Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov Široká

Zverejnené: 12.06.2018

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Široká,  v        k. ú. Jarabá

 

Predmet súťaže:

 

pozemky

  • parcela reg. C-KN č. 428/3, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 265 m2
  • parcela reg. C-KN č. 428/4, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 375 m2                                
  • parcela reg. C-KN č. 428/5, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 448 m2
  • parcela reg. C-KN č. 428/6, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 444 m2                                                        
  • parcela reg. C-KN č. 428/8, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 896 m2

všetky  v  k.ú. Jarabá, obec Jarabá, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 136 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

Súbory na stiahnutie

ovs_siroka doc - textový dokument 119.81 kB

ovs_siroka_suhlas-osobne-udaje doc - textový dokument 13.98 kB

ovs_siroka_tlacivo_cenovej_ponuky_-_fyzicka_osoba doc - textový dokument 87.63 kB

ovs_siroka_tlacivo_cenovej_ponuky_-_fyzicka_osoba-podnikatez doc - textový dokument 79.85 kB

ovs_siroka_tlacivo_cenovej_ponuky_-_pravnicka_osoba doc - textový dokument 85.97 kB