Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2018/3667-02

Zverejnené: 02.03.2018

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2018/3667-02


Žiadateľ:  Miroslav Olšiak- SHR, Dolná 44, 977 03 Brezno   


Predmet konania:  výrub 686 ks drevín (478 x smrek obyčajný, 88 breza bradavičnatá, 115 ks hrab obyčajný a 5 ks borovica lesná)


Miesto výrubu:  na pozemkoch, parc. č. C-KN  6042/1, 6043 a 6054 (TTP)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je čistenie pastvy a prinavrátenie pôvodnej bonity