávame do pozornosti, že pre účel Plánov manažmentu povodňového rizika sú na internetovej stránke MŽP SR zverejnené aktuálne mapy povodňového rizika a povodňového ohrozenia vybraných oblastí so znázornením rozsahu záplavy pre navrhovaný prietok so strednou pravdepodobnosťou výskytu, ktorá je v zmysle zákona o ochrane pred povodňami stanovený pre intravilány obcí a miest ako QIOO. V rámci týchto oblastí boli vypracované mapy aj pre intravilán mesta Brezno, pričom je zrejmé, že plocha určená pre vybudovanie kúpaliska na pravej strane rieky Hron by pri uvedenom prietoku mala byť zaplavená vybreženými vodami z koryta vodného toku.

Záujmová lokalita sa nachádza v území s l. stupňom ochrany prírody a krajiny (všeobecná

ochrana).

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, vyj.č. OU-BR-OSZP-2018/001348-2 z 22.1.2018

Realizáciou stavby dôjde k vzniku stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (plynová kotolňa v prevádzkovom objekte so súhrnným tepelným výkonom 600 kW), ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR Č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov kategorizovaný nasledovne:

1 Palivovo - energetický priemysel

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW

Na základe vyššie uvedeného je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods, 1 písm. a) zákona Č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme, že predmetná žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v § 17 ods. 2 zákona Č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Podľa vyhlášky MŽP SR Č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW sú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ostatné zariadenia na spaľovanie zemného plynu, ktoré sú navrhnuté v predloženej PD). V prípade stavby malého zdroja je potrebné požiadať príslušnú obec o súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm, a) zákona Č. 13712010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

 

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, vyj.č. OU-BR-OSZP-2018/003305-2 z 9.4.2018

 1. Pred začatím stavby stavebník požiada orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o súhlas potrebný na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. l písm. a) zákona o ovzduší.
 2. Akékoľvek zmeny týkajúce sa umiestnenia predmetnej stavby zdroja je potrebné oznámit' tunajšiemu úradu, ktorý posúdi či si vyžadujú vydanie osobitného súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. Zvlášť upozorňujeme na zmeny, následkom ktorých môže vzniknúť nesúlad s predloženým projektom pre územné rozhodnutie.

 

Okresný úrad Brezno, PLO, vyj.č. OU-BR-PLO-2017/009386-2 z 11.12.2017

-investor stavby pred vydaním stavebného povolenia požiada tunajší úrad o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 17 , ods. 3 zákona

-Parcely C-KN 84917, 849/1, 849/9, 849/10, 3515/4 nie sú poľnohospodárskou pôdou a nevzťahujú sa na ne ustanovenia tohto zákona.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica, vyj.č16399/2017/ZC8 6204-1295 zo dňa 31.1.2018

V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod OC DN 80 a verejná kanalizácia betón DN 600 a DN 1200, ktoré sú v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica a vo vlastníctve spoločnosti StVS, a.s. Banská Bystrica.

S technickým riešením návrhu napojenia navrhovanej vodovodnej prípojky na existujúci verejný vodovod OC DN 80 súhlasime. S technickým riešením návrhu odvádzania splaškových a dažďových odpadových vôd zo záujmového územia stavby existujúcou verejnou kanalizáciou betón DN 1200 súhlasíme.

 

Technické pripomienky:

a/ Povrch nad kanalizačným potrubím DN 1200, ktoré prechádza areálom kúpaliska, s pásmom jeho ochrany, požadujeme v ďalšom stupni PD navrhnúť z rozoberatel'ného materiálu.

b/ Upozorňujeme na existenciu kanalizačných šachiet Š68 a Š69, ktoré sa nachádzajú na verejnej kanalizácii DN 1200. V zmysle § 19 ods. 6 Zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona Č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach upozorňujeme stavebníka na povinnosť

v prípade zásahov do terénu vrátane pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu

všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, pripadne prevádzkovatel'a.

