Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výberové konanie na obsadenie funkcie - samostatného odborného referenta na úseku stavebného poriadku

Zverejnené: 06.03.2018

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

samostatného odborného referenta na úseku stavebného poriadku

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru životného prostredia a stavebného poriadku s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 

  • VŠ II. stupňa zameranie stavebné

  • prax v odbore minimálne 3 roky

  • bezúhonnosť

  • spôsobilosť na právne úkony

  • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 21. marca 2018 s označením SOR na úseku stavebného poriadku.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

  • výpis RT nie starší ako 3 mesiace

  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

  • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce SOR na úseku stavebného poriadku

  • štruktúrovaný profesijný životopis

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 01.04.2018.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Martin Juhaniak, tel. 048/63 06 221, martin.juhaniak@brezno.sk

Ing. Zuzana Krišteková, tel. 048/63 06 287, zuzana.kristekova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk