Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - Záchytné parkovisko centrálnej zóny v Brezne

Zverejnené: 08.06.2018

OBEC  VALASKÁ

Špeciálny stavebný úrad

Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská

 

Číslo:2105/2018                                                            

Verejná vyhláška

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania

 

      Dňa 13.03.2018 podali a dňa 04.06.2018 doplnili Mesto Brezno (IČO: 00313319), Nám.gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, na tunajšom úrade žiadosť o  vydanie  stavebného  povolenia  na stavbu „Záchytné parkovisko centrálnej zóny v Brezne“ na poz.parc.č.KN – líniová stavba  v k.ú.Brezno.

 

Na umiestnenie stavby vydal Obec Valaská – stavebný úrad rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 4145/2017 zo dňa 01.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2018.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

   Obec Valaská, špeciálny stavebný úrad príslušný podľa §  120 odst.1 a § 119 odst.3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov  a  § 3a/ odst.4  zákona   č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle listu Okresného úradu Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo OU-BR-OCDPK-2016/007430-003 zo dňa 19.09.2016, podľa   § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým  orgánom a  známym účastníkom konania a  keďže sú stavebnému úradu  dobre  známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle  § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

    Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 22.06.2018, inak k nim nebude  prihliadnuté. 

V  rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská  dotknuté orgány.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada.

 

Do  podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť  na stavebnom úrade v sídle Spoločného obecného úradu – MsÚ Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika č.1,Brezno, prízemie, kancelária č.13,  v úradných dňoch.

 

       

                                                                                                    Ing.Juraj Uhrin

                                                                                                         starosta obce

 

 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno a na úradnej tabuli obce Valaská,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie   súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno a elektronickej úradnej tabuli obce Valaská.