V ďalšom stu(>ni PD požadujeme navrhnúť a zdokladovať spôsob úpravy predmetných kanalizačných šachiet S68 a S69, vrátane predloženia náležitých výkresových príloh.

c/ Upozorňujeme na kolíziu navrhovanej kanalizačnej prípojky v mieste navrhovaného napojenia na existujúcu verejnú kanalizáciu betón DN 1200 s navrhovaným rozvodom v zemi pre potrubie KG pre Medium.

d/ Napojenie navrhovanej kanalizačnej prípojky na existujúcu verejnú kanalizáciu betón DN 1200 požadujeme realizovať cez odbočovací kus AWAOOCK, resp. cez novú kanalizačnú šachtu.

Upozorňujeme, že v situácii projektovej dokumentácii je zaústenie navrhovanej kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie betón DN 1200 v opačnom smere. Zaústenie požadujeme navrhnúť v smere odtoku odpadových vôd v existujúcej verejnej kanalizácii betón DN 1200.

e/ UPozorňujeme na existujúcu kanalizačnú šachtu Š69, ktorá sa nachádza v mieste navrhovaného ihriska. V dalsom stupni PD požadujeme dispozične zmenit' umiestnenie navrhovaného ihriska, resp. navrhnút' prekládku predmetnej kanalizačnej šachty.

Prekládka .kanalizačnej šaachty, je vyvolanou investícíou stavby a v zmysle § 35 Zákona č, 442/2002 z.e. náklady na jej realizáciu bude znasat iInvestor stavby, pričom vlastnícky vzťah ku kanalizačnej šachte sa tým nemení. Prekládka kanalizačne] šachty je podmienená súhlasom a vyjadrením vlastníka kanalizačnej šachty t.]. spoločnosti StVS, a.s, Banská Bystrica,

f/ Vzhl'adom k predloženému spôsobu riešenia napúšt'ania bazénov vodou z verejného vodovodu a navrhovaného odvádzania odpadových vôd zo záujmového územia existujúcou verejnou kanalizáciou, upozorňujeme, že množstvo odvádza nej splaškovej odpadovej vody bude rovné dodávanému množstvu vody z verejného vodovodu, V prípade požiadavky na zníženíe množstva odvádzaných splaškových odpadových vôd požadujeme navrhnút' na kanalizačnej prípojke pred napojenim na existujúcu verejnú kanalizáciu merný objekt, ktorý by zabezpečoval meranie celkového množstva odvádzaných odpadových vôd existujúcou verejnou kanalizáciou.

g/ Spôsob a postup vypúšťania vody z bazénov do existujúcej verejnej kanalizácie DN 1200 požadujeme zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie,

h/ Križovania navrhovaných inžinierskych sieti nad existujúcou verejnou kanalizáciou DN 1200 požadujeme realizovať v kolmom smere na kanalizáciu DN 1200 a požadujeme inžinierske siete v týchto miestach umiestniť do chráničiek v minimálnej šírke pásma ochrany kanalizácie DN 1200,

i/ Za lapačom tukov požadujeme revíznu šachtu RŠ6 navrhnúť tak, aby bolo možné odoberat' vzorky odpadových vôd. Predmetná šachta musí byť technicky riešená pre možný bezpečný a jednoduchý odber vzoriek, Do revíznej šachty je potrebné navrhnúť stupienok resp, lavičku pre jednoduchý odber vzoriek (výškový rozdiel medzi pritokom a odtokom dodržať 10 - 15 cm),

j/ K predloženej projektovej dokumentácii "Kúpalisko Brezno - polyfunkčný oddychový areál" nemáme pripomienky za oblasť bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.

 

Zmluvné podmienky:

Vzhladom k tomu, že záujmovou parc ,č. KN - C 849/1 a 849/7 prechádza verejná kanalizácia betón DN 1200, požadujeme na uvedenú parcelu zriadiť právo vecného bremena za účelom zabezpečenia vstupu na pozemok zástupcom StVPS a:s. pre prípad vykonávania opráv a údržby na kanalizačnom potrubí.

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení práva vecného bremena podá investor stavby na organizačno - právne oddelenie StVS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica pred vydaním stavebného povolenia.

