Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Výhliadková veža

Zverejnené: 12.06.2018

OBEC VALASKÁ

Stavebný úrad

Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Č.:3480/2018                                                                                                 V Brezne dňa: 11.6.2018

Vybavuje: Ing.Dzubák /č.t.048/6306287/

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

 

VEC: OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu konaniu
_____________________________________________________________________________________

 

Dňa 16.4.2018 podalo Mesto Brezno, Nám.gen.M.R.Štefánika č. 1, 977 01 Brezno návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Výhliadková veža“  na pozemku C-KN parc.č. 5858/2 k.ú. Brezno, ktorý bod odčlenený geometrickým plánom č. 00634808-189/18, vypracovaným a overeným autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Martinou Bušniakovou dňa 11.5.2018, úradne overeným Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 285.2018 pod č. 243/18  z pozemku E-KN parc.č. 13925 k.ú. Brezno a dňa 7.6.2018 podanie doplnilo.  

         Obec Valaská ako príslušný stavebný  úrad v zmysle 117 ods. 1 a a § 119 ods. 3 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný  úrad)  v  súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona  oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

 

3.7.2018 (utorok) 10:00 hod.

Konanie sa uskutoční so zrazom na Mestskom úrade v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika č.3.

 

Popis predmetu územného konania:

 

Objekt vyhliadkovej veže Horné lazy sa nachádza v extraviláne mesta Brezno. Vyhliadková veža sa nachádza na vrchole kopca Horné lazy ktorý je situovaný západnej časti katastrálneho územia Brezno na parcele C-KN 5858/2, ktorá bola geometrickým plánom plánom odčelená od parcely E-KN 13925. Predmetná parcela má na svojom vrchole, v mieste umiestnenia vyhliadkovej veže rovinatý charakter.

Prístup k vyhliadkovej veži je navrhovaný pešo alebo na bicykloch v letnom období, na lyžiach v zimnom

období. Prístup je možný z dolín Lazná alebo Suchá, poprípade od Dedečkovej chaty. Zo sedla nad dolinou Suchá a Lazná je potrebné vyznačiť novú cyklotrasu resp. turistický chodník v dlžke cca 900, ktorým sa návštevníci dostanú k vyhliadkovej veži. Navrhovaný chodník bude trasovaný existujúcimi pol'nými a lesnými cestami. S prístupom automobilov sa uvažuje len počas výstavby a pri údržbe veže. Vjazd automobilov do doliny Lazná nie je povolený, preto návštevníci budú musieť využiť na parkovanie existujúce odstavné plochy v meste Brezno.

 

Objekt vyhliadkovej veže má pôdorysný rozmer cca 11 x 11m a výšku 36m. Vyhliadkové podlažie sa nachádza v úrovni 31,680m nad úrovňou okolitého terénu.

 

Umiestnenie na pozemku C-KN parc.č. 5858/2 k.ú. Brezno, ktorý bod odčlenený geometrickým plánom č. 00634808-189/18, vypracovaným a overeným autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Martinou Bušniakovou dňa 11.5.2018, úradne overeným Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 285.2018 pod č. 243/18  z pozemku E-KN parc.č. 13925 k.ú. Brezno nasledovným spôsobom:

Odstup od juhozápadnej hranice s pozemkom E-KN parc.č. 13883/1 k.ú.Brezno – 9,706m

Odstup od juhovýchodnej hranice s pozemkom E-KN parc.č. 13925 k.ú.Brezno – 9,905m

Odstup od severozápadnej hranice s pozemkom E-KN parc.č. 13925 k.ú.Brezno – 6.165m

Odstup od severovýchodnej hranice s pozemkom E-KN parc.č. 13925 k.ú.Brezno – 11,065m

 

Súčasťou veže sú dve vnútorné schodiská. Jedno schodisko slúži na výstup a druhé na zostup. Nosnú časť

schodiska tvorí oceľová konštrukcia, nášl'apná časť jednotlivých schodov a aj podest je navrhovaný pororošt. Pochôdzna vrstva vyhliadkového podlažia je navrhovaná drevená podlaha.

Architektonické tvaroslovie vyhliadkovej veže má vyjadrovať organickú architektúru pripomínajúcu vetvenie, prepájanie a prepletanie konárov stromov nachádzajúcich sa v lokalite umiestnenia veže.

 

     Do  podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  pred  dňom ústneho pojednávania na spoločnom obecnom  úrade so sídlom na Mestskom  úrade v  Brezne,  Nám. M.R.Štefánika  č.1 v  úradných dňoch (pracovné dni okrem štvrtku) č. dverí 13 a pri ústnom pojednávaní.

     Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie  pri ústnom pojednávaní, inak sa k  nim nebude  prihliadať. V tejto lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

     V súlade s §42 ods.5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené  mohli byť.

     Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Valaská a úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Valaská a na elektronickej úradnej mesta Brezno.

 

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce  

 

Prílohy:

-situácia širších vzťahov

-situácia umiestnenia

-rez objektom

Súbory na stiahnutie

vyhliadkova-veza_rez PDF - dokument 267.16 kB

vyhliadkova-veza_situacia PDF - dokument 164.19 kB

vyhliadkova-veza_sirsie-vztahy PDF - dokument 745.36 kB