Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozhodnutie o odstránení stavby - Kiepka 13

Zverejnené: 14.05.2018

ROZHODNUTIE

 

            Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") podľa § 90 stavebného zákona oznámilo známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 30.01.2018 a od dňa 15.04.2018 verejnou vyhláškou začatie konania o odstránení stavby „Rodinný dom“  na pozemku parc. č. KN C 2315/2 v kat. úz. Brezno   vlastníka Milana Bartoša, bytom Kiepka 13, Brezno, postavenej bez stavebného povolenia.

            Na základe výsledkov tohto konania podľa § 88 ods. 1 písm. b),  § 88a ods. 2 a 6 písm. a) stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

n a r i a ď u j e

 

vlastníkovi stavby Milanovi Bartošovi, bytom Kiepka 13, Brezno odstránenie stavby

 

„Rodinný dom“

 

postavenej na pozemku parc.č. KN C 2315/2 katastrálne územie Brezno.

 

Pre odstránenie určuje tieto podmienky:

  1. Stavba bude odstránená do 90 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odstraňovaná stavba- jedná sa o jednopodlažnú murovanú stavbu pôdorysných rozmerov cca 10 m x 3,5 m, obsahujúcu izbu, kuchyňu a chodbu, realizovanú asi pred rokom 2007 zomrelým Stanislavom  Bartošom otcom Milana Bartoša (podľa fotodokumentácie, ktorá je súčasťou spisu).

2) Odstránenie stavby bude uskutočňované postupným rozoberaním      svojpomocne

3) Odborný dozor nad prácami spojenými s odstraňovaním stavby rodinného domu bude      vykonávať  odborne spôsobilá osoba, ktorú stavebník nahlási stavebnému úradu pred začatím odstraňovania.

4)Stavba sa musí odstrániť tak, aby neohrozovala bezpečnosť a stabilita iných stavieb,     bezpečnosť osôb a aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami     zbytočne a nad príslušnú mieru neobťažovali. Odstraňovaná časť stavby musí byť preukázateľne odpojená od rozvodov inžinierskych sietí. Rešpektovať ochranné pásma a chránené územia v zasiahnutej lokalite.

5) Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách,      pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. Náklady, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný      stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby.

                                                                      

                                                                                -2-

 

6) Odvážaným stavebným odpadom nesmie byť znečistená verejná komunikácia.

7) Po odstránení stavby  pozemok vyčistiť, upraviť terén a zabezpečiť nezávadné odvádzanie      povrchových vôd.

8) Rešpektovať podmienky dotknutých orgánov:

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:

-odpad stavebného charakteru, zaradený podľa vyhlášky MŽP SR Č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, odovzdať prednostne do zariadení určených na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpad na zneškodnenie na skládku "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno);

-zabezpečit' materiálové zhodnotenie odpadov, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógové čísla 17 02 01 - drevo, 17 02 02 - sklo a 17 04 05 - železo a oceľ;

-zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie (v územnom celku okresu Brezno je možnost' odovzdať uvedené druhy odpadov na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno);

-odpady odovzdat' na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

9) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátumy začatia a ukončenia odstránenia stavby.

10) Pri plnení ohlasovacej povinnosti o odstránení stavby, predložiť príslušnému stavebnému        úradu doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov        vzniknutých pri búracích prácach.

           

        Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania neuplatnili námietky ani pripomienky.

           

Odôvodnenie:

 

         Mesto Brezno – stavebný úrad vykonal dňa 30.04.2015 štátny stavebný dohľad na stavbe “Rodinný dom” na pozemku parc. č. KN C 2315/2 v katastrálnom území Brezno vlastníka Milana Bartoša, bytom Kiepka 13, Brezno. Vlastníkmi pozemku pod stavbou sú podľa listu vlastníctva č. 1708  Milan Bartoš, Kiepka 13, Brezno, Stanislav Bartoš, Kiepka 13, Brezno, Erika Gábrišová, Kiepka 13, Brezno, Marek Bartoš, Kiepka 13, Brezno, Janka Pokošová, Kiepka 13, Brezno, Andrea Bartošová, Kiepka 13, Brezno, Milena Gábrišová, Kiepka 13, Brezno, Miroslava Bartošová, Kiepka 13, Brezno .