Vzhl'adom k navrhovanému umiestneniu "brodítok" v pásme ochrany verejnej kanalízácie DN 1200

požadujeme do zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene zapracovať podmienku, že v prípade, ak prevádzkovatel' verejnej kanalizácie oznámí investorovi (stavebníkovi), že na zariadeniach verejnej kanalizácie v záujmovom územ í stavby došlo k havarijnému stavu alebo poruche, investor (stavebník) sa zaväzuje predmetné zariadenia na nevyhnutnú dobu odstrániť z pásma ochrany verejnej kanalizácie na vlastné náklady.

Upozorňujeme. že vecné bremeno sa týka aj ochranného pásma verejného vodovodu/verejnej kanalizácie a prislúchajúcich zariadení v zmysle Zákona č, 442/2002 Z,z. a všetkých parciel, ktoré do ochranného pásma verejného vodovodu/verejnej kanalizácie zasahujú.

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemnvch vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. a,s, Banská Bystrica (StVPS, a,s,) :

Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme na zákazníckom .centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS a.s. Zavod 01 Banska Bystrica zástupcami nasej spoločnosti:

- vytýčenie vodovodu zabezpečí p. P. Molčan č.t. 0918891 297

- vytýčenie kanalizácie zabezpečí p. Ing, Gregorčok Č. t. 0907834081

Vytýčené inžinierske siete v správe StVPS, a.s., požadujeme zakresliť v projektovej dokumentácíi pre stavebné povolenie.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie_žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona Č. 442/2002 Z.z. :

- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,

- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. zakázané:

 1. a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému

vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav

 1. b) vysádzať trvalé porasty
 2. c) umiestňovať skládky
 3. d) vykonávať terénne úpravy

 

Požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne

- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne

 

Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so zákazníckym centrom StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova čA, Brezno (objednávka na vytýčenie existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti).

Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia s vytýčenými, zakreslenými Inžinierskymi siet'ami a zapracovanými vyššie uvedenými pripomienkami požadujeme predložit' na posúdenie.

S vydanim územného rozhodnutia na stavbu "Kúpalisko Brezno - polyfunkčný oddychový areál" v k.ú. Brezno na parc. Č. KN - C 849/7, 849/1, 849/9, 849110, 3515/4 a 3370/1" súhlasime za podmienky dodržania vyššie uvedených podmienok.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica, vyj.č16399/2017/ZC8 6204-1295 zmena č. zo dňa 7.6.2018

V prípade návrhu viac ako 20 parkovacích miest pre jedno navrhované parkovisko, požadujeme povrchové vody z navrhovaných parkovísk pred zaústením do verejnej kanalizácie predčistiť v odlučovači ľ'ahkých kvapalíIn. Za odlučovačom ľahkých kvapalín požadujeme navrhnúť revíznu vstupnú kanalizačnú šachtu na odber vzoriek, ktorú požadujeme technicky riešiť tak, aby bol možný bezpečný a jednoduchý odber vzoriek. Do reviznej kanalizačnej šachty požadujeme navrhnúť stupienok resp. lavičku pre bezpečný odber vzoriek (výškový rozdiel medzi prítokom a odtokom dodržať 10 -15 cm).

V prípade zaústenia odtoku z odlučovača ľahkých kvapalIn do verejnej kanalizácie v prevádzkovaní StVPS, a.s. požadujeme koncentráciu ľahkých kvapalín vyjadrenú v ukazovateli NEL :5 5 mg/l.

Miesta zaústenia povrchových vôd z parkovisk P1 a P2 do verejnej kanalizácie požadujeme pred

spracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie prejednať so zástupcom StVPS, a.s. (Ing.

Gregorčok, Č. tel.: 0907834081).

Vyjadrenie k zmene Č. 1 vyššie uvedenej stavby sa týka len spôsobu odvádzania povrchových vôd

z navrhovaných parkovisk P1 a P2, ostatné pripomienky a podmienky z nášho vyjadrenia Č.

16399/2017/ZC8/6204-1295, zo dňa 31.01.2018, ostávajú v platnosti.

