Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov Jarabá

Zverejnené: 09.04.2018

MESTO BREZNO

 Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v  k. ú. Jarabá   

 

Predmet súťaže:

 

pozemky, parc. reg.  E -KN č. :   8470 - trvalé trávne porasty  o výmere  424 m2

                                              8471 - trvalé trávne porasty o výmere  2846 m2

 

evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 279,  k. ú. Jarabá,  pre Mesto Brezno v celosti.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže predkladáme na stiahnutie v priloženom súbore č. 1.

 

Súbory na stiahnutie:

  1. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
  2. Tlačivo „Cenová ponuka - Jarabá“ – súťažný návrh pre fyzickú osobu
  3. Tlačivo „Cenová ponuka - Jarabá“ – súťažný návrh pre fyzickú osobu-podnikateľa
  4. Tlačivo „Cenová ponuka - Jarabá“ – súťažný návrh pre právnickú osobu

                                                                     

 

Súbory na stiahnutie

ovs_jaraba_vyhlasenie_ovs PDF - dokument 172.34 kB

ovs_jaraba_zavazna_ponuka_fo doc - textový dokument 32.26 kB

ovs_jaraba_zavazna_ponuka_fo-podnikatel doc - textový dokument 31.23 kB

ovs_jaraba_zavazna_ponuka_po doc - textový dokument 31.74 kB