Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu a prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 13.03.2018

NÁJOM, zaťaženie, ZÁMENA  A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., - primátor mesta zverejňuje zámer:

 

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

nehnuteľnosť  v k. ú. Brezno, Mestská časť Mazorníkovo, na ulici Májového povstania českého ľudu a to  :

 

pozemok

- parcela reg. C-KN č. 3858/155, druh pozemku : zastavané  plochy a nádvoria,  o výmere 137 m2, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

do vlastníctva : COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo, IČO : 36 009 342, so sídlom :  Námestie gen. M. R. Štefánika č. 44/52, 977 01 Brezno

 

 

V Brezne dňa 13.03. 2018