 

SPP-D a.s. Bratislava, vyj.č. TD/KS/0043/20178/Ba  z 22.12.2017

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných, činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcích plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: spp - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom srdie SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

 

TECHNICKÉ PODMIENKY:

zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 77,07 m3/hod. z hl'adiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 150, PN 80 kPa, vedeného. ul, Pionierska / Hronská s bodom napojenia pred parcelou číslo KN-C 3371 v katastrálnom území Brezno,

stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podl'a technických podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohl'adom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou Č. 508/2009 Z.z.,

v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

 • rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 • pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 • zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 • zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 • zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,

stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie Spp-D,

 

Slovak Telekom a.s. Bratislva, vyj.č. 6611734209 z 22.12.2017

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené p.č. v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podl'a bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68

zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom zneni.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratf platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 4. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vytýčenie.
 5. Prílohy k vyjadreniu:

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods., 1 zákona c. 351/2011 z., z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnost, aby všetky novopostavene budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutocnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK

 1. V prípade, že zámer stavebníka. pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

-Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak

Telekom,a.s.

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpeči:

-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

-Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)

-Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísl012129

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 2. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom

rozsahu.

 

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, vyj.č. 4600040732 z 8.2.2018

-V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. ( červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné).

-Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. ( NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu l.meter, VN zemné káblové vedenie na každú stranu I.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.

-Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Brezno.

-Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

 

Na základe okolností uvádzaných vo Vašej žiadosti a pojej prešetrení Vám dávame na vedomie:

 1. Pre pripojenie Vášho nového miesta je potrebná výstavba nového VN rozvádzača, novej VN prípojky a trafostanice.
 2. VN prípoj ka a trafostanica bude realizovaná ako jednoúčelové zariadenie - na náklady investora.
 3. Miesto odovzdania kvality distribúcie - v mieste odbočenia z distribučnej sústavy.(VN svorky odpínača v novom VN rozvádzači zahustenom do VN linky Č. 612/6kV v úseku 612/usek/108).
 4. Zahustenie VN rozvádzača do VN linky č.612 - prípravu (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť), realizáciu a kolaudáciu elektroenergetického zariadenia zabezpečí SSE-D v zmysle platnej legislatívy a prevádzkového poriadku na vlastné náklady po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D. Termín pripojenia na energetické zariadenie bude možný do 24 mesiacov od vydania príslušného povolenia stavebným úradom.
 5. Akcia je zaradená v investičnom pláne SSE-D pod číslom 11591.
 6. Pre pripojenie Vášho nového odberné ho miesta je potrebné zaslať vyplnenú žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa a uhradiť pripojovaní poplatok, ktorým bude začatá príprava investičnej akcie SSE-D k pripojeniu Vášho nového odberného miesta.
 7. V pripravovanom územnom rozhodnutí doporučujeme počítať s miestom pre umiestnenie VN rozvádzača - vid'. príloha. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na odsúhlasenie na SSE-D, a.s.

 

Orange Slovensko a.s, správca: Michlovský s.r.o. Piešťany vyj.č. BB-2816/2017 zo dňa 14.12.2017.

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

 • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi
 • preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej Im (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 • dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 • nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 • súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety .nad trasou PTZ
 • aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 • pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 • aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č 033 /77 320 32 • mob. 0907 721 378
 • overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny

priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

 • pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

 

3) Vytýčiť všetky podzemné vedenia a dodržať bezpečnosť práce aj v ich ochranných pásmach.

 

4) Pre povolenie stavieb stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 03, SO 08-14 (okrem odlučovača tukov a odlučovačov ropných látok) požiadať v zmysle § 58 stavebného zákona o stavebné povolenie na príslušnom stavebnom úrade.

 

5) Pre povolenie stavieb stavebných objektov SO 06, SO 07, požiadať o stavebné povolenie na meste Brezno – vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie.   