         Na štátnom stavebnom dohľade bolo zistené, že na pozemku parc.č. KN C 2315/2 k.ú. Brezno bola postavená jednopodlažná murovaná stavba rozmerov cca 10 x 3,5 m prekrytá pultovou strechou, obsahujúca 1 izbu, kuchyňu a chodbu. Je napojená na rozvod elektrickej energie z domu na KN C 2314/2 a vykurovaná pieckou na pevné palivo zaústenou do komína. Vlastníkom stavby je Milan Bartoš, podľa údajov Jany Bartošovej zúčastnenej na výkone dohľadu stavbu postavil  Stanislav Bartoš – otec vlastníka, ktorý zomrel asi 8 rokov pred výkonom dohľadu.  Vlastník stavby nepredložil stavebné povolenie.

      

                                                                                  -3-

 

        Na základe zistených skutočností z výkonu štátneho stavebného dohľadu stavebný úrad

vyzval listom zo dňa 25.05.2015 vlastníka na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a predloženie potrebných súvisiacich dokladov v primeranej lehote.  Vlastník výzvu prevzal.

         Pretože v určenej lehote vlastníci nepodali žiadosť o dodatočné povolenie stavby ani požadované doklady, stavebný úrad oznámil dňa 01.10.2015 začatie konania o nariadení odstránenia stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na uplatnenie námietok a stanovísk určil primeranú lehotu. K odstráneniu stavby sa vyjadril Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva. Vlastník stavby Milan Bartoš požiadal o predľženie lehoty na dokončenie stavby. Pretože vlastník stavby ani potom nepodal ani žiadosť o dodatočné povolenie stavby ani požadované iné doklady, stavebný úrad listom zo dňa 30.01.2018 opätovne oznámil začatie konania o nariadení odstránenia stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože sa nepreukázalo doručenie účastníkovi konania medzičasom zomrelému Jozefovi Niklovi a nie sú známi dedičia, stavebný úrad oznámil začatie konania verejnou vyhláškou.

        Stavebný úrad na základe  poznatkov získaných z miestneho šetrenia pri výkone štátneho stavebného dohľadu a po vyjadrení  dotknutých orgánov skonštatoval, že odstránením stavby nebudú  ohrozené záujmy spoločnosti ani ohrozené resp. obmedzené oprávnené záujmy  účastníkov konania a rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

         Podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nariadi stavebný úrad odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním; odstránenie sa nenariadi len v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti.

         Skutočnosť, že predmetná stavba bola postavená bez stavebného povolenia, bola v konaní nepochybne preukázaná.

         Stavebný úrad preto nariadil odstránenie tejto stavby za podmienok určených na základe konania tak, aby odstraňovaním stavby neboli dotknuté práva a právom chránené verejné záujmy.

         Podľa § 105 ods. 3 písm. e) stavebného zákona: Priestupku sa dopustí a pokutou do 33 193,92 € sa potresce ten, kto v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

 

Poučenie: 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení                                     neskorších predpisov (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na  Meste Brezno  – stavebnom úrade,  Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.)..

 

 

 

    JUDr. Tomáš Abel. PhD,

      primátor mesta

 

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ

     na základe poverenia

 

 

 

                                                                         -4-                                                                         

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou  vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

Vyvesené dňa:.............                                                                             Zvesené dňa:..................

 

Pečiatka a podpis organizácie

potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

 

                                                                         -5-

 

Na vedomie:

Milan Bartoš, Kiepka 13, 977 01 Brezno

Stanislav Bartoš, Kiepka 13, Brezno

Erika Gábrišová, Kiepka 13, Brezno

Marek Bartoš, Kiepka 13, Brezno

Janka Pokošová, Kiepka 13, Brezno

Andrea Bartošová, Kiepka 13, Brezno

Milena Gábrišová, Kiepka 13, Brezno

Miroslava Bartošová, Kiepka 13, Brezno

Ján Spáč, Kiepka 3, Brezno

JUDr. Ján Debnár, Obrancov mieru 874/3, 962 12 Detva

JUDr. Júlia Kubjatková, Nám. Gen. M.R.Štefánika 44, 977 01 Brezno