Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 12.06.2018

ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU A PREVODU NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, týmto

 

zverejňuje zámer

 

previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

a to :

 

  • pozemok v  ú.  Brezno, parc. C-KN č.  3113/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2, vedená v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade  Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 2351 pre Mesto Brezno v podiele 1/1.

 

 Kupujúci: Helena Kokavcová, Kuzmányho 352/12, 977 01 Brezno

 

 

V Brezne, 12.06.2018