Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby Stromová 18, Brezno

Zverejnené: 11.04.2018

2018/1591-04

Mesto Brezno v zastúpení primátorom mesta ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších noviel

 

o z n a m u j e

 

začatie konania o nariadení odstránenia stavby “Prístavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. KN C 1520 v kat. úz. Brezno  stavebníka Vojtecha Bartoša, bytom Stromová 18, Brezno podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny poriadok a § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v znení neskorších noviel v náväznosti na § 26 správneho poriadku (doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon) a nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne konanie na deň

                                                                                 

11.05.2018 (piatok) o 9,00 hod.

 

so zrazom na Mestskom úrade v Brezne, prízemie - č. kancelárie 12.

Jedná sa o prístavbu k východnej strane rodinného domu pôdorysných rozmerov cca 3 m x 4 m, severná a východná stena murované, južná drevená konštrukcia obložená polystyrénom.

           Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade v Brezne, nám. M. R. Štefánika 1, č. dv. 12 v úradných dňoch a pri ústnom konaní.

           Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 

         Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť. Ak niektorí z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

       Účastník konania oznámi mestu Breznu- stavebnému úradu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie pracovníka stavebného úradu, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti, len čo sa o nich dozvie.

     

                                                                                  -2-

 

       Účastník konania, jeho zákonný zástupca sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí.

       Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.

       Účastníci konania  a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich

výpisy.

       Pred vydaním rozhodnutia máte možnosť vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.                                                     

       Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu znáša správny orgán. Trovy konania, ktoré vzniknú účastníkovi konania znáša účastník konania.

        Mesto Brezno - stavebný úrad môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré stavebnému úradu vzniknú ich zavinením, môže im tiež uložiť aby  nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom konania.

 

    

 

                                                                                             JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                                   primátor mesta

                                                                                     

                                                                                     Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ

                                                                                             na základe poverenia

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 26 správneho poriadku

doručené tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

 

Na vedomie:

Vojtech Bartoš, Stromová 18, 977 01 Brezno

Monika Bartošová,    -„-

Oľga Bartošová, Mládežnícka 6, 977 01 Brezno

Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, 977 01 Brezno

OÚ Brezno, odbor SŽP, úsek OH, Nám. gen. M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno