Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu a prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 13.03.2018

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • parcela E-KN č. 432/1  - ostatná plocha  o výmere 531 m2, k. ú. Brezno, LV 5804

 

Do vlastníctva spoločnosti Harmanec-Kuvert, spol. s r. o., IČO : 36618675, so sídlom : Padličkovo 3, 977 01 Brezno

 

 

  • parcela C-KN č. 694/5  - zast.pl. a nádvoria  o výmere 799 m2, k. ú. Brezno, LV 2351

parcela  C-KN č. 694/8  - zast. pl. a nádvoria o výmere 285 m2, k. ú. Brezno, LV 2351

 

Do vlastníctva Jána Šalinga, Horná lehota 76, 976 81 Horná Lehota

 

  • parcely reg. C-KN č. 672/3 záhrada. o výmere 87 m2, parcela reg. C-KN č. 676 záhrada o výmere 89 m2, parcela reg. C-KN č. 673/2 zast. pl. a nádvoria o výmere 134 m2, parcela reg. C-KN č. 673/1 zast. pl. a nádvoria o výmere 118 m2 a parcela reg. C-KN č. 674 záhrada o výmere 254 m2 v celosti, ktoré sú zapísané na LV č. 1818 pod B 1 ako parcela E-KN 17260 trvalé trávne porasty výmere 687 m2 v celosti na Mesto Brezno

 

Do vlastníctva Márie Boháčikovej, Rohozná 56, 976 56 Pohronská Polhora

 

 

 

V Brezne, 13.03.2018