Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí - Rozšírenie verejného osvetlenia ulica Mlynská-Krám

Zverejnené: 03.07.2018

MsÚ-10120/2018 -02

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

VEC
O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania


Dňa 21.6.2018 podala Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie verejného osvetlenia ulica Mlynská-Krám“ na pozemku parc.č. 11707, 11631/2, 9895/229, 9895/264, 9901/6 v k.ú. Čierny Balog, na ktorú vydalo Mesto Brezno, stavebný úrad územné rozhodnutie dňa 12.3.2018 pod číslom MsÚ-2018/2924-04.

      Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods.1a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení  neskorších noviel (ďalej  len stavebný zákon)  podľa § 61 stavebného zákona v znení neskorších noviel oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a  známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery  staveniska a  žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.   

     Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia, inak k nim  nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje  stanoviská dotknuté orgány.

Do  podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť  na stavebnom úrade – Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, Brezno, prízemie, kancelária č.13,  v úradných dňoch.

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Čierny Balog a úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Čierny Balog a na elektronickej úradnej mesta Brezno.

 

  JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

 

v zastúpení Mgr. Martinom Juhaniakom,

prednostom MsÚ Brezno