Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - priamy predaj - nehnuteľný majetok mesta Brezno - Halny

Zverejnené: 27.02.2018

Zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Brezno

 

Mesto Brezno zverejňuje podľa  § 9a ods. 1 písm. c), § 9a ods. 2 a 5, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať nehnuteľný majetok:

 

priamym predajom

 

pozemky :

- parc. reg. C-KN č. 1340/2, druh pozemku : ostatné plochy, o výmere 140 m2

- parc. reg. C-KN č. 1340/3, druh pozemku : ostatné plochy, o výmere 374 m2

 

obe v  k.ú. Brezno, obec Brezno, evidované Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom  na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

Predmetom priameho predaja sú pozemky ako jeden celok, nie jednotlivé parcely.

 

Minimálna kúpna cena za celý predmet priameho predaja je stanovená vo výške       2 770, 00 eur.

 

Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov (cenových ponúk)  je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená navrhovateľom za predmet priameho predaja.

 

Cenové ponuky  je potrebné predkladať v zalepenej obálke, na ktorej bude zreteľne označené:

  • adresát (Mestský úrad Brezno, nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, odbor služieb občanom a vnútornej správy),
  • identifikácia odosielateľa: právnická osoba  - názov, sídlo a IČO; fyzická osoba – podnikateľ, titul, meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a IČO, miesto trvalého pobytu, fyzická osoba – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu,
  • heslo „NEOTVÁRAŤ Priamy predaj  - pozemky v lokalite Predné Halny“

 

Cenová ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb, alebo názov, sídlo, IČO u fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb),
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov súvisiacich s predajom majetku vo vlastníctve mesta Brezno v zmysle zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • výpis zo živnostenského registra, obchodného registra, alebo iného registra (v prípade fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb – nie je potrebný výpis použiteľný na právne úkony),
  • ponuka výšky kúpnej ceny záujemcu,
  • účel, na aký chce záujemca pozemok využívať,
  • čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou, alebo osobou blízkou podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (tlačivo cenovej ponuky a čestného vyhlásenia na požiadanie poskytne odbor služieb občanom a vnútornej správy MsÚ Brezno, v úradných hodinách 1. poschodie , kanc. č. 25, alebo si ich predkladatelia cenovej ponuky môžu stiahnuť na webovom sídle mesta Brezno).

Lehota na predkladanie cenových ponúk končí dňa 14.03.2018 o 14.00 hodine.

 

Cenové ponuky predkladatelia predkladajú tak, že každý predkladateľ môže podať len jednu cenovú ponuku na  pozemky ako jeden celok, kt. sú predmetom priameho predaja. Ak podá predkladateľ viac cenových ponúk  na pozemky ktoré sú predmetom priameho predaja ako celok, budú  všetky jeho cenové ponuky z priameho predaja   vylúčené. Ak podá predkladateľ  cenovú ponuku len na jednotlivý pozemok, a teda nie na obidva  pozemky ako celok,  budú  tieto cenové ponuky   z priameho predaja   vylúčené

 

Z ponukového konania bude  taktiež vylúčená cenová ponuka záujemcu:

- ak bude cenová ponuka doručená po lehote určenej na predkladanie cenových ponúk,

- ak nebude cenová ponuka obsahovať všetky požadované údaje a dokumenty (listiny),

- ak bude mať záujemca záväzky voči mestu Brezno (daňové a iné nedoplatky) po lehote splatnosti.  

 

Predkladanie cenových ponúk nezaväzuje Mesto Brezno k povinnosti uzatvoriť kúpnu zmluvu. Mesto Brezno si vyhradzuje právo odmietnuť predložené návrhy bez určenia dôvodu.

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na MsÚ Brezno, Odbor služieb občanom a vnútornej správy, kancelária č. 25, e-mailom na adrese: vladimir.siska@brezno.sk; alebo na tel. čísle 048 6302 262.

 

 

Súbory na stiahnutie