Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - nájom poľnohospodárskych pozemkov Bujakovo

Zverejnené: 22.02.2018

MESTO BREZNO

 Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom poľnohospodárskych  pozemkov  v k. ú. Brezno, miestna časť Bujakovo.   

 

Predmet súťaže:

 

  • E-KN č. 1-25/2 orná pôda o výmere   32 m2
  • E-KN č. 1-25/3 orná pôda o výmere  284 m2
  • E-KN č. 1-25/4 orná pôda o výmere   65 m2
  • E-KN č. 1-25/5 orná pôda o výmere  285 m
  • E-KN č. 1-25/6 orná pôda o výmere    68 m
  • E-KN č. 1-25/7 orná pôda o výmere    28 m
  • E-KN č. 1-25/8 orná pôda o výmere    77 m
  • E-KN č. 1-25/9 orná pôda o výmere    32 m
  • E-KN č. 1-25/10 orná pôda o výmere 74 m

 

v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny,  na LV č. 5804,  pre Mesto Brezno, v podiele 1/1.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže predkladáme na stiahnutie v priloženom súbore č. 1.

 

 

Súbory na stiahnutie

ovs-bujakovo-vyhlasenie PDF - dokument 431.99 kB

ovs-bujakovo-tlacivo-cenovej-ponuky---fyzicka-osoba doc - textový dokument 77.64 kB

ovs-bujakovo-tlacivo-cenovej-ponuky---pravnicka-osoba doc - textový dokument 79.51 kB

ovs-bujakovo-tlacivo-cenovej-ponuky-fyzicka-osoba-podnikatel doc - textový dokument 78.65 kB