Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - predaj budova a priľahlý pozemok Základnej školy Zadné Halny

Zverejnené: 27.02.2018

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa §§ 281 -288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z.n.p.) a podľa § 9 ods.2 písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v spojení s  § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  - budova a priľahlý pozemok Základnej školy Zadné Halny

 

Predmet súťaže:

 

pozemok

  • parcela reg. C-KN č. 5504/2 o výmere 3540 m2, záhrada
  • parcela reg. C-KN č. 5503 o výmere 251 m2, zastavané plochy a nádvoria

stavba

  • škola, súp. č. 2125, postavená na pozemku - parcela reg.  C-KN č. 5503

 

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny  na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky  podiel 1/1.

 

Súbory na stiahnutie

ovs-skola-zadne-halny-vyhlasenie PDF - dokument 185.69 kB

ovs-skola-zadne-halny_tlacivo_cenovej_ponuky_fo doc - textový dokument 76.35 kB

ovs-skola-zadne-halny_tlacivo_cenovej_ponuky_-fo-podnikatel doc - textový dokument 67.86 kB

ovs-skola-zadne-halny_tlacivo_cenovej_ponuky_po doc - textový dokument 70.04 kB