Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov v lokalite Jasienok - Jarabá

Zverejnené: 27.02.2018

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa §§ 281 -288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z.n.p.) a podľa § 9 ods.2 písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v spojení s  § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Jasienok v k. ú. Jarabá

 

Predmet súťaže:

pozemky

  • parcela reg. C-KN č. 455/4, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 682 m2
  • parcela reg. C-KN č. 455/5, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 658 m2
  • parcela reg. C-KN č. 455/6, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 531 m2

všetky  v  k.ú. Jarabá, obec Jarabá, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 136 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

Súbory na stiahnutie

ovs-jaraba-jasienok-vyhlasenie PDF - dokument 185.32 kB

ovs-jaraba-jasienok_tlacivo_cenovej_ponuky_fo doc - textový dokument 78.50 kB

ovs-jaraba-jasienok_tlacivo_cenovej_ponuky_fo-podnikatel doc - textový dokument 69.91 kB

ovs-jaraba-jasienok_tlacivo_cenovej_ponuky_po doc - textový dokument 71.80 kB