 

Toto  rozhodnutie  platí  podľa  §  40  ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

 

 

O  D  Ô  V  O  D  N  E  N  I  E  :

Dňa 10.1.2017 podali Lesy mesta Brezno, s.r.o.,  Švermova 1027/7,  977 01 Brezno    návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “KÚPALISKO BREZNO – polyfunkčný oddychový areál“  na pozemkoch C-KN parc.č. 849/1, 849/7, 849/9, 849/10, 3515/3, 3515/4, 3370/1, 3364 a E-KN 16178/64 v k.ú. Brezno. Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenia navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka listom č. MsÚ-2018/968-02 zo dňa 17.1.2018 na doplnenie dokladov k podaniu a konanie prerušil rozhodnutím č. MsÚ-2018/968-03 zo dňa 17.1.2018  v lehote 60dní odo dňa jeho doručenia. Dňa 26.3.2018 stavebník požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokladov určenú rozhodnutím č. MsÚ-2018/968-03 zo dňa 17.1.2018. Stavebný úrad mesta Brezno túto lehotu predĺžil rozhodnutím č. MsÚ-2018/968-05 zo dňa 28.3.2018 v lehote 60dní odo dňa jeho doručenia. Dňa 23.4.2018 stavebník podanie doplnil v rozsahu určenom výzvou č. MsÚ-2018/968-02 zo dňa 17.1.2018. Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 23.4.2018 oznámil začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a nariadil miestne šetrenie a ústne prejednanie na 15.5.2018. Na miestnom šetrení bolo zistené, že stavba svojou časťou zasahuje nad pozemok, ku ktorému navrhovateľ nepreukázal vlastnícke ani iné práva, vzhľadom k čomu stavebný úrad dožiadal navrhovateľa k doloženiu iného práva k predmetnej parcele E-KN 16178/64 v k.ú. Brezno.  Navrhovateľ doložil súhlas vlastníka pozemku E-KN 16178/64 v k.ú. Brezno Ing. Rastislava Fabiána, Ružová 1, 048 01 Rožňava  dňa 21.6.2018. Pri miestnom šetrení bolo zistené, že stavebné práce na stavbe  nie sú zahájené. Stavba nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Brezno schváleným mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.2.2001 a to schválením VZN mesta Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn.č. 134/2001/II s účinnosťou od 01.02.2002 v zmysle vyjadrenia Architekta mesta č.MsÚ-2018/1195-12 zo dňa 23.01.2018.  Podkladom pre  vydanie územného rozhodnutia  bola žiadosť a doklady k nej priložené,  vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania, poznatky zistené vlastným prieskumom pri miestnom šetrení a schválený územný plán Mesta Brezno.

 

V konaní stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného  zákona a zistil,  že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti  o životné  prostredie ani neohrozuje životné prostredie.  K umiestneniu predmetnej stavby sa vyjadrili SSE-Distribúcia a.s. Žilina; Slovak Telecom a.s. Bratislava; SPP-Distribúcia a.s. Bratislava; Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. B.Bystrica; Veolia Energia Brezno a.s.; Orange a.s. Bratislava; Slovanet a.s. Bratislava; UPC Broadbans Slovakia a.s. Bratislava; Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy; OÚ Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny; OÚ Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; OÚ Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia; OÚ Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie; Okresný úrad Brezno, odbor krízového riadenia, OÚ Brezno, pozemkový a lesný odbor a Mesto Brezno, Architekt mesta; Technické služby Brezno;  Mesto Brezno ako príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych a účelových komunikácií; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; RÚVZ Banská Bystrica; ORHaZZ v Brezne; ORPZ v Brezne, ODI; Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica; ŽSR, GR Odbor expertízy Bratislava; MDV SR, SŽDD, Odbor dráhový stavebný úrad Košice; MO SR, ASM Detašované pracovisko Stred Banská Bystrica;  Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.        

  

          Zo strany  účastníkov   konania  neboli   k umiestneniu predmetnej stavby podané žiadne námietky a pripomienky. 

  

          Správny  poplatok v  zmysle  zákona  NR SR  číslo 145/1995 Z. z. -  správnych poplatkoch v znení noviel uhradený vo výške 700.- € do pokladnice mestského úradu.

 

P O U Č E N I E : Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o  správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad Mesta Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

    JUDr. Tomáš Abel. PhD,

primátor mesta

 

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ

na základe poverenia

Súbory na stiahnutie

scan-kupalisko PDF - dokument 2.20 MB